Články

Arnika České Budějovice

Pobočka Arniky v Českých Budějovicích je od svého vzniku orientována  především na spolupráci s programem Toxické látky a odpady. Zabýváme se omezováním znečištění životního prostředí regionu, odpady a nahrazováním škodlivého PVC tam, kde existují ekologicky šetrnější alternativy.

Zvláštní pozornost věnujeme zdravotnictví, péči o děti a balení potravin, oblastem, u nichž existuje velké riziko uvolňování látek škodlivých lidskému zdraví. Pokoušíme se zasadit o efektivní a udržitelné odpadové hospodářství Českých Budějovic, ve kterém bude převládat využívání odpadů namísto jejich likvidace. Účastníme se důležitých správních řízení, spolupracujeme s veřejnými institucemi, pořádáme výstavy a přednášky. Ve své práci se opíráme o spolupráci s dalšími místními nevládními organizacemi a o pomoc dobrovolníků.

Kudy k nám?

Vedoucí pobočky: Mgr. Jitka Straková

mobil: 777 266 386
e-mail: ceskebudejovice@arnika.org

návštěvní hodiny:
Schůzku si je třeba předem telefonicky nebo e-mailem domluvit.

 

Úspěchy pobočky 

2011 - Arnika navazuje spolupráci s obcí Zliv u Českých Budějovic, posuzuje stav a vývoj odpadového hospodářství města a navrhuje možnosti na zlepšení systému nakládání s odpady, které by vedly nejen k omezení zbytečného plýtvání surovinami i energií, ale také ke snížení ekonomické zátěže města. Analýza dat je doplněna dotazníkovým průzkumem mezi obyvateli a osvětovou kampaní v obci.
hraky1

2010 - Mateřské centrum Máj ekologizuje své prostory - zavádí ekologické čisticí prostředky, recyklovaný papír a šetří energii. Zveřejňujeme výsledky testů školních pomůcek na ftaláty. Průzkumem v českobudějovických drogeriích a obchodech upozorňujeme na dostupnost výrobků z recyklovaného papíru.

2009 - Zahajujeme projekt Zdravá planeta pro zdravé děti - průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost a navazujeme spolupráci  s mateřskými centry v regionu.

2008 – Mateřská školka v Nerudově ulici vstupuje do Koalice za náhradu PVC, školka ve Větrné se zavazuje k náhradě hraček a výrobků pro děti. Dokončujeme druhé kolo sociologického výzkumu před českobudějovickými hypermarkety a zveřejňujeme výsledky. Arnika pomohla již pěti nemocnicím omezit rizikové zdravotnické pomůcky z PVC.  Nemocnice v Českých Budějovicích je jednou z nich. 

logo_Nehrajme_si_s_pvc_original_barevn2007 – Pořádáme výstavu fotografií o chemických haváriích, happening „PVC na vánoční stůl nepatří“ a seminář o správě vodních toků v Jihočeském kraji. Poslanec za ČSSD Jan Babor se na základě našich podkladů rozhoduje nepodpořit omezení zákona o Integrovaném registru znečišťování. Uveřejňujeme výsledky Srovnávací studie odpadového hospodářství Českých Budějovic a Písku. Vystupujeme s nimi na zasedání Komise pro životní prostředí českobudějovického magistrátu. Rok zakončujeme průzkumem před českobudějovickými hypermarkety. Výsledek – neznalost značení obalů z PVC spotřebiteli se stane hlavním podkladem pro směřování kampaně „Nehrajme si s PVC“ v Jihočeském kraji pro příští rok.

2006 – Energetická skupina společnosti E. ON ustupuje od záměru postavit v Mydlovarech spalovny komunálních odpadů. Pořádáme seminář, na kterém informujeme zdravotnický personál o nespalovacích technologiích nakládání s nemocničním odpadem, minimalizaci odpadu a alternativách k rizikovým PVC pomůckám.

2005 – Zahájili jsme spolupráci s českobudějovickou nemocnicí, která vede k eliminaci toxických látek ve zdravotnickém prostředí a ekologicky šetrnějšímu hospodaření. Jako plodné se ukazuje účastenství v procesech IPPC a EIA na rozšíření skládek odpadů v Lišově a Růžově a výstavbu spalovny v Mydlovarech.

Lisov_skladka2004 – Krajské zastupitelstvo schvaluje část námi navržených doplnění příslušné vyhlášky Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Krajský úřad Jihočeského kraje přijímá výzvu „Šetrného papírování“.

2003 – Zajišťujeme seminář o integrované prevenci znečišťování.

2002 – Vzniká českobudějovická pobočka sdružení Arnika.

Historie

Kontaktní místo sdružení Arnika v Českých Budějovicích bylo založeno v roce 2002 MUDr. Věrou Horskou a dobrovolníkem Oldou Jarolímem. V počátcích činnost pobočky souvisela s plánovanou výstavbou spalovny komunálních odpadů v Mydlovarech. Jednou z úvodních akcí byl  seminář o integrované prevenci znečišťování.

Již v prvních letech jsme se věnovali problematice znečištění životního prostředí našeho regionu odpady a látkami, které vznikají při jejich manipulaci a ukládání. Pokusili jsme se ovlivnit znění Plánu odpadového hospodářství kraje směrem k šetrnějším způsobům nakládání s odpadem. Účastnili jsme se procesu EIA na rozšíření skládky Růžov a procesů IPPC na rozšíření skládky v Lišově a výstavbu spalovny odpadů Karolína Mydlovary.

Po necelých dvou letech činnosti využíváme v roce 2004 pomoci dobrovolníků pro uspořádání happeningu, při kterém pochoduje řada stromečků směrem ke Krajskému úřadu. Řediteli úřadu PhDr. Janu Stráskému jsme předali výzvu k „Šetrnému papírování“ žádající zvýšení používání výrobků z recyklovaného papíru.¨

Pobočka nezůstala jen u účastenství v řízeních ohledně komunálních odpadů a u organizace drobných happeningů. V roce 2005 jsme ve spolupráci s českobudějovickou nemocnicí zahájili projekt „Minimalizace odpadů ve zdravotnictví“.

Následující rok se po vlnách odporu ze stran občanských sdružení i politiků energetická skupina společnosti E.ON rozhodla ustoupit od záměru výstavby spalovny komunálních odpadů v Mydlovarech. Naše zaměření na projekt Ekologicky šetrné zdravotnictví vyvrcholilo seminářem, na kterém zdravotnický personál informoval účastníky o nespalovacích technologiích nakládání s nemocničním odpadem, minimalizaci odpadu a alternativách k pomůckám vyrobeným z PVC.

xxx_021Na konci roku 2006 přišla na místo doktorky Věry Horské studentka Biologické fakulty v Českých Budějovicích Jitka Straková. Během  informačních a petičních stánků, které po své příchodu zorganizovala, získává několik nových dobrovolníků, především Hanku Malíkovou a Kristýnu Jirmannovou, které zůstávají aktivními spolupracovnicemi pobočky i v budoucnu.

Rok 2007 Arnika České Budějovice zahájila výstavou fotografií „Chemické havárie – neštěstí, o kterých průmysl nemluví, rizika, kterým můžeme předejít“. Na úspěšné vernisáži promluvil poradce ministra pro životní prostředí Ing. Dalibor Stráský, úvodní slovo vedl předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík a slavnost ukončila západočeská ex-grind corová kapela s názvem 57. Počátek roku se nesl ve snaze zabránit omezení zákona o Integrovaném registru znečišťování. Oslovili jsme jihočeské krajské zastupitele, senátory a starosty obcí s výzvou, aby se zasadili o zachování práva na informace o životním prostředí a postavili se proti osekání současné podoby zákona. Ke schválení problematické novely nakonec nedošlo.

V únoru 2008 naopak vyšel ve Sbírce zákon o integrovaném registru znečišťování, který působnost registru neomezuje. V tomtéž roce přistoupili první členové do „Koalice za náhradu PVC“. Uspořádali jsme také dvě kola dotazníkové akce před českobudějovickými hypermarkety. Zajímalo nás, zda kupující dokáží rozlišit potravinové PVC obaly a jestli se jim vyhýbají nebo nikoliv.  K uskutečnění výzkumu významně přispěli žáci Střední školy obchodu, služeb a podnikání, jež vedli dotazníková šetření.

Na začátku roku 2009 zveřejňujeme řebřížek největších znečišťovatelů jihočeského kraje. Naše spolupráci se sdružením za záchranu prostředí Calla jsme potvrdili každoměsíčním publikováním v časopise Ďáblík.

tiskov_konferenceV roce 2010 jsme navázali spolupráci s Mateřským centrem Máj v Českých Budějovicích, ve kterém se uskutečnila série přednášek. Plodná spolupráce vyvrcholila ekologizací centra, které nahradilo konvenční čistící prostředky za ekologický, kancelářský papír za recyklovanou variantu a zavedlo opatření šetřící energii. V rámci příkladů udržitelné spotřeby nabízíme studii o dostupnosti recyklovaného toaletního papíru na trhu v Českých Budějovicích.

 V roce 2011 jsou aktivity pobočky orientovány na odpadovou problematiku. V běžícím projektu si spolu s obyvateli obce Zliv klademe otázku "Odpad nebo surovina?". Nezůstáváme u teoretizování a napomáháme obci optimalizovat odpadový systém prostřednictvím studie založené na evidenci odpadů, dotazníkového průzkumu a osvětové kampaně mezi obyvateli.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí