en ru

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) Praha

Praha | Kauzy - IRZ | Aktualizováno 9.11.2017
ÚČOV je mechanicko-chemicko-biologická čistírna odpadní vody. Průměrný přítok odpadní vody v posledních letech činí necelé 4 m krychlové odpadní vody za sekundu. Čistírna biologicky odstraňuje uhlíkové znečištění a částečně nitrifikuje amoniakální dusík. Fosfor se z vody odstraňuje srážením železitými solemi.Přebytečný biologický kal je vyhníván a vznikající bioplyn využíván k výrobě tepla a elektrické energie. Ročně vyčistí ÚČOV přes 108 mil. m3 odpadních vod a je na ni napojeno 1,26 mil. obyvatel Prahy. 

Pro ÚČOV  Je kritické vypouštění velkého množství dusíku (2 miliony tun ročně) a fosforu (8 tun ročně) do vodního prostředí. Čistírna vypouští asi 1500 tun celkového organického uhlíku a mezi 12-17 tunami chloridů ročně. Tyto parametry ukazují na biologické znečištění vypouštěné vody.

Dusík se do vodního prostředí dostává především díky nadměrnému užívání dusíkatých hnojiv. Fosfor pak zejména z hnojiv, čistících a pracích prostředků a z některých chemických přípravků používaných v zemědělství. Celkový dusík spolu s celkovým fosforem způsobují eutrofizaci vod, při které dochází k přemnožení řas a sinic a následně ke snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě a jejímu zahnívání.

V těchto parametrech nesplňovala čistírna v posledních letech platnou evropskou legislativu, ke které se ČR zavázala. Z tohoto důvodu probíhá (2015 -2018) modernizace a zvětšení čistírny, která má zajistit zlepšení kvality vypouštěných vod do Vltavy.

V posledních letech se čistírna pravidelně umisťuje mezi 10 největšími znečišťovateli v ČR a jako největší znečišťovatel v Praze zejména ve vypouštění těchto látek:

  1. reprotoxické látky (jako je např. ftalát DEHP, nikl, chrom. V menším množství DDT, kadmium, PCB, dioxiny a furany, apod.) Nejvíce vypouštěných látek bylo zaznamenáno v IRZ v roce 2013 v důsledku rozsáhlých povodní, které zasáhly i ÚČOV.
  2. látky nebezpečné pro vodní organizmy (polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), DDT, PCB, polybromované difenylétery (PBDEs), měďa nikl)
  3.  rtuť – úniky rtuti do vody a v odpadech patří k jedněm z nejvyšších v ČR. Pohybují se řádově kolem 30-80 kg ročně. fluoridy – do odpadů jich čistírna vypustila v roce 2013 a 2014 téměř 19 t ročně.

Voda a odpady z ÚČOV jsou také znečištěny kadmiem (mezi lety 2007 a 2012 vypouštěla ÚČOV do vody od 170 do 250 kg kadmia ročně), olovem (1 -2 tuny ročně) a mědí (v roce 2014 jich vypustila do vody asi 1,5 tuny mědi a do odpadů přes 8 t, v ostatních letech to bylo kolem 2 t). Doplnit odkazy na web arniky ke rtuti:

Poznámka: 

Zátěž vody přicházející na čistírnu odpadních vod lze výrazně ovlivnit našim chováním, na příklad výběrem ekologicky šetrných kosmetických a čistících přípravků

Další tipy: 

http://arnika.org/voda-nad-zlato

http://arnika.org/ne-chemii-ve-vode

https://issuu.com/arnika.org/docs/voda-ziva

DarekProPrirodu-zeleny
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
95 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte