2-fenoxyethanol

 • CAS

  122-99-6
 • Vzorec

  C8H10O2

 • Stručná charakteristika

  Fenoxyethanol (2-fenoxyethanol, 2-PE) je konzervační látkou s baktericidními účinky hojně používanou v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Uplatňuje se jako složka repelentních přípravků, krémů, lokálních antiseptik, fungicidů, jako fixace vůní v parfémech, vakcín, i jako anestetikum v rybích produkcích. V kosmetice s 2-PE stal velmi běžným konzervatem, který nahradil jiné problémové konzervanty jako byly např. parabeny. V EU je jeho množství omezeno na 1 % obsahu finálního výrobku, i tak se diskutuje o jeho dalším omezení. Do prostředí se dostává při výrobě, použití i likvidaci výrobků, ve kterých je obsažen. V atmosféře dochází do 12 hodin k jeho rozpadu. Díky své relativně dobré rozpustnosti není v půdě pevně vázán a spíše proniká do povrchových vod, kde nesedimentuje. V laboratorních podmínkách podléhá biodegradaci v řádech dnů. Bioakumulace v potravních řetězcích není popsána. Člověk může být 2-PE vystaven vdechováním, požitím a kožním kontaktem. Látka při kontaktu silně dráždí oči, mohou se vyskytovat zánětlivé kožní reakce, ekzémy. Při vdechování může dojít k výskytu respiračních potíží. Po požití způsobuje převážně u dětí poruchy trávicí a nervové soustavy.

 • Podrobná charakteristika

  Fenoxyethanol (2-fenoxyethanol, 2-PE) je chemickou konzervační látkou s baktericidními účinky hojně používanou v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Za normálních podmínek jde o bezbarvou olejovitou kapalinu patřící do skupiny etherů glykolu. 2-PE je středně rozpustný ve vodě, vykazuje střední rychlost odpařování. 2-PE je vyráběn reakcí fenolu a ethylenoxidu za zvýšeného tlaku i teploty.

  Uplatňuje se jako složka repelentních přípravků, krémů, lokálních antiseptik, fungicidů, jako fixace vůní v parfémech, vakcín, i jako anestetikum v rybích produkcích. V kosmetice s 2-PE stal velmi běžným konzervatem, který nahradil jiné problémové konzervanty jako byly např. parabeny. V EU je jeho množství omezeno na 1 % obsahu finálního výrobku, i tak se diskutuje o jeho dalším omezení.

  2-PE je v malém množství vylučován žlázami dominantních samců králíků.2-PE králíci sami o sobě nezaznamenávají, usuzuje se, že látka působí jako fixátor pachu – tedy k tomu, aby se pach nevytrácel a přetrvával v prostředí.

  2-PE obsahuje fenol, který má schopnost inhibice aktivity fagocytů, tedy buněk schopných fagocytózy. V lidském těle jde především o bílé krvinky.Fenol obsažený ve 2-PE má tak schopnost vypnout reakce primárního mechanismu imunitního systému, což může mít pro člověka i fatální důsledky.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Náhodné požití této látky je zdraví škodlivé, látka může být toxická pro ledviny, nervový systém, játra. Opakovaná či prodloužená expozice může způsobit poškození vnitřních orgánů,opakovaná či prodloužená inhalace této látky může vést k chronickým respiračním potížím.

  Pakliže se látka dostane do očí, u některých osob může vyvolat podráždění oka s následným poškozením oka, a to do 24 hodin či déle po styku látky s očima. Lze očekávat těžké záněty s bolestí.

  Při styku s kůží může dojít k poškození zdraví jedince, po absorpci může dojít k systémovým potížím organizmu. Existují důkazy, že tato látka může způsobit záněty kůže, a to buď ihned po přímém kontaktu, nebo po prodlevě za nějaký čas. Opakovaná expozice může způsobit kontaktní dermatitidu, která se vyznačuje zarudnutím, otokem a puchýři. Vstup do krevního oběhu, například prostřednictvím řezných ran, odřenin a podobného zranění, může vyvolat poškození organismu se škodlivými následky.

  Existují některé důkazy, že opakovaná nebo dlouhodobá expozice 2- fenoxyetahnolem může způsobit kumulativní zdravotní následky pro lidské orgány a biochemické systémy. Expozice může taktéž narušit  plodnost jedince. 

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  2-fenoxyethanol se  v malém množství v přírodě vyskytuje přirozeně , například je vylučován  žlázami samců králíků, když se stanou dominantními. Tato sekrece se tak používá k udržení dominantních rolí v hierarchii ve volné přírodě. Vzhledem k tomu, že králíci tento  2-fenoxyethanol sami  u sebe nezaznamenávají, usuzuje se, že  tato látka působí jako fixátor pachu, jenž bude přetrvávat v prostředí a nevytratí se.

  Lidé přichází do kontaktu s touto látkou v souvislosti s jejím průmyslovým využitím jako konzervantu v  kosmetických přípravcích, vakcínách, v nátěrech a pryskyřicích.

 • Synonyma

  fenylglykol, fenoyethanol,(2-PE), ethylenglykolmonofenylether, β-hydroxyethylfenylether
 • Ostatní limity

  Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb. specifikuje nejvyšší přípustnou koncentraci1%  2- fenoxyetahnolu jako konzervační přísady v kosmetických prostředcích.

  Ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.února 2001 o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let je uveden hygienický  limit vyluhovacích zkoušek z povrchových nemetalických úprav výrobků pro děti  pro fenol, jenž je ve 2-fenoxyetanolu obsažen, a to 0,05 mg/dm2 fenolu. 

 • Výstražné symboly

  zdravi-skodlivy

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 36 - Dráždí oči
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • Odkazy

  1. http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne_eng/2-fenoxietanol_eng.htm
  2. http://datasheets.scbt.com/sc-238193.pdf
  3. http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9926486
  4. http://www.eurochem.cz/index.phpEURID=1637330844&;LtoB=2&QSAS=4&CompNo=C1240&MLEV=2&DT=134222336&SPC=0&ACT=30&ID=228&M_ID=103&M_MLEV=1&M_SPC=0&MN=Datab%E1ze+EUROCHEM&LA=CS&LABEL=1
  5. http://www.vaccinetruth.org/2-phenoxyethanol.htm

   

 • Autor

  Ing. Miroslava Jopková, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « hydrochinon aminoazobenzen »

Banner-stika

Sledujte nás: