Canberra (Austrálie)

Canberra je hlavní město Austrálie, region, ve kterém žije asi 300 tisíc obyvatel. V roce 1990 zde začali řešit, jak s ohledem na trvale uržitelný vývoj nakládat s odpady. V roce 1995 byl veřejnosti předložen projekt "A Waste Free Future", na základě kterého se političtí představitelé společně s občany dohodli, že nechtějí svoje území zatěžovat ani skládkami ani spalovnami. Rozhodli se vypracovat plán nakládání s odpady tak, aby tohoto cíle dosáhli v roce 2010.

Strategii, pro kterou se vžil název "zero waste", začala vláda naplňovat v roce 1996. V roce 2002 již v Canbeře zrecyklovali 64% všech odpadů - vlastně surovin - protože slovo odpad zde ztratilo svůj význam.

V roce 2002 bylo recyklováno 398.967 tun materiálu. Na skládku přišlo pouze 220.328 tun materiálu, z toho pak bylo 85.763 tun průmyslového odpadu, 59.187 tun odpadu z domácností, 53.039 tun stavebního odpadu a 22.339 tun odpadu od právnických osob. 

Finanční systém

Ekonomické nástroje jsou klíčové v realizaci celého systému. Mění se s jeho vývojem. Zavedení zero waste například vedlo k poklesu ceny za uložení odpadu na skládku a dovozu odpadu z jiných oblastí. Proto bylo rozhodnuto, že ukládání odpadů na skládku, jeho svoz a další činnosti včetně výzkumu a vzdělávání musí odrážet skutečné náklady, tak aby vybrané poplatky pokryly celé náklady systému. Na základě těchto zkušeností byla v roce 2001 stanovena cena 110 dolarů za uložení jedné tunu odpadu, z toho 34 dolarů činily náklady na emise skleníkových plynů. Domácnosti platí pouze za netříděný odpad, který odváží na skládku, a to podle objemu. Pokud množství odpadu překročí půl tuny platí poplatek dle váhy ($40 za tunu). Speciální poplatky jsou pouze za pneumatiky ($2/kus) a za matrace ($5/kus). Průmysl platí dle hmotnosti (je stanoven minimální poplatek) a typu odpadu, tak aby byl také motivován k omezování odpadu a jeho recyklaci.

Informační systém

Aby se mohl občan zapojit do systému šetrného nakládání s odpady, musí mít informace. Práce s veřejností je považována za jednu z nejdůležitějších. Příkladem mohou být semináře ke kompostování, které se konají několikrát v měsíci. Každá domácnost obdrží také brožurku o fungování systému sběru odpadů s přesných harmonogramem odvozu kontejnerů. Pro veřejné akce je zpracován systém třídění odpadů. Fungování systému se každý rok vyhodnocuje a veškeré výsledky a kontakty jsou přístupné prostřednictvím internetu.

Co se recykluje?

Recyklovat má smysl jenom to, co lze dále využít. V Canbeře recyklují stavební odpad, odpad ze zeleně, kuchyňský bioodpad, kuchyňské oleje a tuky, papír, textil, sklo, nádoby z plastů (jenom PET,HDPE, PVC), hliníku, oceli, nápojové karton, kovy, motorové oleje a ostatní využitelný odpad (baterie, pneumatiky, barvy, dřevo ap.). K tomu jsou do recyklace počítány opravené a znovuprodávané věci.

Důležitější než odpad recyklovat, je odpadu předcházet. Dobrým příkladem tohoto přístupu může být nezisková organizace REVOLVE. V jejím zařízení mohou obyvatelé Canberry odložit věci, které mohou být poškozené, ale lze je po opravě použít či recyklovat. Stejně tak sem nosí věci, které je jim líto vyhodit. Organizace je opravuje a levně odprodává. Zaměstnává pouze lidi, kteří mají oprávnění opravovat jednotlivé druhy výrobků či materiálu. Zisk je využíván k zaměstnávání dalších lidí, zabývajících se touto činností. Je zde možno odložit i dřevo, nábytek, cihly, květináče a podobně. REVOLVE sídlí v blízkosti sběrných dvorů. Na podobném principu fungují i komerční, na zisk zaměřené subjekty, jak dokazuje např. firma Aussie Junk.

Jiným příkladem jsou sběrná místa pro zahradní odpad (nikoliv kuchyňský odpad). Zde lze odložit větve, rostliny či trávu. Materiál se zpracovává na kompost, který je dále prodáván.

Dalším příkladem je přístup charitativních organizací. Přesně specifikují materiál, který potřebují a sbírají do kontejnerů, kam jej mohou občané odložit.

A jakou má možnost občan, který dostává do schránek nechtěnou komerční reklamu? Telefonicky se obrátí na organizaci, která tomu zabrání.

Canberra také zavádí program nejlepší dostupné praxe v odpadovém hospodářství. Například ve stavebnictví. Pro demolice musí být zpracován projekt. Domy jsou spíše rozebírány než bourány.

Pro podniky jsou připraveny programy jako "Ecobusiness", věnující se nejen minimalizaci a recyklaci, ale i úsporám energie či vody. Zaváděny jsou také programy čisté produkce.

Systém sběru odpadů

Organizace recyklačního systému pro domácnosti se liší podle typu zástavby. Ve vícebytové (panelové) zástavbě se používají 3 typy kontejnerů - první je pro skleněné láhve a sklenice, nápojový karton, plastové láhve a různé nádoby z PET, HDPE a PVC, hliníkové fólie a plechovky z hliníku či železa. Druhý kontejner je na papír a třetí kontejner je na kuchyňský odpad. Ten se sbírá jenom mimo oblast nákupních středisek a mimo střed města.

U rodinných domů se používá 240 litrový dvouprostorový kontejner - jeden prostor je pro papír (mimo vlnité lepenky, kterou je nutno odevzdat do recyklačního centra), druhý prostor je pro sklo, obaly typu tetrapack, vybrané druhy plastů, hliníkové fólie a plechovky z hliníku a železa (podobně jako první kontejner ve vícebytové zástavbě). Sváží se jedenkrát za 14 dní. Dále se sbírá do 140 litrového kontejneru kuchyňský odpad (nikoliv zahradní odpad). Četnost svozu je 7 dní.

Nesbírají se plastové fólie. Důvodem je různost materiálů těchto fólií, takže jdou špatně nebo vůbec recyklovat.

Na veřejných místech jsou recyklační kontejnery omezeny. V roce 2001 byly zkušebně postaveny u několika obchodních center. Výsledky zatím nejsou vyhodnoceny.

Poznámka:

Podle obalového zákona musí výrobci a dovozci zboží v letech 2001-2004 recyklovat či exportovat jako druhotnou surovinu v tomto procentuálním poměru:
HDPE - 50%
PET - 50%
Sklo - 60%
Hliníkové plechovky - 65%
Ocelové plechovky - 45%
Nápojové papírové karton - 45%
Papírové/Lepenkové obaly - 75%
Ostatní materiály - 50%
Kombinované materiály - 50%

Připravil Ing. Milan Havel, program Toxické látky a odpady sdružení Arnika