celkový fosfor

 • Vzorec

  *Nejedná se o skupinu látek, ale o analytický skupinový ukazatel. Proto nelze v tomto případě uvést R a S věty, ani číslo CAS nebo chemický vzorec.

 • Stručná charakteristika

  Fosfor (P) je důležitým biogenním prvkem ve vodě se vyskytujícím pouze v organických i anorganických sloučeninách. Celkový fosfor je stejně jako u celkového dusíku skupinový analytický ukazatel sloužící k hodnocení kvality povrchových a podpovrchových vod. 

  Celkový fosfor je dán množstvím anorganických orthofosforečnanu (PO43-), polyfosforečnanu a organicky vázaného fosforu. Do vodního prostředí se anorganický fosfor dostává zejména z hnojiv, čistících a pracích prostředků, organicky vázaný fosfor pak z rozkladných procesů biomasy, živočišného odpadu a z některých chemických látek používaných v zemědělství (pesticidy, koenzymy ATP apod.). Sloučeniny fosforu nejsou jako takové pro vodní život toxické, v nadměrném množství ale způsobují eutrofizaci vod v posledních letech velmi palčivý problém vedoucí až k úplné ztrátě ekologické funkce vodních biotopů. Náhlý vzrůst celkového fosforu v pitné vodě může poukazovat na fekální znečištění.

 • Podrobná charakteristika

  Fosfor (P) je důležitým biogenním prvkem ve vodě se vyskytujícím pouze v organických i anorganických sloučeninách. Celkový fosfor je stejně jako u celkového dusíku skupinový analytický ukazatel sloužící k hodnocení kvality povrchových a podpovrchových vod. Celkový fosfor je dán množstvím anorganických orthofosforečnanu (PO43-), polyfosforečnanu a organicky vázaného fosforu.

  Do prostředí je lidskou činností anorganický fosfor ve formě orthofosforečnanů a polyfosforečnanů uvolňován především díky použití hnojiv, čistících a pracích prostředků. Jedním z nejběžnějších minerálních hnojiv je například superfosfát. Anorganické sloučeniny fosforu nalézají uplatnění také například v hutnickém a zbrojním průmyslu, při výrobě polovodičů, porcelánu, zubních past, pesticidů i zápalek. Z hlediska lidské činnosti jsou důležitým zdrojem organického fosforu splaškové vody, průmyslové odpadní vody a statková hnojiva. Organické sloučeniny fosforu mohou být obsaženy také v některých v zemědělství běžně používaných přípravcích (organofosforové pesticidy, koenzymy ATP a ADP).

  Podle závěrečné zprávy IRZ za rok 2013 byl celkový fosfor s 22 hlášeními spolu s celkovým dusíkem nejčastěji ohlašovanou látkou v únicích do vody. V roce 2013 bylo ohlášeno o téměř 49 tun celkového fosforu více než v roce 2012. Z hlediska úniků do odpadních vod bylo nahlášeno celkem 12 nadlimitních případů. Mezi největší znečišťovatele patřily kromě čističek odpadních vod společnosti Epispol a. .s (výroba chemických látek), Biocel Paskov a. s. (výroba papíru), nebo například pivovar Plzeňský Prazdroj a. s.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Koncentrace fosforečnanů není ze zdravotního hlediska při běžných koncentracích příliš důležitá. Náhlý vzrůst koncentrace fosforečnanů ve vodě může indikovat případné fekální znečištění vody.

 • Výskyt v životním prostředí

  Fosfor je v prostředí zcela běžným prvkem, kterému patří 11. místo v četnosti v zemské kůře. Průměrná koncentrace fosforu v horninách je odhadována na 1 až 1,2 g na kg.

  Fosfor ve formě fosforečnanu (PO43-) je jako součást řady nezbytných molekul jako je DNA, nebo RNA, nedílnou součástí všech živých organizmů. Prostřednictvím ATP (adenosin trifosfát) se anorganický fosfor podílí na přenosu energie, ve formě fosfolipidů je pak základním stavebním kamenem buněčných stěn.

  Fosfor jako limitující prvek rozvoje vodní vegetace v nadměrném množství stimuluje růst vodních řas, sinic i vyšších rostlin, čímž dochází k změně hydrochemického a kyslíkového režimu biotopu a k hromadění nebezpečných plynů vedoucí až k degradaci celého vodního prostředí a k ztrátě jeho ekologické funkce.

 • Limity pro vodu

  Do vody (kg/rok) 5000

 • Limity pro půdu

  Do půdy (kg/rok) 5000

 • Limity pro odpady

  V odpadních vodách (kg/rok) 5000

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   13    celkový fosfor    5000  5000   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.irz.cz

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor

  https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus

  http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

  Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.Banner-stika

Sledujte nás: