30 případů změn Prahy: Stavitelé by se měli podílet na nákladech, které vyvolají

1.12.2016 - Praha | Novinky
Arnika posoudila 30 případů změn Prahy a dospěla k pěti závěrům a doporučením. Přinášíme třetí díl tohoto seriálu:

Náklady na pořizování změn jsou poměrně vysoké. Podle údajů z usnesení rady hlavního města číslo 676 z května 2012 Praha na pořizování změn za období 2000 - 2012 vynaložila 140 miliónů korun. Konkrétní údaje o nákladech vynaložených na územní plánování není možné získat, protože v Praze se kupříkladu návrhy změn územního plánu či samotný návrh územního plánu nepořizuje skrze externí odborníky, ale přes zaměstnance s patřičnou odborností a magistrát nemá informaci o cenách k dispozici.

Doporučení 3a: Investoři se budou podílet na nákladech na změny územního plánu

Je představitelné, že by součástí vydání změny byl i finanční mechanismus, kterým se investor podílí na nákladech pořizování. Tyto náklady jsou zejména dvojího druhu – administrativní náklady na posouzení a vyhodnocení změny a vedlejší náklady na nezbytné vybavení, které investor stavbou vyvolá. Stavební zákon umožňuje, aby obec požadovala od investorů úhradu nákladů nebo alespoň části z nich, které musela vynaložit na pořízení změny územního plánu. V řadě měst existují předem dané způsoby podílení se na výdajích. Také Praha by měla - vzhledem k výši nákladů na změny územního plánu - zvážit vytvoření takového mechanismu. Musí se přitom jednat o takový transparentní způsob, který nezvýší tlak na schvalování změn či neomezí účast veřejnosti. Samozřejmostí je dodržení zákonného postupu celého územně plánovacího procesu.

Doporučení 3b: Investoři se budou podílet na nákladech na infrastrukturu

Stejně tak by Praha měla městské části systematicky podporovat v uzavírání takzvaných plánovacích smluv. Pomocí těchto smluv by mohly od investorů požadovat úhradu nákladů na dopravní a technickou infrastrukturu, jejíž budování realizace projektů vyvolává. Investoři by se prostřednictvím dalších závazků měli podílet i na budování potřebného veřejného vybavení – není přípustné, aby lokalitu pouze „vytěžili“ a nepodíleli se na dalších potřebách života místních.

Banner-stika

Sledujte nás: