en ru

Aktualizace Zásady územního rozvoje hl. města Prahy

cibulka

Právě nyní jsou pražské Zásady územního rozvoje mimořádně aktuální. Probíhá totiž jejich aktualizace. Je zveřejněný návrh a jeho vyhodnocení vlivů. Veřejné projednání bude probíhat 11. 12. 2013. Připomínky a námitky je možné podávat do 18. 12. 2013.

 

 
Co dělat:

Každý může k návrhu aktualizace podávat připomínky (i městské části), zástupce veřejnosti může uplatnit námitku, o které musí být rozhodnuto. Připomínky i námitky se musejí podávat písemně.
Aktualizace se bude vydávat jako opatření obecné povahy. Dotčení vlastníci nebo městské části proti němu mohou podat žalobu. Zástupce veřejnosti se může žalobou bránit proti rozhodnutí o své námitce.

Schválenou aktualizaci zásad lze napadnout žalobou.

Je také možné požádat o jejich přezkum Ministerstvo pro místní rozvoj.

Více informací: web magistrátu

Zmocnění zástupce veřejnosti

Občané Prahy mohou zmocnit tzv. zástupce veřejnosti, aby na základě jejich věcně shodné připomínky (tj. připomínky, která se týká jedné konkrétní otázky) podal námitku. O takové námitce pak musí zastupitelé rozhodnout a rozhodnutí řádně odůvodnit.

Zástupce veřejnosti musí zmocnit alespoň 200 občanů Prahy.

Zmocnění se provede prostřednictvím plné moci. Podepsaná osoba musí být označena jménem,  příjmením a adresou. V plné moci musí být výslovně uvedeno zmocnění k podání námitky na základě „věcně shodné připomínky“ zmocnitelů (není vyloučeno vyjádření občanů k více skutečnostem a vytvoření jednoho zmocnění pro více připomínek). Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá  seznamem obyvatel, kteří uplatňují  věcně  shodnou  připomínku, a podpisovou listinou, která musí obsahovat alespoň 200 platných podpisů občanů Prahy (pobyt a občanství v jednotlivých městských částech nehraji roli – lze připomínkovat záměr v jakékoliv části Prahy). Podpisů může být více, zvyšuje to tlak na magistrát a zastupitele Prahy - takže i když podle zákona to nehraje roli, platí, že čím více podpisů, tím lépe.

Více informací najdete zde.

Výsledný dokument musí obsahovat:
  • text připomínky,
  • text zmocnění,
  • přijetí zmocnění a podpis zástupce,
  • podpisovou listinu a seznam těch obyvatel, kteří uplatňují připomínku.
Co jsou Zásady

„Zásady“ jsou územním plánem pro Prahu na úrovni kraje a vymezují především veřejně prospěšné stavby a opatření, kvůli nimž lze vyvlastňovat. Určují rozvojové oblasti pro stavby či infrastrukturu, které zasahují více městských částí nebo jsou významné pro celou Prahu – všechny druhy dopravy, nové obytné a průmyslové čtvrti, ale i plochy zeleně a rekreace.

Stavební zákon rozlišuje několik typů územních plánů („územně plánovacích dokumentací“) uspořádaných hierarchicky. To znamená, že celostátní územní plán je závazný pro krajský, ten zase pro obecní a ještě podrobněji může nadřazené plány rozpracovávat tzv. regulační plán.

Kdo může podat žalobu?

Vydané Zásady územního rozvoje Prahy lze napadnout žalobou u Městsjkého soudu v Praze.  Žalobu může podat:

  • zástupce veřejnosti – pokud bylo porušeno jeho procesní právo při projednávání ZÚR,
  • vlastník nemovitosti, který připomínkoval návrh ZÚR – pokud bylo dotčeno jeho právo,
  • městská část Prahy – pokud bylo porušeno její právo.
První Zásady z roku 2009

První Zásady územního rozvoje byly schváleny v roce 2009. K tehdejším „zásadám“ bylo ustaveno 8 zástupců veřejnosti. Těmi se stali jednotlivci a občanská sdružení, která získala více než 500 podpisů občanů pod hromadné námitky. Protože zastupitelé ignorovali velkou části námitek občanů, bylo proti dokumentu podáno několik žalob. Směřovaly zejména proti výstavbě nové vzletové dráhy na mezinárodním letišti v Ruzyni a proti vedení Pražského okruhu skrz obytné čtvrti.

Více informací: web Zásad územního rozvoje