Arnika otestuje bahno z potoka na pesticidy. S odběry vzorků pomohou studenti.

26.10.2010 - České Budějovice | Novinky
Arnika spolu se soutěžním týmem studentů ze Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích dnes provedla v rámci projektu Voda živá odběr bahnitých sedimentů z potoku Kyselá voda. „Chceme společně se studenty zjistit, jaký vliv mají na kvalitu vody v potoce splachy z okolních polí. Proto odebrané vzorky necháme otestovat na přítomnost pesticidů,“ objasnil smysl odběrů Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Samotným odběrům předcházelo pečlivé zmapování a sledování potoka samotnými studenty. Studenti si vybrali vodní tok - v tomto případě šlo o potok Kyselá voda - kde plnili různé úkoly. Například pozorovali a lovili bezobratlé živočichy, podle nichž určovali míru znečištění vody. Dále studenti pátrali po datech o znečištění na úřadech nebo zanášeli svá pozorování do map.

„Tato akce byla výjimečnou událostí také pro nás, jelikož jsme měli možnost setkat se přímo se soutěžním družstvem z Českých Budějovic, navštívit „jejich“ potok a společně provést odběry vzorků. Prostřednictvím soutěže chceme žákům a studentům přiblížit vztah mezi znečištěním povrchových vod a intenzivním zemědělstvím, průmyslem a odpadními vodami z domácnosti,“ dodala Ing. Jana Mikulášková, koordinátorka soutěže Voda živá.

Do soutěže Voda živá se přihlásilo 82 družstev z více než 50 škol z České republiky. Družstvo ze Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích se již dvakrát umístilo mezi nejlepšími třemi oceněnými týmy v jednotlivých etapách.

Odběry budou pokračovat v dalších vybraných městech, například v Lysé nad Labem. Testování vzorků sedimentů na přítomnost pesticidů provede Vysoká škola chemicko technologická v Praze, která je partnerem projektu Voda živá.

Součástí projektu je kromě soutěže pro školy také kvíz a fotosoutěž pro veřejnost, monitoring znečištění vodních ekosystémů, především abiotických složek, na přítomnost nepříliš často sledovaných chemických látek (například perfluorovaných látek a nových bromovaných zpomalovačů hoření) či žebříčky největších znečišťovatelů, zpracované dle Integrovaného registru znečišťování. Výsledky a výstupy projektu budou shrnuty v populárně-naučné knize "Voda živá".

Stránky projektu Voda živá

Projekt Voda živá je podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ve výši 1 998 800 Kč.

logoSFZPMZP

Banner-stika

Sledujte nás: