Čečelické jezero – české moře

Středočeský kraj, Čečelice, 2003 - 2007 | Kauzy - Účast veřejnosti | Aktualizováno 4.6.2012
Zdroj: Google Maps
V roce 1993 ukončily tehdejší Vojenské stavby Praha těžbu v pískovně Chobot u obce Čečelice. Po třicetiletém dolování zůstala uprostřed borového lesíka veliká těžební jáma, která se zalila vodou. Vzniklo tak umělé jezero s nejčistší vodou v širokém okolí, oblíbený cíl letních výprav za koupáním. Brzy se mu začalo přezdívat „české moře“, protože v čisté vodě se dařilo vedle ryb i vzácným vodním měkkýšům nebo žahavcům - sladkovodním medúzkám.

Obec Čečelice nechala zpracovat urbanistickou studii na vybudování zázemí pro rekreaci i ochranu biotopů měkkýšů a obojživelníků. Lidé se těšili, že jezero jim už zůstane. Radost ale byla předčasná. Objevil se totiž komerční plán na zavezení jezera odpadem. Projekt firmy H.Z.C.J. intenzivně prosazuje báňský úřad, který tvrdí, že populární a cenné Čečelické jezero je ve skutečnosti jen důlní dílo určené k likvidaci.

„V Čečelické pískovně se přestalo těžit ve velkém v roce 1993 a dnes jde o jedno z nejčistších míst ke koupání ve Středočeském kraji,“ vysvětlil starosta obce Josef Zeman. „V roce 1993 jsme nechali zpracovat projekt, podle něhož jsme chtěli na severní straně vytvořit zázemí pro víkendovou rekreaci a zbytek břehů jezera ponechat v přírodním stavu. V jezeře a jeho okolí totiž žijí desítky vzácných druhů živočichů, které bychom měli chránit. Bohužel se nás na náš názor nikdo neptá. Báňský úřad již několik let prosazuje zavezení jezera a postupuje stejně arogantně jako kdysi, když funkcionáři báňského úřadu a Vojenských staveb Praha spolu s Ministerstvem národní obrany celý prostor zabrali a rozhodli, že se u obce bude těžit,“ řekl starosta.

„Dříve nechtěli naši obyvatelé těžbu, dnes chtějí jezero, které těžbou vzniklo. Úřady ale tehdy i dnes hájí nějaké jiné zájmy než místních lidí a ochrany přírody.“

„Nejde o jezero, tedy o přírodní útvar, obsahující jezerní vody, o biotop určený pro význačné druhy rostlin a živočichů, ale o důlní dílo, umělý útvar, zřízený za účelem exploatace ložiska nerostu. Po dobu existence tohoto důlního díla v něm probíhá povolená hornická činnost,“ napsal v létě 2006 do rozhodnutí předseda Obvodního báňského úřadu Kladno Ing. František Hrubant. Podle něj je nutné „z důvodu právní kontinuity“ respektovat rozhodnutí Okresního národního výboru v Mělníku z roku 1978. Podle tohoto rozhodnutí se dnes musí Čečelické jezero zavézt a celý prostor zalesnit.

Důlní dílo nebo jezero?

Arnika považuje přístup báňských úřadů za absurdní. V dnešní době se nelze odvolávat se na třicet let staré rozhodnutí národního výboru. Soudruzi tehdy nemohli tušit, že dojde ke změně společenských poměrů, tehdejší Vojenské stavby Praha se dostanou do likvidace, nestihnou zavézt dobývací prostor ihned po ukončení těžby a u Čečelic vznikne oblíbené a biologicky cenné jezero. Dnes je nezbytné respektovat faktický stav lokality, nikoliv plány ze 70. let, byť tehdy bylo rozhodnutí o zavezení a zalesnění vytěženého lomu jistě chvályhodné.

Báňský úřad při svém rozhodování postupoval také protiprávně: zcela ignoroval legislativu na ochranu přírody. Před rozhodnutím o zavážení bývalé pískovny bylo nezbytné záměr posoudit v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Investor by také musel nejdříve získat výjimky ze zákona o ochraně přírody kvůli zásahu do biotopů chráněných druhů živočichů. Nic z toho se však nestalo.

Orientační zoologické průzkumy z roku 2003 potvrdily v lokalitě pískovny řadu chráněných druhů ptáků, obojživelníků, vodních měkkýšů a dalších živočichů. Nejvzácnější z nich jsou medúzka sladkovodní, velevrub malířský, skokan skřehotavý a zelený a užovka obojková. „Pískovna je z biologického hlediska cennou lokalitou, která může při kvalitním managementu zároveň sloužit jako centrum biodiverzity i jako dlouhodobě využitelná rekreační vodní plocha. Díky výskytu vzácné medúzky sladkovodní se jedná o lokalitu, která může sloužit biologickému výzkumu. Zachování zaplavené části je tudíž velmi žádoucí. Jakékoliv navážení cizorodých materiálů do pískovny může lokalitu velmi poškodit a důrazně jej nedoporučuji,“ napsal ve svém hodnocení RNDr. Adam Petrusek, hydrobiolog z Univerzity Karlovy v Praze.

Výnosný obchod s odpady

O zavážení pískovny usiluje od roku 2003 společnost H.Z.C.J., která podniká v oblasti odpadů. Její vznik se přímo kryje s prvními pokusy o zavážení Čečelického jezera. Společnost v tomto roce koupila těžební právo k „dobývacímu prostoru“ po zkrachovalém státním podniku Vojenské stavby Praha.

Do Čečelického jezera již firma pod záminkou zabezpečení nestabilních břehů budováním „zatěžovací lavice“ navozila mezi lety 2003 a 2006 stovky tun výkopového materiálu ze stavby pražského metra s příměsí stavebních sutí, ale i nebezpečných odpadů, což je zakázáno. Porušování zákonů firmou H.Z.C.J. opakovaně prošetřovala Česká inspekce životního prostředí.

Do Čečelického jezera se má podle odhadů vejít asi 2.700.000 tun materiálu. Při ceně sto korun za tunu uložené odpadní zeminy a neškodných sutí by mohla firma vydělat přes dvě stě milionů korun. „S podobnými případy je možné se setkat po celé republice,“ říká Ing. Milan Havel, expert sdružení Arnika na problematiku odpadů. „Ukládání odpadů je velký byznys a bývalé doly či pískovny jsou velmi atraktivní. Řada firem těží z toho, že odpady uložené někam pod zem je velmi těžké zkontrolovat, a v pískovnách tak mohou místo deklarovaných sutí končit nebezpečné odpady, za jejichž likvidaci platí původci odpadů více než desetinásobky ceny za likvidaci zemin a sutí,“ dodal Havel.

Zůstane jezero?

Ačkoliv obec Čečelice podala v létě 2006 odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně o zasypání Čečelického jezera, Český báňský úřad v Praze všechny argumenty obce zamítnul. Čečelice nyní zvažují další kroky, jsou ale každopádně připraveny hájit svá práva a Čečelické jezero u soudu i dalšími právními prostředky.

Související tiskové zprávy:

Firma H.Z.C.J. dostala pokutu za svévolné oplocení Čečelického jezera / 26. února 2007

Soud pozastavil zavážení vzácného jezera u Čečelic / 16. října 2006

Čečelice žalují báňský úřad, obec nechce dopustit zasypání výjimečného jezera / 28. srpna 2006

Báňský úřad v kauze jezera v Čečelicích rozhodne během pár týdnů / 14. srpna 2006

Ministerstvo i kraj potvrdili, že báňský úřad povolil zasypat Čečelické jezero protiprávně / 11. srpna 2006

Obec bojuje za záchranu Čečelického jezera, které chce báňský úřad nechat zavézt odpadem / 18. května 2006

Banner-stika

Sledujte nás: