celkový organický uhlík (TOC)

 • Vzorec

  *Nejedná se o skupinu látek, ale o analytický skupinový ukazatel. Proto nelze v tomto případě uvést R a S věty, ani číslo CAS nebo chemický vzorec.

 • Stručná charakteristika

  TOC (Total Organic Carbon) je parametr ukazující celkové množství organických látek přítomných v zkoumaném vzorku vody sloužící jako nespecifický ukazatel kvality vody. Využitelný je taktéž pro sledovaní emisí vypouštěných do vod. Hlavní uplatnění však již od 70. let minulého století nalézá při kontrole kvality čištění pitných vod. Mezi přirozené zdroje organických látek ve vodě patří zejména rozkladné procesy organické hmoty, mezi antropogenní zdroje TOC řadíme pak veškeré úniky organických látek do odpadních vod z domácností, statků a nejrůznějších průmyslových provozů. Vysoký obsah TOC mění chemické složení a kyslíkový režim znečištěné vodní plochy, která se postupně stává pro celá vodní společenstva neobyvatelná až toxická. Voda s vysokými hodnotami TOC je absolutně nevhodná jako pitná voda, nevhodná je taktéž pro rekreační či jiné činnosti.

 • Podrobná charakteristika

  TOC (Total Organic Carbon) je parametr ukazující celkové množství organických látek přítomných v zkoumaném vzorku vody sloužící jako nespecifický ukazatel kvality vody. Využitelný je taktéž pro sledovaní emisí vypouštěných do vod. Hlavní uplatnění však již od 70. let minulého století nalézá při kontrole kvality čištění pitných vod. Parametr je udáván v miligramech uhlíku na jeden litr vody.

  TOC je jedním ze základních obecných testů kvality odpadních vody nejrůznějších průmyslových provozů, který velmi rychle dokáže odhalit zvýšené množství organického uhlíku a umožňuje následně přijmout konkrétní bezpečnostní/technologická opatření.

  Podle závěrečné zprávy IZR z roku 2013 ohlášené úniky nebo přenosy TOC souvisely převážně s provozovnami, které se zabývají činnostmi spojenými s odpadními vodami, výrobou papíru či produkcí některých chemických výrobků. V únicích do vody jej v nadlimitním množství ohlásilo 14 provozoven a v přenosech v odpadních vodách 26 provozoven. Oproti předchozímu ohlašovacímu roku došlo ke zvýšení ohlášeného množství látky o 1 171 tun (v přenosech v odpadních vodách o 1 066 tun, u úniků do vody o 105 tun). Mezi největší producenty TOC patřily kromě čističek odpadních vod například společnosti Pivovary Staropramen s. r. o., Mondi Štětí a. s., nebo například společnost Škoda Auto a. s.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Voda s vysokými hodnotami TOC je absolutně nevhodná jako pitná voda, nevhodná je taktéž pro rekreační či jiné činnosti.

 • Výskyt v životním prostředí

  Vysoké hodnoty TOC způsobují nevhodnost vody pro použití jako zdroje pitné vody a významně ovlivňují podmínky ve vodních ekosystémech. Vlivem vysokého obsahu organických látek dochází k stimulaci rozvoje organické látky štěpících mikroorganizmů, kteří svou činností spotřebovávají ve vodě rozpuštěný kyslík. S klesající nasyceností kyslíkem začínají prosperovat kolonie anaerobních mikroorganizmů, které nadále prohlubují degradaci ekosystému vedoucí až k vzniku tzv. anaerobní mrtvé vody. Znečištění vod organickými látkami je celosvětový problém zasahující sladké, ale především slané a brakické příbřežní vody snad všech kontinentů. Anaerobní vody jsou popsány například v oblastech Baltského moře, Černého moře, Jaderského moře i v okolí Thajského pobřeží. Kromě přirozených zdrojů organických látek, mezi které řadíme zejména běžné produkty všech živých organizmů a rozkladné procesy biomasy, je hlavním zdrojem organických látek v hydrosféře lidská činnost. Organické znečištění může pocházet prakticky z jakéhokoliv průmyslového provozu, jednu z hlavních rolí hrají municipální splaškové vody, ale i zemědělská činnost.

 • Synonyma

  Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) chemický vzorec * C
 • Limity pro vodu

  Do vody (kg/rok) 50000

 • Limity pro odpady

  V odpadních vodách (kg/rok) 50000

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   76    celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3)    50000     zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  https://en.wikipedia.org/wiki/Total_organic_carbon

  http://www.irz.cz

  http://pollution.unibuc.ro/?substance=48

  http://worldoceanreview.com/en/wor-1/pollution/organic-pollutants/

   Banner-stika

Sledujte nás: