en ru

Metropolitní (územní) plán

tunel Blanka ve StromovceV pražských komunálních volbách v roce 2010 zvítězila TOP09, avšak na „vládě“ nad městem se dohodla podle volebního výsledku druhá ODS s ČSSD. Pokračovala tak velká koalice, která má v Praze nechvalnou tradici.

Zklamání voličů vedlo k tzv. Listopadové výzvě a řadě demonstrací. Koaliční smlouva nevydržela dlouho. Na podzim 2011 se rozpadla a ODS začala vládnout s TOP09. V červnu 2013 se znovu vystřídal primátor a také vedení Prahy, které dnes představuje TOP 09 s podporou ČSSD.

Za jeden z hlavních cílů si nynější primátor Hudeček vytkl přípravu takzvaného Metropolitního územního plánu. Předchozí praxe územního plánování v Praze za Pavla Béma je jedním ze symbolů korupce. Rozvoj města se neplánoval podle potřeb obyvatel, ale na přání developerů a pozemkových spekulantů s vazbami na politiky a úředníky magistrátu.

Zastupitelé na svém posledním zasedání v polovině září 2013 schválili zadání Metropolitního plánu. Právě teď začíná ta nejdůležitější část celého procesu - příprava návrhu územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj. První verzi návrhu a vyhodnocení musí Magistrát vyvěsit na úřední desce a každý bude mít možnost podávat písemné připomínky do 45 dnů od uveřejnění.

Poté dojde k další úpravě návrhu a teprve pak proběhne veřejné projednání. Oznámení o tom, kdy a kde se bude veřejné projednání konat opět musí Magistrát vyvěsit na úřední desce. Návrh musí být vyvěšen alespoň 30 dnů před konáním veřejného projednání a každý může proti návrhu územního plánu mohou podat připomínky. Námitky mohou uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti musí zmocnit alespoň 200 obyvatel Prahy. Lhůta pro uplatnění námitek a připomínek je 7 dní od konání veřejného projednání.

Územní plán by v žádném případě neměl vznikat za zavřenými dveřmi. Magistrát může v případě velkého zájmu občanů konat i více veřejných projednání a nic mu nebrání v tom, aby jednal s místními občanskými sdruženími o možných variantách a aby dal co nejširší prostor občanům vyjádřit jejich přání ohledně budoucnosti celé Prahy. Existuje řada technik, jak zapojit veřejnost a informovat pražany o tom, co se děje a jak se mohou zapojit – je to nejen pořádání besed, výstav a zveřejňování aktualit na webových stránkách. Naopak – je možné požádat o spolupráci vysoké školy, oslovit nevládní organizace a odborníky (nejen urbanisty a architekty, ale také sociology, ekology a další). Veřejnost o prahu zájem jistě má – svědčí o tom i 1600 připomínek, které Magistrát obdržel k zadání Metropolitního plánu.

 

Přípravy Metropolitního plánu
červen 2012

Zastupitelstvo hlavního města zrušilo koncept nového územního plánu Pavla Béma a rozhodlo o zahájení příprav Metropolitního územního plánu.

pdfUsnesení rady hlavního města včetně právní analýzy836.67 KB (květen 2012)

pdfDopis náměstka ministra pro místní rozvoj primátorovi312.37 KB (květen 2012)

pdfDopis ministra pro místní rozvoj primátorovi330.16 KB (červen 2012)

březen 2013

Magistrát zveřejnil takzvaný návrh zadání územního plánu. Občané a městské části dostali 30 dní podání svých připomínek

Návrh zadání na webu magistrátu

pdfNávrh zadání Metropolitního plánu544.14 KB

duben 2013

Podle vyjádření magistrátu došlo k návrhu zadání Metropolitního plánu kolem tisíce připomínek.

Některé připomínky najdete na našem webu

září 2013

Zastupitelé schválili zadání Metropolitního plánu

Usnesení o schválení zadání najdete zde

 
Co si myslí o metropolitním plánu architekti?

Přečtěte si názor architekta Vlado Miluniće anebo se podívejte do Bulletinu České komory architektů

Komentář k Duchu územního plánu od Vlado Miluniće ke stažení zde

Duch Metropolitního plánu ke stažení zde

 
Připomínky občanských sdružení (duben 2013)
autor
obsah

Arnika

pdfArnika.pdf864.07 KB

zapojení občanů, ochrana zeleně, kulturní dědictví, regulační plány, charakter území, veřejná prostranství

Asociace pro urbanismus a územní plánování

pdfAUUP.pdf145.73 KB

koncepce města, vize a strategie, charakter a členění území podle funkce, struktura zástavby, dvojúrovňovost

Auto*Mat

pdfAutoMat.pdf136.54 KB

koncepce dopravy, podpora MHD, pěší a cyklistická doprava, veřejný prostor, parkování, hluk a emise

Cibulka

pdfCibulka.pdf205.95 KB

ochrana přírodních parků a zeleně, regulační plány, kapacita území, parkování, soukromé vlastnictví, vymezení ÚSES

Krocan

pdfKrocan.pdf184.19 KB

nejasná terminologie, etapizace, variantní řešení, střety zájmů, zahušťování zástavby, dvojúrovňovost, doprava

Kyjský občanský klub

pdfKOK.pdf179.6 KB

velké investiční záměry, shoda s městskými částmi, rozhodovací pravomoci, veřejný zájem, soukromé vlastnictví

Občané postižení severojižní magistrálou

pdfOPSJM.pdf274.66 KB

doprava, ovzduší a zdraví, hluk, soukromé vlastnictví, zeleň, monofukční plochy, památky, komerční centra

OS pro Ďáblice

pdfĎáblice.pdf158 KB

srozumitelnost plánu, památková péče, ochrana zeleně, doprava, skládka komunálních opadů, veřejná prostranství

Pražský urbanistický kroužek

pdfPUK.pdf903.01 KB

etapizace, varianty, střety zájmů, UNESCO, město krátkých vzdáleností, udržitelný rozvoj, soukromé vlastnictví

Pro Hanspaulku

pdfHanspaul.pdf408.23 KB

detailní regulace na úrovni městské části, ohrožení zeleně, hodnoty města, zapojení veřejnosti, zavádějící terminologie

Přátelé Botiče

pdfBotič.pdf258.2 KB

ochrana Trojmezí, územní systém ekologické stability, dvojúrovňovost územního plánu, ochrana přírody

Sdružení za krajinu kolem nás

pdfSKKN.pdf480.26 KB

zeleň ve městě, plochy pro veřejné vybavení, limity využití území a kapacita významných staveb, přírodní parky

Šárecké údolí

pdfŠárka.pdf125.89 KB

dvojstupňovost plánu, necitlivá regulace, definice urbánního charakteru území, měřítko, široká diskuse o vizi města

Trojmezí

pdfTrojmezí.pdf423.56 KB 

ochrana zeleně v Trojmezí podle Zásad územního rozvoje Prahy, dvojúrovňovost územního plánu, regulační plán

Zelené Roztyly

pdfRoztyly.pdf163.86 KB

znečištění prostředí, ochrana zeleně, suburbanizace, doprava, retence vody, zapojení občanů, ochrana Roztyl
 
Připomínky městských částí

Městské části se o územní plán zajímají, ale kvalita jejich připomínek s ohledem na životní prostředí je různá. Liší se i míra zapojení občanů. Zatímco některé radnice projednávaly připomínky na veřejném zasedání zastupitelstva, jiné je sepsaly v kancelářích bez občanů.

Zajímá vás, jak se k návrhu zadání Metropolitního územního plánu postavila vaše městská část? Pátrejte na webu radnice, nebo se obraťte na váš odbor územního rozvoje, případně rovnou na starostu či starostku, s dotazem. také my připravujeme zpracování připomínek městských částí k zadání Metropolitního plánu. Mnohé městské části přitom Magistrátu vytýkaly, že měly příliš málo času vyjádřit se a zpracovat kvalitní připomínky, které by reagovaly na konkrétní problémy.

Městské části mají možnost se zapojit i do dalších příprav Metropolitního plánu. Jejich slovo má v procesu poměrně velkou váhu. 

 
Kde získáte další informace?