en ru

Arnika a HCWH kritizují plán odpadového hospodářství

12.2.2003 - PRAHA | Tiskové zprávy
Dokument byl zbaven důležitých kapitol a připomínek veřejnosti. Plán odpadového hospodářství (POH) nebyl připraven transparentně, byly z něj vypuštěny důležité kapitoly a připomínky veřejnosti byly zcela ignorovány a zamlčeny. Tyto výhrady padly od sdružení Arnika a mezinárodní koalice Health Care Without Harm (HCWH) na adresu dokumentu, který ovlivní životní prostředí v ČR na příštích deset let. Koncem tohoto týdne bude jeho finální verze předložena vládě k projednání. Obě organizace dokumentu vytýkají, že je velice nekonkrétní a oddaluje řešení problémů.
Sdružení Arnika i koalice HCWH měly k POH řadu připomínek. Ta verze, kterou ministerstvo životního prostředí (MŽP) odeslalo koncem roku 2002 do vlády, se však značně liší od verze, která byla poskytnuta veřejnosti k připomínkování a na níž proběhlo Posouzení vlivu na životní prostředí ve smyslu procesu SEA. V příloze „Vypořádání připomínek“ nejsou připomínky neziskových organizací zmíněny. Dokument se tváří jakoby další připomínky neexistovaly. „Snahu zamlčet připomínky veřejnosti považuji za naprosto skandální. Naskýtá se otázka, kdo a proč se o to snaží,“ ptá se Čestmír Hrdinka z koalice HCWH a dodává „připomínkoval jsme již řadu zákonů a dokumentů, ale nikdy se nestalo, že by někdo ignoroval názor veřejnosti podobným způsobem.“ Po předložení POH do vlády koncem minulého roku probíhala v lednu a na začátku února meziresortní jednání o vypořádání některých sporných bodů. Výsledkem těchto jednání je velice oklešťená verze POH, která má být na konci týdne předložena do vlády ke konečnému projednání. „Tato verze má pouze proklamativní charakter a je spíše krokem zpět. Byla z ní například vypuštěna kapitola „Nebezpečný odpad ve zdravotnictví“, která podporovala zavádění alternativních (nespalovacích) technologií pro likvidaci zdravotnického odpadu.. Mezitím však ministerstvo zdravotnictví rozesílá dopisy nemocnicím s otázkou, kolik budou potřebovat peněz na dovybavení spaloven nemocničních odpadů,“ říká Hrdinka. „Přitom právě spalování nemocničních odpadů je významným zdrojem toxických dioxinů. Prokazuje to mimo jiné studie zadaná právě MŽP,“ doplňuje jej vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. Ten se také zlobí, že POH nerespektuje požadavky Stockholmské úmluvy, kterou Česká republika ratifikovala a musí se jí řídit. Kromě toho byla vypuštěna také konkrétní opatření k nahrazování PVC. Na místo toho se v textu objevují pouze vágní ustanovení požadující minimalizaci PVC v obalech a vypracování posouzení vlivu PVC a možnosti jeho náhrady, avšak bez konkrétního data. PVC je přitom velmi problematickou hmotou a to od chvíle výroby, přes její používání až do momentu likvidace. V ČR krátce platil zákon zakazující obaly z PVC, ale na nátlak průmyslové lobby byl zrušen. „Zdá se, že i nyní je tlak průmyslu tak silný, že mu zdraví občanů musí ustoupit,“ posteskl si mluvčí Arniky Marek Jehlička. Pozitivním momentem v navrženém POH je zásada nepodporovat výstavbu spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Pokud má POH zajistit dodržování hierarchie odpadového hospodářství podle zákona o odpadech, je namístě podporovat opatření k minimalizaci odpadů, jejich třídění a recyklaci. „Spálením odpad nezmizí. Jen se zmenší jeho objem na úkor znečištění ovzduší emisemi. Proto by se státní politika nakládání s odpady neměla ubírat cestou spalování odpadů, ale jejich recyklací a minimalizací,“ uvedl Jindřich Petrlík. „Stejně jako stát nechce podporovat spalovny komunálních odpadů, neměl by podporovat ani dovybavení spaloven nemocničních odpadů,“ doplnil Čestmír Hrdinka. Nespalovací technologie pro dezinfekci nemocničních odpadů se v posledních letech stále více prosazují. Tyto technologie jsou účinné, šetrnější k životnímu prostředí a navíc zpravidla i levnější než spalování. K dezinfekci využívají nejčastěji horkou páru nebo horký vzduch a mikrovlnné záření. V USA bylo od roku 1998 zavřeno přes 5 000 spaloven nemocničních odpadů, podobný trend je patrný i v některých evropských zemích. V Portugalsku bylo v posledních letech uzavřeno 37 ze 40 spaloven nemocničního odpadu, přičemž většina infekčních odpadů je dnes dezinfikována v nespalovacích zařízeních - autoklávech.Ve Slovinsku se veškerý infekční odpad rovněž zpracovává v autoklávu. Ani s touto alternativou však český plán odpadového hospodářství nepočítá.
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu