4,4'- methylendianilin (MDA)

 • CAS

  101-77-9
 • Vzorec

  C13H14N2

 • Stručná charakteristika

  4,4´-methylendianilin (MDA) je v přírodě se přirozeně nevyskytující žlutá látka s ostrým odérem po amoniaku. MDA se používá především při výrobě polyuretanových pěn, spandexových látek, lepidel a klihů. Do prostředí se MDA dostává především při výrobě, kde následně biodegraduje. V atmosféře je MDA přítomen v pevné a plynné fázi. Pevné částice se dostávají s deštěm zpět na zemský povrch, plynný MDA reaguje v atmosféře s hydroxylovým radikálem, poločas rozpadu MDA je v tomto případě bezmála 13 hodin. Předpokládá se, že může docházet i k přímé fotolýze. V půdě i sedimentech je MDA nepohyblivý, pomalu podléhá rozkaldu, bioakumulace v potravních řetězcích je hodnocena jako nízká. MDA jsou vystaveni především pracovníci v chemických provozech. Rizikové je vdechování prachu s MDA a kožní kontakt. MDA může být přítomen v řadě plastových výrobcích (čalounění aj.). MDA je podezřelý lidský karcinogen (2B IARC) a podléhá REACH autorizaci.

 • Podrobná charakteristika

  4,4´-methylendianilin, známý také jako diaminodiphenylmethan nebo MDA, vzniká reakcí anilinu s formaldehydem za přítomnosti kyseliny solné. Surový 4,4'- methylendianilin (MDA) má podobu tekutiny nebo tvrdé vozkové substance, čištěné MDA je ve formě světle žlutých krystalových vloček nebo bílých granulí. MDA je velice dobře rozpustný v alkoholu a benzenu, hůře pak ve vodě. Většina produkce MDA (v Evropě je to více než 98 %) slouží jako meziprodukt při výrobě polyuretanových pěn. V menším měřítku se pak využívá při výrobě dalších plastů, speciálních polymerů, antioxidantů, protikorozních materiálů, barviv.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  MDA do organismu proniká prostřednictvím kůže, zažívacího traktu, inhalací.

  U MDA byl prokázán toxický účinek především na játra a ledviny u krys, a oči u psů a koček. U lidí je pak na tuto látku velice citlivá kůže. Testy prokázaly vliv MDA  na vznik karcinogenu.  U krys a myší podávání MDA vyvolalo nádor v játrech a štítné žláze.

  Často se vyskytuje kontaktní dermatitida po styku s obroučkami brýlí, bižuterií ze syntetických pryskyřic, zatavovacími foliemi a s barvami a inkousty.

  Podle nařízení komise EU č. 1278/2008 4,4'- methylendianilin   splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní (kategorie 1B).

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

   

   

  Převážná část MDA se do životního prostředí dostává během samotných výrobních procesů; důležitým zdrojem jsou odpadní vody a velkou neznámou jsou nekontrolované skládky nebezpečného odpadu. MDA se také může uvolňovat redukčním štěpením z některých azobarviv. V atmosféře je MDA přítomen v pevné a plynné fázi. Pevné částice se dostávají s deštěm zpět na zemský povrch, plynný MDA reaguje v atmosféře s hydroxylovým radikálem, poločas rozpadu MDA je v tomto případě bezmála 13 hodin. Předpokládá se, že může docházet i k přímé fotolýze. V půdě je MDA pevně vázané, nemobilní a pomalu rozkládané půdními mikroorganizmy. Ve vodním prostředí dochází k jeho sedimentaci a opět k posupnému biologickému rozkladu. Bioakumulace MDA v potravních řetězcích je hodnocena jako nízká. Z půdy ani z vodní hladiny nedochází k zpětnému odparu MDA do atmosféry.

  V České republice bylo pro obsah MDA staženo několik výrobků z trhu. Jednalo se například o nádobí z plastu.  (http://www.khszlin.cz/Uredni_desk_soubory/NVb29.pdf)

 • Synonyma

  4,4-diaminodifenylmethan
 • Ostatní limity

  Výrobky určené pro styk s potravinami

  Vyhláška 38/2001 – o hygienických požadavcích pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy  - pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami lze použít azobarviva a diazobarviva (například diarylpigmenty) pouze za podmínky, že během všech stupňů technologického procesu výroby a zpracování výrobků a při jejich dalším správném a předvídatelném používání nebude překročena teplota, při níž dochází k rozkladu barviva za vzniku karcinogenních aromatických aminů.

  Limity pro azobarviva uvolňující aminy

  Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/61/ES nesmí barviva uvolňovat mimo jiné 4,4'- methylendianilin.

  Azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolnit jeden nebo více aromatických aminů uvedených v dodatku (včetně 4,4'- methylendianilin)  ve zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích vyšších než 30 ppm v hotových výrobcích nebo v jejich obarvených částech,...., se nesmějí používat v textilních a kožených výrobcích, které mohou přicházet do přímého a dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsou 

  — oděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny a jiné hygienické prostředky, spací pytle,

  — obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní tašky/peněženky, aktovky, potahy sedadel, váčky na peníze na krk;

  — hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,

  — příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  V roce 2011 byl 4,4'- methylendianilin zapsán pro své karcinogenní účinky na seznam látek přílohy XIV nařízení REACH (Chemická legislativa Evropské unie), které podléhají povolení pro určitá použití. 

  Podle nařízení komise EU č. 1278/2008 4,4'- methylendianilin   splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní (kategorie 1B).

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 45 - Může vyvolat rakovinu, R 68 - Možné nebezpečí nevratných účinků, R 39/23/24/25 - Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/20/21/22 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním, R 51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

  http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp122.pdf

  http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts122.pdf

  http://www.inchem.org/documents/sids/sids/101779.pdf

  http://echa.europa.eu/documents/10162/17232/tech_rep_mda_en.pdf

  http://esis.jrc.ec.europa.eu/doc/existing-chemicals/risk_assessment/DRAFT/R008_0011_env_hh.pdf

 • Autor

  Ing. Miroslava Jopková, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « selen benzo(a)pyren »

Banner-stika

Sledujte nás: