en ru

Perzistentní organické látky

Dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB) v již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka (například negativně ovlivňují mužskou plodnost). Mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní. Mají všechny charakteristické vlastnosti tzv. perzistentních organických látek (POPs = Persistent Organic Pollutants).

Některé POPs na Zemi vznikaly již dříve, ale za jejich nebezpečně vysoké koncentrace může člověk. Používáme je jako průmyslové látky, jako pesticidy anebo se nepozorovaně rodí v průmyslu (v chemických a spalovacích procesech). Nepatří k nim jenom dioxiny, PCB anebo DDT. Je jich celá řada.

Co s nimi?

DDT, dioxiny či hexachlorbenzen se do lidského těla dostávají hlavně potravou (v mléce, rybách, mase apod.). Bohužel je obsahuje i mateřské mléko. To však neznamená, že by matky neměly kojit své děti, ale člověk by měl přestat tyto nebezpečné látky produkovat. Pak bude Země zase o něco bezpečnějším místem k životu.

Pesticidy lze celosvětově zakázat a nahradit jinými způsoby boje se škůdci. Sklady nepoužitých pesticidů lze zlikvidovat bez vytváření nových POPs. Spálení ve spalovnách k takovým metodám nepatří - vznikají při něm dioxiny. Na Slovensku bude odzkoušen chemický rozklad, méně nebezpečný pro životní prostředí nežli spalování. Podobně lze naložit s průmyslovými látkami (PCB a hexachlorbenzenem).

Vzniku dioxinů se dá předcházet. Lze nahradit chlór ve většině procesů, kde díky němu mimovolně vznikají dioxiny. Odpady je lepší třídit a recyklovat, bioodpad kompostovat.

Svět udělal první kroky k jejich omezení přípravou a postupným naplňováním dvou mezinárodních dohod: Stockholmské úmluvy a Aarhuského POPs protokolu k Úmluvě o dálkovém přeshraničním přenosu látek znečišťujících ovzduší (LRTAP). Tyto úmluvy však zdaleka nepostihují všechny POPs.

Na seznam Stockholmské úmluvy se jich dostalo 12.

POPs protokol jich zahrnuje 16.

Perzistentní organické látky - část z dlouhého seznamu:

Aldrin

Anthracen

Atrazin

DDT (dichlordifenyltrichloretan)

Diazinon

Dieldrin

Dioxiny (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany)

Endosulfan

Endrin

HCB (hexachlorbenzen)

Chlordan

Lindan (γ-HCH)

PCDD/PCDF (polychlorované dibenzo-p-dioxiny, polychlorované dibenzofurany)

PCB (polychlorované bifenyly)

Rtuť