en ru

Často kladené dotazy

Q
Které látky, které nepříjemně zapáchají, jsou zdraví nebezpečné?
A

Mezi pachové (či zapáchající) patří celá řada chemických látek, z nichž mnohé mohou mít vážné zdravotní dopady. Velká část z nich patří do skupiny těkavých organických látek. Mezi ně řadíme čpavek (amoniak) ze zemědělských provozů,  benzen, který je charakteristický zápachem benzinu a setkáte se s ním často nedaleko petrochemických závodů  či styren vznikající při výrobě polystyrenu. Více.

Q
Kde najít informace o emisích z průmyslových provozů?
A

Existují následující zdroje informací:

a) Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Do této databáze nahlašují podniky emise 93 vybraných látek, u kterých se předpokládá, že mají největší vliv na zdraví lidí a kvalitu životní prostředí. Informace naleznete na webu: http://www.irz.cz/. V Arnice tyto data používáme k sestavování žebříčků největších znečišťovatelů, ale lze je využít i tehdy, když hledáte významný zdroj znečišťování pro nějaké místo. Vše naleznete na našem webu: http://znecistovatele.cz/. Pokud se o IRZ zajímáte hlouběji, můžete využít i náš e-learningový kurs: http://moodle.arnika.org/.

b) Velké průmyslové podniky musí mít tzv. integrované povolení (IP) pro svůj provoz. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu spravuje databáze těchto povolení. Jejich součástí je i podávání tzv. ročních zpráv. Integrovaná povolení, zprávy o kontrolách a tzv. roční zprávy můžete vyhledat na webu: http://www.mzp.cz/ippc. Svůj podnik naleznete ve složce zařízení (levé menu). Pokud se o IP zajímáte hlouběji, můžete využít i náš e-learningový kurs: http://moodle.arnika.org/.

c) Řada průmyslových podniků v rámci, tzv. společenské odpovědnosti (CSR) zveřejňují data na svých webových stránkách v rámci ročních zpráv.

d) Český hydrometeorologický ústav na svém webu zveřejňuje emise ze všech velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1). Naleznete je na webu (je třeba kliknout na mapu): http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/index_CZ.html.

Q
Jak a kde najít informace o životním prostředí ČR?
A
Následující článek vás seznámí se základními informačními zdroji o životním prostředí ČR. Může Vám posloužit například k porovnání informací o stavu ovzduší, vody či půdy ve Vašem městě s údaji za Českou republiku nebo s údaji za Váš kraj. Takovýto ucelený přehled dosud chyběl.

Statistická ročenka životního prostředí ČR. Vydává MŽP a ČSÚ. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Statistické ročenky jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích.

Zpráva o životním prostředí ČR. Vydává MŽP. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Zprávy o životním prostředí jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích.

Indikátory životního prostředí. Web provozovaný MŽP. Poskytne rychle základní přehled o situaci v jednotlivých oblastech životního prostředí v ČR. Nalezneme ho na adrese http://issar.cenia.cz.

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) představuje ojedinělou databázi informací o souhrnných ročních únicích nebezpečných látek z konkrétních průmyslových a zemědělských provozů, které do něj ohlašují informace od roku 2005. Je srovnatelný s americkým systémem TRI (Toxic Release Inventory). IRZ najdete na adrese http://www.irz.czV Arnice tyto data používáme k sestavování žebříčků největších znečišťovatelů, ale lze je využít i tehdy, když hledáte významný zdroj znečišťování pro nějaké místo. Vše naleznete na našem webu: http://znecistovatele.cz/.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnné zprávy za kalendářní rok. Vydává SZÚ. Souhrnné zprávy jsou k dispozici na internetu na http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi.

Ročenka dopravy. Vydává Ministerstvo dopravy ČR. Ročenky jsou k dispozici na internetu na http://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm.

Základní informace o Vašem městě či Vaší obci naleznete na Portálu veřejné správy, klepnutím na příslušný kraj na mapě ČR a na příslušnou obec. Základní statistické údaje o obcích naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

Kde najdete informace o kvalitě ovzduší

Monitoring kvality ovzduší v ČR zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Ve složce “Aktuální data” naleznete aktuální výsledky měření kvality ovzduší na území ČR.

O tom zda byl v letos či minulém roce ve Vaší lokalitě překročen imisní limit pro některou ze sledovyných látek, naleznete Překročení imisních limitů.

Podrobnější přehled o Vaší lokalitě naleznete v grafických nebo tabulkových ročenkách.

Na stránkách ČHMÚ dále naleznete přehled lokalit se zhoršenou kvalitou ovzduší, údaje o emisích z velkých zdrojích znečištění, souhrnné emisní bilanci či bilanci skleníkových plynů.

Informace o vlivu dopravy na znečištění ovzduší naleznete na stránkách Centra dopravního výzkumu. Chcete-li vědět, kolik aut projíždí Vaší obcí, výsledky posledního sčítání aut z roku 2010 naleznete na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kde najdete informace o kvalitě vody

ČHMÚ provozuje státní síť sledování jakosti vody. Menší toky sledují jednotliví správci toků, jejichž kontakty naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Souhrnné výsledky monitoringu jsou přístupné na Vodohospodářském informačním portálu. Informace naleznete ve složce "Evidence ISVS". Označíte si (klepnete myší) podsložku "Množství a jakost vody" a dále si pod mapou označíte, od koho informace požadujete. Dále vyhledáte příslušný tok na mapě. Sledované ukazatele jsou teplota vody, reakce vody (pH), elektrolytická konduktivita (vodivost), biochemická spotřeba kyslíku BSK-5, chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSK (oba ukazatele ukazují na celkovou koncentraci organických látek ve vodě), amoniakální dusík (ukazuje na znečištění splaškovými vodami, vodami ze zemědělské produkce a z některých výrob), dusičnanový dusík (je jednak konečnou formou rozkladu dusíkatých látek ve vodě, jednak jeho zdrojem je znečištěné ovzduší) a celkový fosfor (jeho zdrojem je používání fosforečných hnojiv v zemědělství, použití pracích prášků s fosforem a některé další výroby).

Výsledky měření specifických látek (rizikové kovy, pesticidy...) jsou přístupné na internetových stránkách ČHMÚ. Lze zde nalézt výsledky rozborů podzemních a povrchových vod, sedimentů a ryb. Výsledky rozborů menších toků si je nutno přímo od jejich správců.

Informace o kvalitě pitné vody publikují vodárenské společnosti v jednotlivých městech. Můžete si tyto údaje od Vaší vodárenské společnosti vyžádat (na webu mají tyto společnosti jen základní údaje). Další informace naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Kde najdete informace o stavu půdy

Monitoring stavu zemědělské půdy v ČR provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Informace naleznete v sekci "Hnojiva a půda". Ústav spravuje registr kontaminovaných ploch, provádí bazální monitoring půdy a monitoruje atmosferickou depozici.

Informace o kontaminovaných místech naleznete v systému evidence kontaminovaných míst, který spravuje Ministrstvo životního prostředí. Pro přístup do systému je nutno se zaregistrovat.

Poslední aktualizace: 23. leden 2017

Q
Jak a kde hledat informace o kvalitě ovzduší?
A

Monitoring kvality ovzduší v ČR zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), na jehož webu naleznete i nejpodrobnější údaje o imisní situaci v ČR. Řadu informací naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Ze stránek ČHMÚ doporučujeme:

a) Pokud hledáte aktuální informace o dění ve Vašem regionu, odkaz „Ovzduší v regionech“.

b) Pokud Vás zajímá dlouhodobý stav, odkaz „Pětiletí, OZKO“ (otevřít lze mapy ve formátu png). Na základě těchto dat jsou vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

Informace o specifických látkách je možné najít jen v případě, že bylo provedeno speciální měření. Zjistit si ale můžete, zda ve Vámi sledované lokalitě jsou větší zdroje znečišťování. Informace o nich naleznete na webech www.irz.cz a www.znecistovatele.cz.

Další infomace naleznete na našem tématickém webu, který se věnuje ochraně ovzduší.

Q
Co se sousedem, která doma pálí v kotli odpady?
A

Za nejúčinnější nástroj řešící pálení odpadů považujeme osvětu a dobře nastavený systém nakládání s odpady v obci. Pokud to nepomůže, lze řešit případy zákonnou cestou, využitím zákona na ochranu ovzduší č. 201/2012 Sb.

Podle zákona o ochraně ovzduší lze doma v kotli spalovat pouze palivo určené výrobcem kotle. Je to proto, aby bylo docíleno, co nejlepších podmínek spalování a minimalizoval se dopad malých zdrojů na životní prostředí. Jsou významným zdrojem prachu či splodin nedokonalého hoření, jako jsou polyaromatické uhlovodíky (PAH/PAU). Proto zákon o ochraně ovzduší zpřísňuje postupně podmínky pro jejich provoz. Finančně je podporována výměna starých kotlů (kotlíkové dotace).

V roce 2016 došlo k novelizaci zákona o ochraně ovzduší. Ta začala platit 1. 1. 2017. V případě, že má někdo podezření, že v rodinném či rekreačním objektu je pálen odpad, lze podat podnět na obce s rozšířenou působností a ta upozorní majitele kotle, že porušuje zákon. Při opakovaném porušení může úřad provést kontrolu přímo v domě (§17, odst. (2)).

Plné znění §17, odst. (2): Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

Q
Lze zakázat spalovat některé materiály?
A

Obce mohou vydat vyhlášku, která zakazuje spalování listí, trávy a odpadů ze zahrad v otevřených ohništích, a to zcela, nebo na určitou dobu (konkrétní dny, čas, za určitých rozptylových podmínek).

Q
Je povoleno spalovat kaly nebo nekvalitní uhlí?
A

Zákon o ochraně ovzduší zakazuje spalovat v lokálních topeništích hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Q
Kdo řeší znečištění z lokálních topenišť u právnických osob (firem)?
A

Pokud znečištění z komína pochází z objektu, který slouží k podnikání, je možné obrátit se nejen na obecní úřad, ale také na Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.cz).

Q
Sousedovi nějaká firma vozí zbytky starého nábytku a on ho doma spaluje. Je to postižitelné?
A

Spalování starého nábytku, dřevotřísky, chemicky ošetřených dřevěných materiálů nebo dokonce okenních rámů je zakázáno, neboť se jedná o odpad. Pokud by obec s rozšířenou působností při šetření v rodinném domě zjistila a zaprotokolovala, že konkrétní fyzické osoby převzaly odpad od jiných subjektů, pak ji podle zákona o odpadech §69 hrozí pokuta až 1 milión Kč. Právnické osobě, která odpad sousedovi předala, hrozí podle §66 zákona o odpadech pokuta až 10 miliónů Kč.

Q
U nás v obci jsou čtyři občané, bohužel sociálně slabí, kteří topí ve velmi zastaralých kotlích nejlevnějším uhlím. Na nový kotel nemají peníze. Jako zastupitel obce bych rád, aby si zastaralé kotle mohli vyměnit za novější a snížilo se tak znečišťov
A

Ne vždy je obtěžující kouř z komína výsledkem spalování odpadů v kamnech, své udělá i špatná obsluha kotle nebo velmi zastaralé zařízení. Občany, kteří na pořízení nového kotle skutečně nemají peníze, by mohla pomoci bezúročná půjčka od obce. Některé obce to již vyzkoušely.

Q
Co znamená pojem "nedokonalé spalování"?
A

Produkty nedokonalého spalování jsou oxid uhelnatý (CO), saze a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Vznikají, pokud nemá proces hoření dostatek vzduchu (kyslíku), či spalovací teploty jsou nízké.

Q
Mám možnost topit plynem, v zimě si však rád přitopím i v krbu dřevem. Nechci však přispívat ke znečištění ovzduší v období smogu, to bych raději topil jen plynem. Kde zjistím, jaké je zrovna ovzduší?
A

Jaká je aktuální míra znečištění ovzduší zjistíte nejsnáze na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Q
Mohu v kotli kombinovat více druhů paliv?
A

V kotli byste měli vždy primárně používat palivo, které je pro kotle určeno a doporučeno výrobcem. Existují i kombinované kotle, např. na uhlí a dřevo, nebo kotle, ve kterých lze po jisté úpravě namísto kusového dřeva spalovat i peletky.

Q
Co znamená "zplyňovací kotel" na dřevo? Potřebuji k jeho provozu zemní plyn?
A

Takzvané zplyňování funguje tak, že zahřívání suché biomasy (dřeva) se působením vysokých teplot  uvolňuje tzv. dřevoplyn (plynná hořlavá složka). Dřevo musí být řádně proschlé, aby kotel pracoval efektivně. Mokré dřevo by mohlo způsobit nežádoucí kondenzaci vody v komínu a následné usazování spalin. Uvolněné plyny se smíchají se vzduchem a shoří ve spalovací části kotle. Spaliny jsou pak odvedeny ven komínem.

Q
Dlouhodobě nás obtěžuje kouř ze sousedova domu, domnívám se, že komín jeho domu je velmi nízký a špatně umístěn. Co dělat?
A

Pozvěte si nejlépe kominíka, který posoudí, zda komín splňuje normy dané zákonem. Pokud by se ukázalo, že nesplňuje a soused nehodlá tento stav napravit, podejte stížnost na obecní úřad.

Q
Kde se zbavit odpadu? Třeba starý papír obvykle pálím.
A

Podle Vyhlášky 321/2014 Sb. musí obce a města na svém katastru zajistit minimálně místa pro odkládání papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů (u nich pouze od dubna do konce října).

Starý papír vhoďte do kontejnerů na tříděný sběr. Malý kousek papíru při rozdělání ohně nevadí, pálením papíru ve velkém hromady však ničíte cennou surovinu a energeticky si moc nepomůžete.

Starý textil - pokud je oblečení nositelné, věnujte jej charitě nebo některému z dobročinných obchodů. V mnoha obcích je již zaveden sběr textilu do nádob.

Objemný odpad z domácnosti můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře, obvykle v množství, které se vejde do osobního auta s přívěsným vozíkem. Obvyklý je i svoz objemného odpadu velkoobjemovými kontejnery alespoň dvakrát za rok.

vzduch2
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
zlevněno na 75 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte