en ru

Zapojte se

Chcete nám pomoci chránit rostliny bílých strání? Tak to je vynikající!

thumb_hrabaniPojeďte s námi do terénu

Vybrané louky v Českém středohoří spolu s dobrovolníky pravidelně kosíme a zbavujeme keřů. Hlavní akcí je tábor týmu Bořena, který se v roce 2017 koná 9.-11. září. Při práci v přírodě si odpočinete od každodenního shonu a poznáte spoustu zajímavých lidí. Přihlašte se na letošní kosení.

Přispějte. Darujte květinu, která neuvadne

Rostliny, o které pečujeme, usychají až na podzim a jen proto, aby na jaře v celé své kráse opět vykvetly.

Potěšte neobvyklou květinou Vaši maminku u příležitosti Dne matek (14.5.2017) nebo ji věnujte svým blízkým k narozeninám, ke svátku či v jiné chvíli, kdy obvykle nadělujete květiny z květinářství.

Řezané květiny se dnes často dovážejí až z Afriky, kde jejich intenzivní pěstování způsobuje řadu sociálních a environmentálních problémů.

 

Na loukách, které kosíme, najdete například tyto chráněné rostliny:

thumb_Ladonka-dvoulistathumb_hvezdnice-chlumnithumb_Len_zlutythumb_HoreckaBrvita

Podpořit péči o tyto louky a další naše aktivity na ochranu životního prostředí je jednoduché.

Jak na to?
  1. Vyberte si z nabídky jednu (či více) z rostlin, které rostou na Arnikou kosených loukách.
  2. Pošlete na náš účet číslo 210 011 7969 / 2010 příslušný příspěvek označený variabilním symbolem 4444.
  3. Do tří pracovních dnů po obdržení Vašeho příspěvku najdete v poštovní schránce darovací certifikát (jpg náhled) s vyobrazením vybrané rostliny, na který ještě můžete dopsat Váš vlastní vzkaz pro obdarovaného. Certifikát si též můžete vyzvednout přímo v pražské kanceláři Arniky v Holešovicích.
  4. Pokud chcete raději elektronický certifikát ve formátu pdf (a třeba si jej i osobně vytisknout), uveďte to prosím do poznámky těsně před tím, než potvrdíte Vaši objednávku.

Tímto netradičním dárkem uděláte radost obdarovanému a my díky Vašemu příspěvku budeme moci pokračovat v započaté práci. Děkujeme za Váš příspěvek.

Bez pravidelné péče by louky časem zarostly a chráněné rostliny by tak přišly o podmínky pro svou existenci.

Pokračovat na nabídku chráněných rostlin k podpoře.

Historie Týmu Bořena

borenaPočátky Týmu Bořena sahají na konec roku 1979, kdy jej založila skupina studentů z Bíliny. Název Týmu vzniknul dle jména vědmy Bořeny, která údajně žila na hoře Bořni v Bílině. Od roku 1985 do roku 1994 přemístili členové týmu řadu ohrožených rostlinných druhů z předpolí rostoucí hory hlušiny. Pod tunami hlušiny z povrchového hnědouhelného dolu (dříve Maxim Gorkij, dnes Doly Bílina) zmizely v radovesickém údolí čtyři vesnice. Zmizely rozsáhlé pozemky s úrodnými černozeměmi, malebná krajina, byla zrušena tři chráněná území, plánu zasypat údolí byl přizpůsoben rozsah chráněné krajinné oblasti. 

Ze tří různých typů lokalit se podařilo přestěhovat devět druhů rostlin. Osm z nich se ve svých nových domovech zabydlelo. Z bývalého chráněného naleziště Bělák byly na nové lokality přesazeny len žlutý (Linum flavum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), plamének přímý (Clematis recta) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Od Lukovského potoka k potoku Mukovskému se dostaly bledule jarní (Leucojum vernum) a ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia). Pozornost Týmu Bořena se nyní přesunula především na lokality, kde rostliny našly náhradní útočiště. Má nad nimi patronát a snaží se udržet na nich přirozené podmínky pro další existenci těchto rostlin v Českém středohoří.

V září 2010 byla naše péče odměněna nálezem další velmi vzácné rostliny, kvetoucí hořečky brvité (Gentiana ciliata).

koseni

Součástí každoroční péče o pronajatou lokalitu je i kosení travního porostu.

Lokality o které se staráme

Největší pozornost Týmu Bořena je zaměřena na ohroženou květenu vyskytující se na tzv. bílých stráních a mokřadních lukách.

Bílé stráněBílé stráně jsou poměrně nenápadným, ale důležitým fenoménem v celé jižní části Českého středohoří a na ni navazujících oblastech (v Poohří či Polomených horách). Jedna z jejich nejvýznamnějších lokalit na návrší Bělák zanikla díky zasypání radovesického údolí výsypkou Dolů Bílina (dříve Velkolomu Maxim Gorkij). Tým Bořena z této bílé stráně přestěhoval ty nejcennější rostlinné druhy na tři náhradní lokality. Bez důslednější ochrany však mohou i ony zaniknout.

Trupelník - bílá stráň

Na svazích vrchu ve vrcholových partiích z třetihorních sopečných hornin a z diatomitu (třetihorní jezerní usazeniny) a na svazích pak z křídových hornin se v odlučné oblasti nejspíše pleistocénního sesuvu vyvinula bílá stráň s nepočetnou autochtonní populací hlaváčku jarního.

trupelTým Bořena sem přestěhoval z Běláku len žlutý, hvězdnici chlumní, plamének přímý, bělozářku větevnatou, sasanku lesní a hadí mord španělský. Poslední ze jmenovaných rostlin se tu nejspíše neuchytila. Ostatní se postupně začaly rozmnožovat i mimo původně přestěhované trsy.

Ze všech bílých strání vybraných jako náhradní lokality pro ohrožené druhy rostlin přestěhovaných zpod Běláku je tato nejrozsáhlejší a nejnadějnější pro jejich přežití. Vrch Trupelník se stal roku 2001 maloplošným chráněným územím. Díky tomu je zajištěna důsledná péče o toto území.

Kaňkov - bílá stráň

Bílá stráň vznikla na příkrém svahu vybudovaném postupným zařezáváním řeky Bíliny za spolupůsobení antropogenních faktorů (pastva dobytka a zářez cesty) naproti hoře Bořeň. Na tuto lokalitu Tým Bořena přestěhoval především len žlutý a hvězdnici chlumní.

Bílá stráň pod Lipskou horou

Pod Lipskou horou pravděpodobně na svahu vzniklém na geologickém zlomu a zvýrazněném umístěním cesty se vyvinula bílá stráň. Na tuto stráň jsme přestěhovali z Běláku plamének přímý, len žlutý, hvězdnici chlumní, sasanku lesní a hadí mord španělský. V září 2010 jsme zde nalezli kvetoucí hořečku brvitou .

Lokalita kromě polohy v chráněné krajinné oblasti nepožívá žádné jiné zvláštní ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Lokalitu Bílá stráň pod Lipskou horou se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu a tím ji zajistit potřebnou péči prostřednictvím pozemkového spolku Týmu Bořena.

Pozemkový spolek Bořena

Tým Bořena pečuje o lokality s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin. Potřebnou péči zajišťujeme prostřednictvím pozemkového spolku Týmu Bořena. Cesta, kterou Tým Bořena využívá, je stará forma ochrany přírody a krajiny, kterou používali již v prvorepublikovém Československu.

Novinky

Fotogalerie

Více o Bořeně

Ochrana v rámci pozemkového spolku spočívá v převzetí patronátu nad určitou lokalitou významnou pro zachování druhové rozmanitosti v krajině anebo prostě charakteristického krajinného rázu. V zásadě spočívá ve výkupu či pronájmu pozemků, o jejichž ochranu jde. Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout účinné ochrany alespoň některých důležitých částí přírody v západní části Českého středohoří a jižní části Labských pískovců a zajistit tak další existenci ohrožených druhů rostlin a živočichů v této krajině.

Hlavní část údržby vybraných lokalit spočívá v každoročním kosení a případném odstraňování náletových dřevin. Práce se konají vždy po odkvětu rostlin rostoucích na daných lokalitách. Bez každoroční péče by řada lokalit nemohla plnit plnohodnotnou úlohu přirozeného stanoviště daného rostlinného druhu a tím by ztratila svou přírodní hodnotu. S vaší pomocí nám kosení půjde lépe od ruky.

 Květena

Len žlutý (Linum flavum)
len žlutýLen žlutý je vytrvalá bylina, kterou lze nalézt na světlých a suchých stanovištích. Kvete od června do července žlutými květy. Dorůstá výšky od 20 do 50 cm. Stanoviště s populací lnu žlutého v Českém středohoří tvoří nejzápadnější hranici jeho výskytu. Patří mezi chráněný rostlinný druh.

Len žlutý se dokonale přizpůsobil extrémním podmínkám lokalit tzv. bílých strání, na kterých se vyskytuje. Má kořeny rozprostřené do šířky. Bílé stráně jsou extrémně suché lokality většinou s mělkou vrstvou humusu. Díky vápnitému podkladu na nich má však len žlutý řadu společnic z říše rostlin. Jen v jedné jediné lokalitě (Bílé stráně u Pokratic) je tento neopakovatelný typ rostlinných společenstev přísně chráněn. Jak však společenstva bílých strání mizí z naší přírody, jsou i jejich obyvatelé stále vzácnější. Len žlutý rostl také v maloplošném chráněném území Bělák. Toto návrší dnes již skončilo pod Radovesickou výsypkou.

Ještě předtím než bylo nejzápadnější místo výskytu lnu žlutého v České republice zničeno, stihly Tým Bořena - (pobočka sdružení Arnika) a Český svaz ochránců přírody (jeho teplické organizace) přestěhovat několik stovek trsů této vzáccné rostliny na náhradní lokality. Arnika se snaží nyní tyto lokality chránit formou pozemkového spolku a zachovat na nich podmínky příhodné pro přežití ohrožených druhů rostlin.

Plamének přímý (Clematis recta)
thumb_plamenek-primyPlamének přímý je mrazuvzdorná vytrvalá bylina. Kvete od května do června v bohatém květenství bílých květů. Dodnes se výtažky z plaménku přímého používají jako lék proti nemocem mužských pohlavních orgánů. Dorůstá výšky až 100 cm. V syrovém stavu je jedovatý.

Hvězdnice chlumní (Aster amellus)
hvezdnice-chlumniHvězdnici chlumní lze pozorovat od července do září na suchých stanovištích, jako jsou suché trávníky, suché a světlé křoviny a suché lesy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky mezi 20 - 60 cm. Dosti často roste větší množství jedinců pohromadě (vytvářejí jakési společenstvo). Její jméno je odvozeno od hvězdicovitého uspořádání jazykovitých květů v úboru. Vyskytuje se vzácně.Hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)
scorzonera-hispanicaHadí mord španělský lze nalézt na suchých stanovištích, ale daří se mu i v jakékoliv zahradní půdě. Kvete během letních měsíců žlutými květy. Dorůstá výšky mezi 50 - 120 cm (v závislosti na dostatku živin). Patří mezi trvalky. Kořeny této byliny jsou po uvaření jedlé a poměrně chutné (sladká chuť). Zajímavostí je, že se v minulosti hadí mord používal jako lék proti hadímu uštknutí (odtud název byliny).


Sasanka lesní (Anemone sylvestris)
sasanka-lesniSasanku lesní je možno nalézt od dubna do června na suchých stanovištích, jako jsou světlé a suché lesy a mírně suché trávníky. Dobré životní podmínky pro sasanku lesní najdeme na kyprých, výživných, vápnitých půdách. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky mezi 15 - 50 cm. Vyskytuje se velmi vzácně. Je jedovatá!


Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
belozarka-liliovaBělozářku liliovitou lze nalézt od května do července na suchých stanovištích, jako jsou suché trávníky, světlé lesy a lesní okraje. Patří mezi teplomilné a vytrvalé rostliny. Dorůstá výšky mezi 30 - 70 cm. Na našem území se vyskytuje vzácně.
Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum)
Bělozářku větevnatou je možno pozorovat od června do srpna na suchých stanovištích, jako jsou suché trávníky, světlé lesy a křoviny. Bělozářku větevnatou často najdeme na kyprých, vápnitých půdách. Dorůstá výšky mezi 30 - 100 cm. Patří mezi vytrvalé byliny. Její výskyt je vzácný.

Bledule jarní (Leucojum vernum)
bleduleBleduli jarní je možno nalézt od února do dubna na vlhkých stanovištích, jako jsou vlhké lesy, křoviny a louky. Na místech výskytu se objevuje ve větších porostech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 30 cm. Na našem území se vyskytuje jen velmi vzácně. Je jedovatá!Ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia)
Ladonka-dvoulistaLadoňku dvoulistou lze pozorovat od března do dubna na vlhčích stanovištích, jako jsou smíšené a lužní lesy, bučiny, vlhké louky a lesní okraje. Jedná se o teplomilnou a vytrvalou bylinu, která dorůstá výšky mezi 10 - 20 cm. Ladoňka dvoulistá patří mezi silně ohrožený druh flóry ČR. Zajímavostí je, že její semena šíří mravenci.
Hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)

thumb_HoreckaBrvitaHořeček  brvitý (Gentianopsis ciliata, dříve hořec nebo hořeček brvitý) kvete relativně pozdě, od července do října - tedy na podzim. Roste spíše ve vyšších polohách, od pahorkatin po horské polohy. Vyhledává výslunné travnaté svahy, meze, stráně, opuštěné lomy. Dorůstá výšky 10 - 30 cm.

V České republice se vyskytuje roztroušeně. Vzhledem k výraznému úbytku v posledních letech byla zařazena na Červený seznam jako ohrožený druh.

Použitá literatura:
M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí, Katalog biotopů České republiky, Praha 2001, AOPK ČR
D. Randuška, L. Šomšák, I. Háberová, Barevný atlas rostlin, Bratislava - Ostrava 1986, Obzor - Profil