Články

Arnika Ostrava

Ostrava není jen průmyslovým městem, jak dokazuje například přírodní rezervace Rezavka v Ostravě-ZábřehuOstrava není jen průmyslovým městem, jak dokazuje například přírodní rezervace Rezavka v Ostravě-ZábřehuPobočka Arniky v Ostravě existuje od roku 2001. Podílí se na kampaních zaměřených na ochranu přírody a pokouší se snížit znečištění regionu toxickými látkami. V rámci činnosti Centra pro podporu občanů pomáhá lidem aktivně se zapojovat do ochrany životního prostředí. K dalším aktivitám patří ekologická výchova mládeže i široké veřejnosti. Také se účastníme oponování a připomínkování projektů, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.

Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a přírody. V naší kanceláři je k dispozici mnoho materiálů o životním prostředí (včetně publikací EU v angličtině) a malá knihovna.

 

Lidé v pobočce

Obracejte se na nás, prosím dočasně pouze e-mailem.

RNDr. Marcela Klemensová: marcela.klemensova@arnika.org


Zde můžete nalézt odkazy na některé užitečné informace týkající se životního prostředí Ostravy a Moravskoslezského kraje


Ovzduší


Odpady


Ochrana přírody

 


Úspěchy pobočky

2009 - V rámci kampaně „Čistější ovzduší pro Ostravsko“ jsme uspořádali pro veřejnost přednášku na téma „Ovzduší a naše zdraví“. Na rizika plynoucí ze znečištění ostravského ovzduší a na možná řešení jsme se zaměřili také v semináři „Ostravské ovzduší – zdra­votní rizika?“. Na podzim jsme vyhlásili fotografickou sou­těž „Ostravská clona“, v níž měli soutěžící za úkol zachytit znečištěné ovzduší na Ostrav­sku. Výsledkem bylo téměř šedesát soutěžních snímků. K záměru Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů, které má vzniknout v Karviné, jsme v rámci procesu EIA podali připomínky. Vydali jsme letáček „Čis­tější ovzduší pro Ostravsko“, který poskytuje občanům informace o problematice znečiště­ného ovzduší a také radí, jak ke zlepšení mohou sami přispět. Letáčky jsme zdarma distribuo­vali prostřednictvím obecních úřadů a také na různých akcích. Hejtmanovi Moravskoslezského kraje jsme předali symbolickou sazenici stromu s peticí „Zachraňme stromy“, jejíž požadavky podpo­řilo více než 18 tisíc lidí, a vyzvali jej k lepší ochraně alejí podél cest v kraji.

2008 - Zahájili jsme novou kampaň „Čistější ovzduší pro Ostravsko“, která má za cíl zlepšení stavu ovzduší v této lokalitě. Připo­mínkovali jsme Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, kde jsme poukázali na nedostatek konkrétních kroků vůči velkým znečišťovatelům a navrhli zavedení závazných ročních limitů na množství vypouštěných škodlivin. Otevřeným dopisem jsme vyzvali primátora Ostravy, aby umožnil provedení odborné studie o vlivu znečištění na zdraví obyvatel na městských strážnících.Před krajskými volbami jsme zorganizovali dotazníkovou anketu pro kandidáty na post hejtmana. Z ankety vyplynulo, že současná opatření kraje pro zlepšení ovzduší považují za nedostatečná nejen oni, ale také stávající hejtman. Ve věci likvidace odpadů lagun Ostrama jsme kritizovali postup Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které navrhovalo, aby se směsi vyrobené z kalů z lagun nepovažovaly za odpady. Spalovny, kde by se tento odpad likvidoval, by tak nemusely plnit předpisy platné pro spalování odpadů a nebyla by zaručena ochrana zdraví a životního prostředí v okolí těchto provozů. V rámci turné amerického toxikologa Teda Schettlera jsme uspořádali přednášku pro stu­denty Ostravské univerzity.

2007 – Podařilo se nám zabránit vykácení vzrostlých stromů v alejích městské památkové zóny v Ostravě-Porubě, které měly ustoupit parkovacím místům. Zabránili jsme vykácení sedmnácti vzrostlých stromů na dopravně přetížené Opavské ulici. Spolu se sdružením Sv. Václav se nám podařilo oddálit vykácení čtyřřadé lipové aleje o sto šedesáti stromech v Komenského sadech. Dalšímu kácení zdravých stromů jsme zabránili v Budečské ulici.

2006 - Uspořádali jsme seminář „Obce, veřejnost a správa vodních toků“, který představil možnosti, jak se lze zúčastnit plánování managementu toků. Výzkum Arniky zaměřený na nebezpečné látky v životním prostředí potvrdil, že nad chemickými látkami máme nedostatečnou kontrolu. Vzorky prachu a deště z Ostravy prokázaly například vysoké hodnoty výskytu ftalátů a alkylfenolů. Intenzivně jsme se věnovali problematice zbytečného a nelegálního kácení stromů. Do debaty o plánovaném kácení se nám podařilo zapojit i porubskou veřejnost.

2005 - Sledovali jsme dění kolem navrhované průmyslové zóny u obce Dolní Lutyně. Česká vláda zde měla vyhlásit ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší jako součást soustavy Natura 2000. Kvůli chystané průmyslové zóně tak ale neučinila. Svým rozhodnutím vláda porušila směrnici EU o ptácích. Arnika spolu s Českou společností ornitologickou proto podaly stížnost k Evropské komisi.

2004 - V kampani „Za záchranu řeky Opavy“, jejímž cílem je zabránit výstavbě přehrady, která by zatopila obec Nové Heřminovy, jsme přispěli ke zpracování studie alternativních protipovodňových opatření.Pod petici „Za zachování Nových Heřminov“ se podepsaly zhruba čtyři tisíce lidí. Uspořádali jsme velkou česko-německou konferenci „Protipovodňová ochrana a ochrana přírody - společná cesta“. Vydali jsme knihu „Život s povodněmi“, jejímž cílem je informovat širokou veřejnost o možnostech ochrany před povodněmi.

2003 – V Ostravě-Porubě byl zastaven projekt na plošné kácení parku na Havlíčkově náměstí, kde měly padnout stovky zdravých stromů. Připomínkováním dalších projektů byly zachráněny desítky dalších stromů v jiných částech města. Arnika rovněž předložila radnici svůj návrh zásad pro rekonstrukci městské zeleně.

2002 - Arnika Ostrava ukončila u Starého Města na Šumpersku projekt „Revitalizace říčky Krupé”. Jeho výstupem byla brožura o revitalizacích a projektová dokumentace potřebná pro realizaci navrhovaných opatření. V rámci kampaně „Za záchranu řeky Opavy” pobočka zorganizovala několik besed a výstav. Velký úspěch měly „Koncerty pro Nové Heřminovy”, na nichž vystoupili hudebníci Irena a Vojtěch Havlovi a Oldřich Janota. Před komunálními volbami v listopadu zorganizovala Arnika Ostrava dvě studentská předvolební fóra s politiky. Studenti v Ostravě a Opavě tak mohli zpovídat politiky a zjišťovat jejich postoj k životnímu prostředí a ochotu učinit něco pro zlepšení současného stavu.

Historie pobočky

Ostravská pobočka vznikla v roce 2001. Byla jednou ze zakládajících poboček Arniky, spolu s pobočkami v Praze a Děčíně. Ostravský region je specifický množstvím ekologických zátěží i cenných přírodních prvků, které je třeba chránit. Naše pobočka byla jednou z mála neziskových organizací, které se této problematice začaly věnovat na regionální úrovni.

V průběhu své existence se ostravská pobočka zabývala například kampaní proti výstavbě přehrady v obci Nové Heřmínovy. Cílem bylo prosadit šetrnější protipovodňová opatření. V rámci revitalizace malých vodních toků v Beskydech a Jeseníkách jsme připravili projekt revitalizace říčky Krupá.

Nezanedbatelnou část činnosti tvořily aktivity na ochranu městské zeleně. V roce 2002 jsme se postavili proti snahám vykácet zdravé stromy v porubském parku na Havlíčkově náměstí v Ostravě. Následující rok jsme protestovali proti vykácení stovek stromů, které připravila radnice Ostravy v rámci “obnovy” parků a alejí. Snahy občanů o zachování stromů, jež měly ustoupit parkovacím místům, jsme podporovali také v dalších letech.

V rámci programu Toxické látky a odpady jsme na sklonku roku 2001 uspořádali minikampaň k polychlorovaným bifenylům ( PCB) v ostravském ovzduší. Pozornost jsme věnovali také oblasti Dolní Lutyně, která sice byla zahrnuta do ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší v rámci celoevropské Natury 2000, avšak k vyhlášení ptačí oblasti nedošlo. Vyhlášení je ohroženo záměrem vybudovat v této lokalitě průmyslovou zónu.

V současné době se pobočka zaměřuje mimo jiné na problematiku znečištěného ovzduší na Ostravsku, které je dlouhodobým problémem. Vyvíjíme také aktivity k omezení zbytečného kácení zeleně. Občanům poskytujeme poradenství a podporu v otázkách ochrany životního prostředí a přírody v rámci Centra pro podporu občanů. S ostatními pobočkami spolupracujeme na prioritních celostátních kampaních: Nehrajme si s PVC, Ochraně zeleně a Budoucnost bez jedů.

Banner-stika

Sledujte nás: