Biotop strom

krasec_lipovy_autor_Stanislav_KrejcikStromy jsou nejen živými organismy. Jediný strom je biotopem pro tisíce dalších druhů rostlin a živočichů.

Stromy jsou také jedním z nejúspěšnějších typů organismů na Zemi, které svými vlastnostmi udávají ráz celým rozsáhlým plochám zemského povrchu. Metabolismus stromů ovlivňuje důležité globální faktory, jako je koloběh vody a důležitých prvků a látek.

 

Nejdůležitější dřeviny z hlediska života hmyzu:

  • Duby – Nejvíce hmyzích druhů u nás je vázáno na duby. Na jednom dubu najdeme 500 až 1000 druhů hmyzu, z nichž zhruba třetina je vzácných až velmi vzácných.
  • Jilmy – jsou biotopem pro největší množství vzácných druhů živočichů.
  • Lípy – významně připívají k druhové diverzitě hmyzu především venkovské krajiny. Vázány jsou na ně typické druhy jako je krasec lipový (Lamprodila rutilans). Významná z hlediska hmyzích opylovačů je také produkce lipového nektaru.
  • Ovocné dřeviny – staré sady a aleje ovocných stromů tvoří důležitý biotop pro velké množství vzácných druhů hmyzu, např. pro krasec třešnový (Anthaxia candens).

pustik_obecny_Artur_MikolajewskiParaziti a škůdci

Strom poškozují hlavně dřevokazné houby a larvy hmyzu. Některé houby rozkládají odumřelé dřevo a jsou v jisté míře prospěšné, neboť napomáhají koloběhu živin. Naproti tomu houby poškozující živé tkáně (například kvasinky napadající břízy nebo grafióza, která u nás téměř vyhubila jilmy) mohou strom zahubit. V posledních letech jsme svědky invaze klíněnky, jejíž larvy plošně ničí listy jírovců. Mšice poškozují strom, ale samy jsou významným zdrojem potravy pro zpěvné ptáky.  


lisejnikNepomáhají ani neškodí

Příkladem organismů, které stromu neprospívají ani neškodí, jsou lišejníky nebo jednobuněčné řasy rostoucí na kmeni či na větvích.

 

muchomurka

 

Vzájemná spolupráce

Typickými organismy, které žijí v souladu se stromem, jsou houby. Podhoubí většiny z nich roste na kořenech. Houby a strom si vzájemně pomáhají získávat vodu a živiny. Tomuto soužití se říká mykorhiza.

 

vcelkyBohatství krajiny

Stromy udržují bohatství druhů především venkovské krajiny. Některé druhy hmyzu žijí jen na určitém druhu stromu. Pyl a nektar z květů prospívá hmyzím opylovačům. Ptáci svým trusem šíří semena stromů na nová, vzdálenější místa.

 

Ab_sciurus_vulgaris_veverka_obecna_autor_Andrzej_Barabasz

 

Útočiště a potrava

Některé druhy jsou na strom vázané potravně, pro některé znamená útočiště. Jsou i takové druhy živočichů, které stráví na jednom stromě celý život. U některých druhů je na strom vázané třeba jen jedno jejich vývojové stádium.

 

foto-park„I suchý strom oživuje krajinu“ (Japonské přísloví)

Nejvíce druhů živočichů a rostlin je vázáno na staré, nemocné a odumírající stromy. Skýtají nejširší nabídku stanovišť, zdrojů potravy a různých dutin využitelných pro hnízdění a budování doupat – v nich žijí například sovy.

Mnoho vzácných druhů hmyzu je závislých na trouchnivějícím dřevě. Pokud z měst a krajiny odstraňujeme staré stromy na sklonku jejich života, ohrožujeme desítky druhů rostlin a živočichů – zejména hub, hmyzu a ptáků, kteří přijdou o svůj životní prostor a hrozí jim vyhynutí. Biologická hodnota stromu roste s jeho věkem.