Integrované povolení pro Čížkovickou cementárnu je pro spalování ostravských kalů nedostatečné

30.11.2011 - PRAHA / ČÍŽKOVICE | Novinky
Arnika, respektive její program Toxické látky a odpady, podal podnět k přezkoumání integrovaného povolení, o něž Čížkovická cementárna opírá oprávněnost spalování kalů z lagun Ostrama.

„Považujeme je za nedostatečné především vzhledem k přítomnosti nebezpečných polychlorovaných bifenylů (PCB) ve spalovaných odpadech. Jejich spalováním může docházet ke vzniku nebezpečných dioxinů (neboli polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů) a integrované povolení by mělo mimo jiné ošetřit sledování všech potenciálních cest úniků těchto látek do životního prostředí," míní RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Vedle povolení pro cementárnu Arnika napadla i vydanou změnu integrovaného povolení pro firmu Celio týkající se skladování kalů.

Analýzy odpadů z lagun prokázaly různorodou kontaminaci v různých lagunách Ostrama, a to včetně značně rozdílných koncentrací PCB a těžkých kovů. „Celé povolování je provázeno podezřelým spěchem. Na samotnou spalovací zkoušku mělo proběhnout řízení o změně integrovaného povolení. Není známo, ze které z lagun bude pochází odpad pro spalovací zkoušku. V případě, že zkoušky proběhnou pouze pro odpady z jedné z lagun, případně té méně zatížené, nemůžeme tyto zkoušky považovat za reprezentativní," doplnila výtky Arniky její tisková mluvčí Mgr. Zora Kasiková.

Spalování odpadů s obsahem tzv. perzistentních organických látek, mezi něž se řadí i PCB, obecně odporuje smyslu Stockholmské úmluvy, kterou ratifikovala i Česká republika. „Preferujeme proto řešení pomocí nespalovacích technologií, ke kterým patří například BCD (zásaditý katalytický rozklad - Base Catalysed Decomposition) anebo GPCR (chemická redukce v plynné fázi - Gas Phase Chemical Reduction), u nichž je menší pravděpodobnost vzniku dioxinů a které mohou ošetřit vyčištění odpadů daleko flexibilněji než spalovny anebo cementárny. Je u nich také snadnější kontrolovat kvalitu výstupů. Základní informace o nich lze nalézt na našich webových stránkách (arnika.org/nespalovaci-likvidace-pops)," shrnul Petrlík informace o alternativách ke spalování odpadů s obsahem PCB a doplnil: „Část kalů by možná stačilo podrobit biodegradaci ropných látek, což je levnější varianta. Zaleželo by však na koncentraci chlorovaných látek, jejichž přítomnost v kalech představuje velký problém."

Podnět k přezkoumání integrovaného povolení pro zařízení „Čížkovická
cementárna“ společnosti Lafarge Cement, a.s., Čížkovice byl podán ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Odvolání proti rozhodnutí o změně č. 20 integrovaného povolení pro zařízení „Skládkový komplex CELIO a.s.“ společnosti CELIO a.s. bylo podáno k Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje.

pdfIPPC CELIO odvolání

pdfIPPC Čížkovice podnět

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: