Perzistentní organické látky

Dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB) v již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka (například negativně ovlivňují mužskou plodnost). Mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní. Mají všechny charakteristické vlastnosti tzv. perzistentních organických látek (POPs = Persistent Organic Pollutants).

Některé POPs na Zemi vznikaly již dříve, ale za jejich nebezpečně vysoké koncentrace může člověk. Používáme je jako průmyslové látky, jako pesticidy anebo se nepozorovaně rodí v průmyslu (v chemických a spalovacích procesech). Nepatří k nim jenom dioxiny, PCB anebo DDT. Je jich celá řada.

Co s nimi?

DDT, dioxiny či hexachlorbenzen se do lidského těla dostávají hlavně potravou (v mléce, rybách, mase apod.). Bohužel je obsahuje i mateřské mléko. To však neznamená, že by matky neměly kojit své děti, ale člověk by měl přestat tyto nebezpečné látky produkovat. Pak bude Země zase o něco bezpečnějším místem k životu.

Pesticidy lze celosvětově zakázat a nahradit jinými způsoby boje se škůdci. Sklady nepoužitých pesticidů lze zlikvidovat bez vytváření nových POPs. Spálení ve spalovnách k takovým metodám nepatří - vznikají při něm dioxiny. Na Slovensku bude odzkoušen chemický rozklad, méně nebezpečný pro životní prostředí nežli spalování. Podobně lze naložit s průmyslovými látkami (PCB a hexachlorbenzenem).

Vzniku dioxinů se dá předcházet. Lze nahradit chlór ve většině procesů, kde díky němu mimovolně vznikají dioxiny. Odpady je lepší třídit a recyklovat, bioodpad kompostovat.

Svět udělal první kroky k jejich omezení přípravou a postupným naplňováním dvou mezinárodních dohod: Stockholmské úmluvy a Aarhuského POPs protokolu k Úmluvě o dálkovém přeshraničním přenosu látek znečišťujících ovzduší (LRTAP). Tyto úmluvy však zdaleka nepostihují všechny POPs.

Na seznam Stockholmské úmluvy se jich dostalo 12.

POPs protokol jich zahrnuje 16.

Perzistentní organické látky - část z dlouhého seznamu:

Aldrin

Anthracen

Atrazin

DDT (dichlordifenyltrichloretan)

Diazinon

Dieldrin

Dioxiny (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany)

Endosulfan

Endrin

HCB (hexachlorbenzen)

Chlordan

Lindan (γ-HCH)

PCDD/PCDF (polychlorované dibenzo-p-dioxiny, polychlorované dibenzofurany)

PCB (polychlorované bifenyly)

Rtuť

toxické látky
jbj
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
  183 Kč   Přidat do košíku
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

zachranme-irbise