Kácení jako zásah do biotopu chráněných druhů živočichů

V průběhu správního řízení o povolení kácení dřevin nebo po oznámení zamýšleného kácení je nanejvýš důležité rozeznat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, zejména brouků. Pokud se jedná o kácení starých stromů, stromů s dutinami nebo stromů ořezávaných tzv. „na hlavu“ (nejen hlavatých vrb), pak je vysoce pravděpodobné, že strom bude biotopem ohrožených druhů hmyzu. Vzácný hmyz se nalézá zejména na starých jilmech, dubech, jedlích, topolech, lípách, jírovcích a již zmíněných vrbách.

Protože kácení či jeho povolování nejčastěji probíhají mimo dobu vegetace, je možné zjistit přítomnost zvláště chráněných druhů brouků vyvíjejících se v trouchnivějícím dřevě uvnitř dutin. Pokud je v trouchu přítomen trus podobný myšímu, žijí zde chránění páchníci, zlatohlávci nebo zdobenci. V každém případě by ale měl obecní úřad obce I. stupně, který povoluje kácení nebo přijímá oznámení o kácení takových stromů, předběžně kontaktovat regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny. Pokud se potvrdí, že je dřevina biotopem chráněného druhu, lze kácet pouze tehdy, bude-li vydána výjimka dle § 56 zákona o ochraně přírody.