Aleje v krajině

Zatímco dříve bylo možné stromy v alejích podél silnic a železnic kácet na základě pouhého „oznámení“, po novele zákona o ochraně přírody (platné od prosince 2009) je nutné získat povolení.

Pro kácení v alejích navíc neplatí, že lze bez povolení kácet stromy do stanovené velikosti (tj. s obvodem kmene přesahujícím 80 cm ve  výšce 130 cm nad zemí) není tak možné kácet ani mladší stromy, včetně náhradních výsadeb, u nichž uplynula lhůta následné péče, jen proto, že nejsou dostatečně vzrostlé.

Pravidla kácení alejí jsou nyní stejná jako obecná pravidla povolování kácení - až na povinné vyjádření silničních, resp. drážních úřadů. Ke kácení dřevin na silničních pozemcích (tj. na krajnici a na silničním pomocném pozemku, pokud je v majetku vlastníka tělesa komunikace) může být vydáno jen po dohodě orgánu ochrany přírody a silničního správního úřadu. Obdobně u železničních drah je nutná dohoda s drážním správním úřadem.

Pokud jde o způsob samotné dohody se silničním či drážním úřadem, vznikla po přijetí novely zákona o ochraně přírody pochybnost, jakou formu tato dohoda má mít a jestli je vyjádření silničního či drážního úřadu (zejména souhlas s kácením) závazné pro orgán ochrany přírody rozhodující o žádosti o kácení. Podle výkladové komise ministra životního prostředí, která se nad problémem sešla 19. 2. 2010, je plně v kompetenci orgánu ochrany přírody, zda povolení ke kácení vydá a v jakém rozsahu - silniční úřad nemá kompetenci jednostranně prosadit kácení dřevin. Co se týče praktického provedení zmiňované dohody v rámci procesu správního řízení, navrhla komise, aby bylo svoláváno ústní jednání dle § 49 správního řádu za účasti žadatele a silničního úřadu, ze kterého bude pořízen protokol dle § 18 správního řádu. Tento protokol pak bude jako součást spisu jedním z podkladů pro rozhodnutí, s nimiž se musí orgán ochrany přírody při svém rozhodování řádně vypořádat.

I v případě alejí je možné kácení na základě oznámení, pokud jsou splněny další zákonné podmínky. Prakticky přichází v úvahu jen havarijní kácení správci silnic či jednotkami integrovaného záchranného systému po extrémních povětrnostních či povodňových událostech, případně ještě kácení v ochranném pásmu nadzemního vedení elektřiny, či kácení stromů napadených epidemickými chorobami.