en ru

Odpadová politika ČR

Odpadové politika České republiky v oblasti komunálních odpadů prošla během posledních 20 let významnými změnami. Většina z nich byla pozitivních. Ve městech i obcích máme nádoby na tříděný sběr papíru, plastů, skla, roste sběr nápojových kartonů, kovů a textilu. V řadě měst se začal sbírat bioodpad. Zajištěn je zpětný odběr baterií a elektrospotřebičů. Díky opatřením ve výrobě, klesá množství nebezpečného odpadu. Ten co přesto vznikne, můžeme odnést na sběrný dvůr nebo odevzdat v době jeho mobilního sběru. Podstatně se zpřísnily požadavky na skládky a spalovny odpadů.

Přes všechen tento pozitivní a rychlý vývoj nás do roku 2020 čekají další změny. Při vstupu do EU jsme se zavázali snížit množství biologicky rozložitelných odpadů (papír, dřevo, odpad z údržby zeleně, kuchyňský odpad, textil) ukládaného na skládky v roce 2013 na 50 % a v roce 2020 na 35 % množství, které jsme produkovali v roce 1995. Tyto odpady jsou na skládkách zdrojem metanu (významný skleníkový plyn), ovlivňují stabilitu skládek a způsobují řadu dalších problémů. Vzhledem k tomu, že jsme do bilance roku 1995 zahrnuli jen část produkce, bude tento cíl obtížně plněn. Bližší komentář naleznete ve studii, který jsme na toto téma vypracovali. Problém spočívá v tom, že na rozdíl od mnohých zemí EU15, jsme v ČR neevidovali odpad ze zahrad a z údržby zeleně a tak ho v bilanci roku 1995 nemáme započten. Produkce 148 kg/obyv/rok neodpovídá skutečnosti, například Německo uvedlo produkci 346 kg/obyv/rok. Díky tomu je pro ČR (a další východoevropské státy) podstatně obtížnější tuto směrnici splnit.

Druhým závazkem, který musí ČR do roku 2020 splnit, je zvýšit recyklaci komunálních odpadů. Jednotlivé státy EU si mohli zvolit jeden z těchto 4 cílů:

  1. recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z domovního odpadu
  2. recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálního odpadu (domovní odpad a jemu podobný odpad ze živností)
  3. recyklovat 50 % domovního odpadu
  4. recyklovat 50 % komunálních odpadů (domovní odpad a jemu podobný odpad ze živností)

ČR se rozhodla pro možnost 2, kterou lze hodnotit jako tu nejméně náročnou. Faktem však je, že se pro ni rozhodla většina zemí EU. Závazná část plánu byla schválena jako Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024.

Součástí plánu odpadového hospodářství je i Program předcházení vzniku odpadů. To je v hierarchii nakládání s odpady na samém vrcholu. Je důležitější, ptát se co dělat, aby odpadů bylo méně a ne řešit co s nimi. Pokud se státy od hierarchie odkloní, musí zdůvodnit, proč to udělaly. Množství námi produkovaného odpadu nemusí růst. Je však třeba udělat kroky k naplnění tohoto cíle. Ekologická domácnost je schopna snížit tvorbu směsného odpadu na méně než desetinu současné průměrné produkce. Více viz náš web k prevenci.

Na konci října 2013 skončilo vnější připomínkování plánu předcházení vzniku odpadu. Návrh plánu a připomínky Arniky si můžete stáhnout (návrh plánu, připomínky Arniky).

Datum poslední aktualizace: 13. března 2015

odpady
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu