Arnika potvrdila, že manipulace s popílky ze spaloven znečišťuje okolí Hůrky u Temelína

15.1.2016 - Jan Vávra | Tiskové zprávy
Hromady sypkého materiálu v provozu Quail s.r.o.
Arnika (2012)
Výsledky analýzy vzorků sedimentů a půdy poukazují na znečištění okolí Hůrky u Temelína perzistentními organickými látkami (1) - především dioxiny (2) a polychlorovanými bifenyly (3). Koncentrace dioxinů překračují hodnoty definované Ministerstvem životního prostředí ČR jako „znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření“. Zdrojem tohoto znečištění je manipulace s popílky ze spalování odpadu a případně i s jinými nebezpečnými odpady, kterou provádí společnost Quail s.r.o..

Důkazů pro znečištění prostředí Hůrky u Temelína v důsledku činnosti Quailu je několik. „Vodní tok navazující na nádrž na dešťovou vodu, která stéká z plochy provozovny, vykazuje výrazně vyšší znečištění než sousední. Navíc se koncentrace nebezpečných látek se vzdáleností od ploch, kde je manipulováno s odpadypopílky, snižují. Pokud se podíváme na specifické zastoupení dioxinů ve vzorku, rozpoznáme v něm dioxiny, které jsou typické pro popílky ze spaloven,“ vysvětlila nezávislá expertka Mgr. Alena Nekvapilová, která provedla odborné vyhodnocení několikaletých odběrů vzorků v okolí Hůrky.

„Namísto využití nespalovacích technoligií pro nevratnou likvidaci perzistentních organických látek (POPs) jsou zde popílky míseny s dalšími materiály a nařeďovány na požadovanou koncentraci. Tato praxe není v souladu se zásadami Stockholmské úmluvy (4). Dochází při ní k významnému znečištění prostředí POPs jak v okolí provozovny, tak na místech, kde je finální zásypová směs používána,“ upozornil RNDr.Jindřich Petrlík z Arniky.

Jedním z takových míst jsou laguny po přepracování uranové rudy MAPE Mydlovary. Nebezpečné chemické látky obsažené v popílku ze spaloven tak neohrožují pouze okolí Temelína, ale také už tak znečištěním zatížených Mydlovar. „Přestože se díky odporu veřejnosti a nevládních organizací prozatím podařilo ubránit region jižních Čech od výstavby spalovny odpadů, důsledkům této průmyslové činnosti Jihočeši čelí na dvou místech,“ poznamenala koordinátorka aktivit Arniky v jižních Čechách Mgr. Jitka Straková.
„Šíření znečištění z provozu v Hůrce do volné krajiny je i důsledkem příliš benevolentních limitů pro dioxiny a další POPs v odpadech, jak jsou definovány českou i evropskou legislativou,“ uzavřel Petrlík.
Arnika podá podněty České inspekci životního prostředí a Krajskému úřadu Jihočeského kraje k přezkoumání integrovaného povolení vydaného pro provoz Quail a bude požadovat zpřísnění podmínek, které jsou v něm stanoveny.

pdfStudie A. Nekvapilové.437.75 KB

Vysvětlivky:

1) Perzistentní organické látky (POPs) mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. V již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou tedy bioakumulativní.

http://arnika.org/pops

2) Dioxiny (PCDD/F) nemají žádný užitek a nebyly nikdy cíleně vyráběny. Jako nechtěný produkt vznikají při spalování fosilních paliv a odpadu, do prostředí se také uvolňují během průmyslové výroby, která má co dočinění s chlórem (chemický, textilní, papírenský průmysl), svým dílem přispívá i metalurgie. Dobře se váží na tukovou tkáň, k jejich bioakumulaci tak dochází především u živočichů. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Vzniku dioxinů se dá předcházet. Lze nahradit chlór ve většině procesů, kde díky němu mimovolně vznikají dioxiny. Odpady je lepší třídit a recyklovat, bioodpad kompostovat.

http://arnika.org/dioxiny-pcdd-pcdf

3) Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické, organické sloučeniny vyráběné a masivně používané mezi 30. až 70. lety minulého století. Do prostředí se PCB dostávaly během výroby a používání, dnes je rizikové především nevhodné zacházení s nebezpečným odpadem a staré ekologické zátěže. PCB jsou také nezamýšleným vedlejším produktem řady průmyslových výrob, vznikají při spalování odpadů anebo v hutích. PCB vyvolávají onemocnění jater, poruchy krevního oběhu, únavu, prodlužují těhotenství, způsobují reprodukční problémy a jsou rakovinotvorné.

http://arnika.org/polychlorovane-bifenyly-pcb

4) Mezinárodní Stockholmská úmluva spatřila světlo světa v roce 2001 na půdě UNEPu (Programu OSN pro životní prostředí). Její ratifikací se signatářské státy zavazují k eliminaci nejvýznamnějších persistentních organických látek (POPs). Ratifikovala ji jak Česká republika, tak Evropská unie. Arnika pomáhá naplňovat závazky této úmluvy jak při regulaci provozů pro nakládání s odpady, tak jinými průmyslovými činnostmi v České republice i na mezinárodní úrovni. 

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu