aminoazobenzen

 • CAS

  60-09-3
 • Vzorec

  C12H11N3

 • Stručná charakteristika

  Aminoazobenzen je organická, aromatická látka patřící mezi azobarviva, světově nejpoužívanější pigmenty. Aminoazobenzen (anilinová žluť) byl jako první azobarvivo syntetizován v roce 1861, na trh byl uveden v roce 1864. Těžiště použití této látky je především jako pigment a inkoust. Uplatňuje se ve výrobě dalších barviv, v pyrotechnických efektech, jako složka insekticidů, laků, glazur, vosků i pryskyřic. Aminoazobenzen se do prostředí dostává jako složka odpadních vod při samotné chemické výrobě, nebo při použití výrobků aminobenzen obsahujících. V atmosféře jako součást prachových částic dopadá zpět na zemský povrch, v plynné fázi reaguje s hydroxylovými radikály a degraduje. V půdě je aminobenzen pevně vázán, pozvolna dochází k jeho biodegradaci. Ve vodě sedimentuje, může podléhat hydrolýze, rozkladu slunečním světlem, v sedimentech biodegradaci. Stále nejsou známy podrobné informace o osudu této látky v životním prostředí. Bioakumulace aminobenzenu není popsána. Aminoazobenzen je vysoce toxický pro vodní organizmy. Člověk je nejčastěji této látce vystaven kožním kontaktem s materiály, v kterých je obsažena. V EU je od roku 2003 použití aminoazobenzenu v určitých aplikacích zakázáno (kůže, textilie apod.), tato látka je na kandidátním seznamu REACH.

 • Podrobná charakteristika

  Aminoazobenzen je organická, aromatická látka patřící mezi azobarviva, světově nejpoužívanější pigmenty. Aminoazobenzen je oranžově žlutý, pevný, jemně krystalický prášek, nevyznačující se skoro žádným zápachem. Je nerozpustný ve vodě, s kyselinami, aldehydy, amidy, kyanidy, kovy, nitridy, peroxidy, fenoly a dalšími látkami může vytvořit toxické plyny, s alkalickými kovy pak hořlavé plyny. Při zahřátí nad 350 °C dochází ke vzniku toxických výparů oxidů dusíku. Aminoazobenzen (anilinová žluť) byl jako první azobarvivo syntetizován v roce 1861, na trh byl uveden v roce 1864. Těžiště použití této látky je především jako pigment a inkoust. Uplatňuje se ve výrobě dalších barviv, v pyrotechnických efektech, jako složka insekticidů, laků, glazur, vosků i pryskyřic. Aminobenzen je průmyslově vyráběn diazotací anilinu. V EU je od roku 2003 (nařízení 2002/61/EC) použití aminoazobenzenu (spolu s 21 dalšími azobarvivy) v určitých aplikacích zakázáno, jedná se především o spotřebitelské zboží, jako jsou nejrůznější textilie, látky a kůže. Tato látka je na kandidátním seznamu REACH.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Tato látka může u lidí vyvolat rakovinu.  Je taktéž vysoce toxická pro vodní organismy -  může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  S vodou tvoří toxické směsi bez ohledu na zředění. 

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

  Člověk se může setkat s aminoazobenzenem jako barvivem textilií – v roce 2010 byly staženy z evropského trhu  pánské ponožky vyrobené  v Číně, jež  uvolňovaly aminoazobenzen ze svého  textilního vzorku. Dalším výrobek stažený z trhu a uvolňující tuto nebezpečnou látku -  barvivo byl  povlak na polštář s barevnými pruhy

 • Synonyma

  4-(fenylazo)anilin, žluť anilinová C, 4-aminoazobenzol, žluť rozpouštědlová
 • Ostatní limity

  Dle §7 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. září 2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody se nesmí pro barvení a potisk výrobků pro styk s vodou používat azobarviva, jejichž rozkladem vzniká mimo jiné i tento aromatický amin – aminoazobenzen.

  Dle přílohy 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.února 2001 o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let se nesmí pro barvení a potisk výrobků pro děti a hraček  používat azobarviva, jejichž rozkladem vzniká mimo jiné i tento aromatický amin – aminoazobenzen.

 • Výstražné symboly

   nebezpecny-pro-zptoxicky

 • R věty

  R 45 - Může vyvolat rakovinu, R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

  http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB0380940.htm

  http://www.eurochem.cz/index.php?EURID=70104228&;LtoB=1&QSAS=4&CompNo=C105&MLEV=2&DT=134222336&SPC=0&ACT=30&ID=228&M_ID=103&M_MLEV=1&M_SPC=0&MN=Datab%E1ze+EUROCHEM&LA=CS&LABEL=1

  Společnost TFL: http://www.tfl.com/web/files/eubanazodyes.pdf

 • Autor

  Ing. Miroslava Jopková, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « 2-fenoxyethanol kobalt »

Banner-stika

Sledujte nás: