Bílé stráně a jejich charakteristika

Termíny „opuková stráň“ a „bílá stráň“ poprvé použil Karel Domin ve svém článku Bílé stráně Českého středohoří vydaném v roce 1925. Vycházel při tom z nápadné fyziognomie a topografických názvů, kterých se používalo pro neúrodné, málo zarostlé svahy v obvodu svrchnokřídových slínovců. S těmito termíny spojoval rovněž vegetační formace či útvary, což dělalo z jeho „bílých strání“ mnohem širší pojem. Později tedy používali autoři (např. Šimr 1927) termíny „opuková stráň“ či „bílá stráň“ jednou pro topografické označení a jindy jako určitý typ biotopu. Z toho vyplývá že pojem „bílá stráň“ nemůžeme používat pouze ve striktně vymezeném významu.

S bližším vymezením a ohraničením pojmu „bílá stráň“ se však oproti jiným geobotanickým pojmům vyskytly i jiné problémy. Podle Domina k opukovým stráním patří i křovinné porosty a háje, kdežto jiní autoři se soustřeďují jen na porosty bylinné. Stejně tak jsou v nestejné šířce pojímány „bílé stráně“ podle matečných hornin s ohledem na písčitou složku křídových sedimentů. Podle současných poznatků je nejvhodnější omezovat formační pojem „bílá stráň“ na nelesní společenstva, kde jsou křoviny a stromy nesouvisle zapojeny.

Prohlédněte si unikátní panoramatické snímky litoměřických a Třtěnských bílých strání - jako na dlani!

V roce 2017 jsme vydali studii Bílé stráně v Českém středohoří a Poohří 

IMG 8818 miniIMG 8572 miniIMG 8650 mini

O bílých strání

 Z mnoha příčin je lepší používat termín „bílá stráň“ v širším slova smyslu. Její květena i rostlinné společenstvo jsou bezpochyby výrazně odlišné od jiných biotopů, jakými jsou například stepi. „Bílá stráň“ má od xerothermních travních společenstev na vápencích či čedičích rovněž výrazně odlišná travní společenstva.Typickými pro „bílé stráně“ jsou vlastnosti reliéfu a půdy typické pro svrchnokřídové slínovce.

Tyto vlastnosti se dají shrnout do výčtu charakteristických znaků:

 1. matečná hornina je svrchnokřídový slínovec (opuka);
 2. reliéf tvoří svahy s převážnou jižní až západní orientací a mají nejčastěji otevřenou expozici ve volné krajině;
 3. půdy jsou buď obnažené slínité, nebo vyvinutější rendzinovité;
 4. klima je většinou teplé až mírné a relativně suché;
 5. rostlinstvo, reliéf i půdy jsou pod trvalým vlivem plošné a rýhové eroze, která je dost zrychlená (mnohdy blokuje sukcesní stadia);
 6. v jejich bezprostředním sousedství jsou dost často silné antropogenní vlivy, které přímo či nepřímo ovlivňují sukcesi;
 7. hlavními rostlinnými společenstvy jsou bylinné hemikryptofyty.


Geologie

„Bílé stráně“ se podle Demka (1965) nacházejí na území České křídové tabule. Vyskytují se na zlomech, které vznikly v období saxonské tektogeneze. Svůj význam měly také petrografické vlastnosti uloženin a další předpoklady pro jejich zvětrávání a denudaci. Do utváření  povrchu zasáhly rovněž vodní toky. Povrch „bílých strání“ je tvořen převážně slínovci.

Geomorfologie
Na vytváření reliéfu „bílých strání“ obecně výrazně spolupracují makroklimatické a mikroklimatické podmínky, kvalita podkladové horniny, předpoklady dané makroreliéfem a antropogenní vlivy. Většina „bílých strání“ vznikla na jižních a západních svazích. Velkou roli hrají antropogenní vlivy, především zemědělská činnost. Kromě změn půdy orbou jsou lidským dílem i ostré hranice „bílých strání“.  Na základě geomorfologických rozdílů lze tyto lokality rozdělit do dvou skupin. Jednak jsou to stráně, jejichž povrch je v části se surovými půdami zbrázděn několik metrů hlubokými roklemi, směřujícími po spádnici. Druhou skupinu tvoří stráně, jež mají přibližně tvar skloněné roviny. Stráně prvního typu jsou rozmanité složením a strukturou porostů, zatímco stráně druhého typu jsou po této stránce poměrně uniformní.

Půdní poměry
„Bílé stráně“ mají předpoklad pro vznik velkého množství různých půd. Jednak jsou to slínité půdy vzniklé větráním slínovců. Nemají skoro žádný humus. Dalším typem je pararendzina. Na matečné hornině, která se snadno rozpadá a nevytváří významné množství skeletu, vznikla potom půda blízká slínovatkám.

Klima
„Bílé stráně“ jsou vyvinuty téměř výhradně v okrsku teplém, suchém, s mírnou zimou a kratším svitem slunce a v okrsku mírně teplém, suchém, s mírnou zimou.

Vegetace
„Bílé stráně“ tvoří často ostrovy uprostřed jinak kulturní krajiny s převahou polí. Jedná se často z hlediska vegetace o velmi rozmanité lokality. Vyskytují se zde morfologicky, ekologicky či fytogeograficky pozoruhodné rostlinné druhy, které jsou často zbytkem staré vegetace (např. pěchava vápnomilná). Při pohledu na současný vývoj rostlinstva mohou „bílé stráně“ poskytnout ukázky a doklady pro pochopení sukcesních řad a stádií. „Bílé stráně“ jsou do určité míry zdrojem poznatků o přežívání rostlin v podmínkách extrémního kolísání půdní vlhkosti a extrémního sucha. ´

Rostlinná společenstva vyskytující se na „bílých stráních“:

 1. pěchava vápnomilná s pcháčem panonským;
 2. společenstvo se svlačcem rolním a krvavcem menším;
 3. společenstvo hlaváčku jarního a válečky prápořité;
 4. společenstvo s válečkou prápořitou a ostřicí;
 5. porosty s řepovníkem vytrvalým a rezedou;
 6. Keře, mechy a lišejníky

 

Použitá literatura:
Domin K.: Bílé stráně Českého středohoří. – Krása našeho domova, 17: 73-75. 1925
Studnička M.: Bílé stráně Českého středohoří. Studie ekologická a fytocenologická. – Katedra botaniky  PřF UK. 1973 
Demek, J. et al.: Geomorfologie Českých zemí. Praha, Academia 1965, 335 s.


Mapa

Mapa lokalit bílých strání v Českém středohoří a Poohří

Z lokalit bílých strání byly vybrány lokality nejlépe zachovalé, nejvíce významné, o které je nejvíce pečováno. Takové lokality byly zařazeny do skupiny 1 - nejlépe zachovalé lokality.

Lokality byly mapovány a na základě mapování rozděleny do následujících kategorií:

 • nejlépe zachovalé lokality
 • dobře zachovalé lokality
 • lokality v nepříliš dobrém stavu
 • nejméně zachovalé lokality

Výsledky mapování jsou shrnuty zde:

Informační materiál vytvořen v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí.
Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

mzp

Fotogalerie

Hlaváček jarní na bílé stráni, v pozadí hora Bořeň

Jaro 2021 na bílých stráních

10.05.2021 - BÍLINA
Tým Bořena, který je dnes součástí Arniky přestěhoval v 80. a 90. letech minulého století sedm ohrožených druhů rostlin z předpolí Radovesické výsypky na… více zde

Seminář: Ochrana přírody a péče o bílé stráně

26.11.2018 - LITOMĚŘICE
Ve spolupráci s CHKO České středohoří proběhl v pátek 23 listopadu seminář pro odborníky týkající se bílých strání. Vystoupili na něm se svými příspěvky… více zde

Uklidili jsme u Satana!

06.11.2018 - LITOMĚŘICE/ŽITENICE
V sobotu 3. 11. 2018 jsme se společně vydali na evropsky významnou lokalitu Satan u Žitenic, kde jsme od odpadků vyčistili přilehlou bílou stráň. Výlet jsme… více zde

Víkendový workshop a exkurze po bilých stráních

01.10.2018 - LITOMĚŘICKO / MRKLESY
S Týmem Bořena se v termínu 14.-16. září 2018 v malebném Českém středohoří uskutečnilo kosení luk pod Lipskou horou, v rámci kterého se také konal workshop… více zde

Objevovali jsme krásy Bílých strání v Českém středohoří

17.09.2018 - LITOMĚŘICE
26. července jsme se vydali na Bílé stráně do Českého středohoří. Prošli sme místá, která byste asi jindy minuli bez povšimnutí, a přesto skrývají tajemství.… více zde
Bílá stráň u Třtěna. Ilustrační foto.

Krásy bílých strání tak trochu jinak

16.09.2018 - LITOMĚŘICE / TŘTĚNO
Jaký pohled se nám naskytne když se ocitneme na samém vrchu Bílé stráně při Litoměřicích nebo když se rozhlédneme po všech stranách na Třtenských pláních?… více zde

Novinky

Len žlutý, jedna z rostlin zachráněných Týmem Bořena. V pozadí hora Bořeň.

Tým Bořena slaví! Už 40 let chrání vzácnou přírodu Českého středohoří

09.10.2019 - PRAHA
Letos na podzim tomu je čtyřicet let, kdy v severočeském městě Bílina vznikla studentská iniciativa, která se rozhodla zachránit ohrožené druhy rostlin před… více zde
Lipská hora

Dobrovolníci o víkendu posečou louku pod Lipskou horou, útočiště vzácných rostlin

12.09.2019 - MRSKLESY
Přes čtyřicet dobrovolníků týmu Bořena z Arniky, německé Grüne Liga, firmy TRASK a vlastníků okolních luk ve spolupráci se správou regionálního pracoviště CHKO… více zde

Seminář: Ochrana přírody a péče o bílé stráně

14.11.2018 - LITOMĚŘICE
Organizace Arnika ve spolupráci s CHKO České středohoří Vás zve na seminář: Ochrana přírody a péče o bílé stráně více zde
Skalisko Kočka

Dobrovolníci z Arniky o víkendu uklidí louky na Litoměřicku

29.10.2018 - LITOMĚŘICE
Zhruba patnáct dobrovolníků v sobotu 3. listopadu zbaví louky mezi Litoměřicemi a Žitenicemi nahromaděných odpadků. Šestikilometrová trasa úklidu povede přes… více zde
Tým Bořena se o bílé stráně Českého středohoří stará více jak tři desítky let

Dobrovolníci o víkendu posečou louku pod Lipskou horou, aby pomohli ohroženým rostlinám

12.09.2018 - LITOMĚŘICKO
Více než čtyři desítky dobrovolníků týmu Bořena ze spolku Arnika, německé Grüne Liga, firmy TRASK a vlastníků okolních luk ve spolupráci se správou… více zde

Společně pro stráně pod Lipskou horou

06.09.2018 - MRKLESY / ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Pojeďte s Týmem Bořena v termínu 14.-16. září 2018 na kosení luk pod Lipskou horu do malebného Českého středohoří, kde se uskuteční workshop vhodného… více zde

Publikace

Bílé stráně v Českém středohoří a Poohří

08.12.2017
Arnika ve spolupráci s dalšími odborníky zmapovala lokality v Českém středohoří. Studie potvrzuje, že některá místa by potřebovaly důkladnější a… více zde

Videa

Manažment na bílých stráních

05.12.2018 - LITOMĚŘICE / TŘTĚNO
Dlouhodobým cílem péče je zachování jedinečného fenoménu tzv. bílých strání, v Českém středohoří, teda na jedné z nejznámějších lokalit v rámci Republiky. Na… více zde

Virtuální výstava

Bílá stráň u Třtěna. Ilustrační foto.

Krásy bílých strání tak trochu jinak

16.09.2018 - LITOMĚŘICE / TŘTĚNO
Jaký pohled se nám naskytne když se ocitneme na samém vrchu Bílé stráně při Litoměřicích nebo když se rozhlédneme po všech stranách na Třtenských pláních?… více zde

Hra

Pojďme se vzdělávat a poznávát bílé stráně zábavnější a tak trochu do dětství nás vracející formou! Naše nová hra Bílé stráně, vás přiblíží k těmto fenoménům pomocí informačního textu a současně si na jednoduché hře můžete zabavit a soutěžit s celou rodinou. Nezapomeňte! Ve hře chráníme vzácné rostliny, jako je jen žlutý, hvězdice chlumní nebo sasanka lesní a sbíráme odpadky, protože aj to je jedním z nejdůležitějších částí péče českých přírodních krás.

Hodně zábavy!

Kliknutím na odkaz si můžete stáhnout hru Bílé Stráně: Stáhnout hru