en ru

Českomoravský cement, a.s.,

Praha - Radotín | Kauzy - IRZ | Aktualizováno 9.11.2017
Českomoravský cement, a.s., je největším výrobcem cementu v České republice.  Radotínská cementárna je jedním ze dvou provozoven této společnosti. Jako palivo pro rotační pece na výrobu cementu se zde spalují: těžký topný olej, mleté černé uhlí, tuhé zbytky z primárního zpracování ropy (např. s obchodním názvem KORMUL), tuhá alternativní paliva a masokostní moučka. Cementárna má též povolení na tepelné využití tuhého odpadu spoluspalováním v rotačních pecích. Hlavními zdroji znečištění jsou emise tuhých látek (prach), NOx a CO/CO2.

Provozovna v Radotíně produkuje klasické cementy portlandské, struskové, síranovzdorné, s vápencem, portlandské směsné a vysokopecní. Výroba cementu má v Radotíne 140tiletou tradici. Od roku 1871 do roku 1963 stál závod na výrobu cementu v centru Radotína, v roce 1961 došlo k uvedení do provozu nového závodu ležícího v obklopení zeleně Radotínského údolí mimo obytnou zástavbu. Po roce 1990 došlo k odstátnění podniku a v tomtéž roce vstupuje do podniku německý investor Heidelberg Cement Group, jehož součástí je radotínská cementárna dodnes.  Českomoravský cement, a.s., vystupuje na trhu pod tímto jménem od roku 1998, kdy se sloučily společnosti Cement Bohemia a Cementárny a vápenky Mokrá.  

Cementárna je vedena jako velký zdroj znečištění. Od roku 2006 do roku 2009 investovala cementárna přes 100 mil. Kč do nové technologie účinnějšího odprášení závodu a tím většina emisí do ovzduší (s výjimkou rtuti) poklesla. Emise oxidů dusíku (NOx) byly nejvyšší v roce 2006 (1260 tun ročně), v roce 2010 došlo k výraznému poklesu (na 665 tun ročně) v souvislosti s instalací nových filtrů. Poté emise opět mírně stoupaly a v současné době (rok 2015) se emise oxidů dusíku pohybují kolem 840 tun ročně.

Vypouštění CO2 je kontinuálně na úrovni kolem 500 tis. tun ročně, s výjimkou roku 2010, kdy společnost vypustila zhruba 400 tis. tun CO2.

Emise rtuti do ovzduší se pohybují od roku 2004 kolem 15-30 kg ročně. V roce 2010 stouply téměř trojnásobně na 83 kg a postupně se opět snižují na hranici kolem 30 kg ročně. Dále byly ohlašovány emise sloučenin zinku – zde došlo k vysokému nárůstu emisí v letech 2008, 2012-2014, zatímco v ostatních letech nebyl zinek ohlašován.

V případě cementárny v Radotíně lze dokladovat, že změna technologie odprášení může významně přispět ke snížení emisí prachu. Za nedostatečné se ovšem jeví počínání cementárny ve vztahu k emisím rtuti. Ty se dají ovlivnit především volbou paliva využívaného cementárnou, v druhé řadě pak volbou technologie lapající rtuť na výstupu z továrny. Volba uhlí s nízkým obsahem rtuti a především ukončení spalování odpadu by zatížení prostředí významně snížilo. 

 

DarekProPrirodu-zeleny
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
95 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte