en ru

Články

Člověk a voda – petice za lepší zacházení s vodou

Kvalita vody v řekách České republiky se během posledních let výrazně zlepšila, ale stále se mnohde nedaří vrátit jim původní život. Zkrácená a opevněná koryta řek rychle odvádějí vodu z odvodněných monokulturních polí a lesů. Krajina ztratila schopnost zadržovat vodu a dále trpí zvýšenou erozí a povětrnostními extrémy. Toxické látky stále znečišťují vodu, dostávají se do těl vodních organismů a ohrožují zdraví lidí. Nezávadná voda začíná být strategickou surovinou. Mezinárodní dohody a směrnice EU zavazují Českou republiku k ochraně vod a na ně vázaného přírodního prostředí. Nejsou však plněny dostatečně.

Adresáti: Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministru a Ministerstvu životního prostředí ČR, ministru a Ministerstvu zemědělství ČR a České inspekci životního prostředí

Chceme, aby byla posílena ochrana vodních toků a mokřadů, a proto požadujeme:
 1. Ochranu vodních toků a mokřadů před nevhodnými zásahy
  V rámci přijímaných zákonů a plánovacích dokumentů podporovat přírodě blízké úpravy namísto rozsáhlých technických zásahů, které narušují funkci vodních toků. Novelou zákona o vodách zajistit, aby zemní práce v korytě byly řádně povolovány orgány ochrany přírody a nemohly být správci toku prováděny na pouhé oznámení.
 2. Ochranu nejcennějších na vodu vázaných druhů a přírodních stanovišť
  Je třeba co nejdříve zařadit cenná území do soustavy Natura 2000 (například Labské údolí).
 3. Zachování a obnovu přírodní podoby řek a potoků
  Porézní půda a rostlinná společenstva meandrů, mokřadů a rašelinišť chrání před povodněmi spolehlivěji a účinněji než betonování vodních toků.
 4. Zprůchodnění vodních toků pro migraci vodních živočichů
  (například lososa)
 5. Zastavení plánů na ekonomicky i ekologicky nevýhodnou výstavbu jezů na Dolním Labi
  Lodní dopravu je třeba přizpůsobit řece, nikoliv naopak.
 6. Čistší vodu pro lidi i pro ryby
  Je třeba omezit znečišťování vod rtutí, pesticidy a persistentními organickými látkami (např. zpomalovače hoření, PFOS, hexachlorbenzen a další) a splachy z polí.
 7. Důsledné a přísné postihy pro ty, kdo vodu znečišťují.
Petiční výbor:

Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., emeritní profesor Univerzity Palackého Olomouc
Ing. Werner Hentschel, bývalý vedoucí Správy CHKO Labské pískovce v Děčíně
Jiří Válal, starosta obce Slavičky
Ing. Vlastimil Karlík, projektový pracovník programu Ochrana přírody, Arnika
Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Petice vznikla 1. 8. 2010

Ke stažení: pdf Petice Člověk a voda (715.78 Kb)

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 3 291 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Zdenka Krčálová
Brno
administrativa
Sky Em Flores
Ostrov
Student
Kateřina Dvořáková
Zeleneč
Barbora Švancarová
Brandýs nad Labem
Lukáš Skalský
Praha
bankovní specialista
Iva Krišová
Zábřeh
Kateřina Vojtíšková
Praha
sociolog
Jitka Košíková
Brno
daňový poradce
Lukáš Tichý
Plzeň
osvč
Karolina Vrtílková
Pětipsy
MD
MUDr. Alexandra Minksová
Brno
lékařka
MUDr.Marie Dovalová
Háj ve Slezsku
Lékařka
eva danielova
Mostek
důchodce
Blanka Kratochvílová
Velvary
OSVČ
Vít Vebr
Praha 5
Hana Zatloukalová
Olomouc
studentka
Kateřina Hřídelová
Praha 5
asistentka
Monika Zemancová
Benátky nad Jizerou
projektant
Tereza Bernášková
Rokycany
Barbora Sadilová
Praha 3
Petitions by Great Joomla!

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu