Chemický dům

chem-dum

Vstupte do chemického domu »

Některé chemické látky, které jsou dnes zakázány, protože poškozují lidské zdraví a životní prostředí, byly nejprve vnímány velmi pozitivně. Až postupem času se u nich projevily příliš rizikové vlastnosti – příkladem jsou DDT, freony či PCB. V současnosti jsou v Evropské unii používány desítky tisíc látek, u kterých nemáme ani základní informace o vlivu na zdraví člověka či životní prostředí. Část těchto látek přitom vzbuzuje obavy z obdobných vlastností, jako měly chemické látky, jejichž používání již bylo zakázáno. Jsou to látky, které se hromadí v tkáních živých organismů, které se velmi pomalu rozkládají, které ovlivňují hormonální systém či rozmnožovací soustavu.

Neudržitelnost této situace si uvědomila i Evropská komise, která v říjnu 2003 předložila návrh nové chemické legislativy, pro kterou se vžila zkratka REACH (ze slov registrace, vyhodnocení a povolování chemických látek). REACH by měl odstranit informační mezeru ve znalostech dopadů používaných chemických látek a vést k tomu, že rizikové chemické látky budou nahrazeny dostupnými bezpečnějšími alternativami. Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak jsme při svém každodenním životě obklopeni (ať už dobrovolně či nikoliv) chemickými látkami, které mohou být pro náš život nebezpečné.


Stránky vznikly za finanční podpory projektu ChemicalReaction a byly aktualizovány díky projektu Chemické látky v našem každodenním životě, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí České republiky.

MZP