Q
Co je to biodiverzita a proč je třeba ji chránit?
A

Biologická diverzita, neboli biologická rozmanitost, je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Každý druh, ať již živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek.

Zachování biologické rozmanitosti je nezbytné, protože udržuje stabilitu ekosystémů. I organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému byl doposud nepatrný, mohou odvrátit například přírodní krize.

K proměnám v zastoupení a složení druhů dochází přirozenou cestou, v současné době však nejvýznamnější změny způsobuje člověk svou činností.

Q
Co je to Natura 2000 a co je jejím cílem?
A

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit necennější přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Natura 2000 je vyhlašována podle dvou směrnic (zákonných předpisů): o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovištích. Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. „ptačí oblasti“ (PO, anglická zkratka SPA - Special Protection Areas). Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašovány zvláštní chráněná území, tzv. evropsky významné lokality (EVL, anglická zkratka SCI - Sites of Community Importace) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Cílem NATURY 2000 je zachovat biologickou rozmanitost a zároveň chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť v Evropské unii.

Pro území Natury 2000 nejsou stanoveny žádná obecná omezení nebo zákazy, a v mnoha případech neznamená zařazení území do této soustavy žádné změny způsobu hospodaření a využívání území. Protože v rámci soustavy NATURA 2000 jsou chráněny také stanoviště a druhy, které v naší přírodě jsou přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udržení. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv.

V některých územích může být nezbytné usměrnit hospodaření tak, aby vyhovovalo cíli - zachování cenných druhů nebo stanovišť. Pokud však je nutné některé činnosti omezit nebo dělat něco navíc, je možné získat finanční náhrady, které jsou spolufinancovány z fondů EU a státního rozpočtu.

Zařazení území do soustavy Natura 2000 nejen otevírá cestu k fondům EU, ale znamená především ocenění přírodních hodnot a vyjádření zájmu Evropské Unie o jejich ochranu. Jistě také zvýší jejich turistickou atraktivitu.

Q
Kde najdu další informace o Natuře 2000 v ČR?

Posuzování stavu stromů

Při posuzování zdravotního stavu stromu se hodnotí mnoho faktorů. Vitalita neboli životaschopnost je atribut, kterým se posuzuje určitá vývojová tendence jedince.

Posouzení může kvalitně provést pouze odborník, který je schopen na základě zjištěných skutečností posoudit stav stromu jako celku, odhadnout, jak se bude vyvíjet a vše zpracovat do tzv. dendrologického posudku. Dendrologický posudek obsahuje zhodnocení současného stavu dřeviny, navrhuje případné kácení stromu, častěji však opatření, která se mají provést (vazba koruny, prořezání větví, zakrytí dutin atd.)

Níže uvedených znaků si může na stromě povšimnout i laik. Mohou vám pomoci, pokud si například nejste jisti úplností a správností vyhotoveného posudku nebo chcete zažádat o povolení ke skácení stromu.

 

Olistění

Olistění je důležité kritérium pro posouzení vitality stromu. Nelze ho však použít v období vegetačního klidu, kdy dochází k přirozenému opadu listí.

Plodnice dřevokazných hub

Existuje mnoho druhů dřevokazných hub. Mohou mít podobu známých chorošů (diskovité plodnice), lupenitých povlaků či například drobných kuliček, mezi dřevokazné houby patří i jedlá hlíva ústřičná.

Mycelium (podhoubí, tvořené vlákny) dřevokazných hub skrytě prorůstá dřevem, z něhož získává živiny, přičemž rozkládá stavební hmotu stromu. Viditelné plodnice hub se objeví na povrchu napadeného dřeva s odstupem času, někdy i po několika letech. Dřevokazné houby zhoršují mechanické vlastnosti dřeva a způsobují tzv. bílou nebo červenohnědou hnilobu.

Suché větve

Suché větve jsou často důkazem zanedbané péče o strom. O strom je potřeba pečovat a uschlé větvě průběžně prořezávat.

Výmladky

Výmladky jsou výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu asimilačních (fotosyntetizujících) orgánů. Z hlediska posouzení vitality je důležité, kde jsou výhony umístěny – čím je strom méně vitální, tím více stahuje výhony ke kmeni.

Poškození kmene či větví

Hodnotí se mechanické poškození zasahující do kambia (tkáně, která produkuje dřevo a lýko), případně do hlubších vrstev, včetně poškození kořenových náběhů. Ránou mohou pronikat do dřeva patogeny, např. dřevokazné houby.

Pokud je strom dostatečně vitální, poradí si s ránou sám a utvoří tzv. kalus (hojivé pletivo, tvořící ochrannou „jizvu“).

Boule na kmeni

Výrazné, často velké boule na kmeni jsou způsobeny infekcí bakteriemi (na stromu tak vzniká jakýsi nádor). Většinou nepůsobí stromu jiné problémy.

Tvarové změny větví (malformace)

vznikají v důsledku snižování vitality, jde o redukci větvení prvního a druhého řádu na hlavních větvích.

Dutiny a hniloby

Posuzuje se rozsah a lokalizace dutin. Dutina sama o sobě problematická být nemusí, zachycuje se v ní ovšem voda, prach a může tak přispívat ke vzniku hniloby. Na druhou stranu poskytují dutiny útočiště různým živočichům. U hodnotných stromů, které jsou jinak v pořádku, se může provést odborné vyčištění a zakrytí dutin. U některých druhů dřevin je tvorba dutin v určitém věku typická a nepatogenní. V dutině se může nacházet trouch – jemný materiál z rozložené dřevní hmoty, který slouží k vývoji některým (ohroženým) druhům hmyzu.

Těžiště a geometrie stromu

Posuzuje se ke vztahu k možnému rozlomení. Problematické mohou být tzv. tlakové vidlice (rozvětvení stromu, kdy vzniká velký tlak a hrozí rozlomení).

Defekty v prostoru kořenů

Mohou to být plodnice dřevokazných hub, popraskaná půda nebo dutiny. Při výkopových pracech bývají často poškozeny kořenové náběhy.