chlorfenvinfos

 • CAS

  470-90-6
 • Vzorec

  C12H14Cl3O4P

 • Stručná charakteristika

  Chlorfenvinfos patřící mezi organofosfátové pesticidy byl v minulosti hojně používán proti hmyzu a roztočům (insekticid a akaricid) u domácích i hospodářských zvířat. Později nalezl uplatnění i v zemědělské produkci, kde se aplikací přímo do půdy nebo mořením osiva před hmyzími škůdci chránila úroda např. brambor, kukuřice, nebo citrusů. Chlorfenvinfos byl používán tatktéž při plošném hubení komářích larev. Organofosfáty jsou primárně akutně toxické a nedochází k jejich bioakumulaci v potravních řetězcích. Pro člověka je chlorfenvinfos nebezpečný především díky své neurotoxicitě a schopnosti narušovat hormonální systém. Karcinogenita chlorfenvinfosu nebyla prokázána. V ČR není tento pesticid registrován k použití.

  Riziko pro životní prostředí představuje kromě samotného použití, především manipulace a uskladnění. V plynné fázi se chlorfenvinfos rychle rozkládá, v půdě i vodě pozvolna biodegraduje.

 • Podrobná charakteristika

  Chlorfenvinfos ([2-chlor-1-(2,4-dichlorfenyl)vinyl]-diethyl-fosfát) patří mezi organosfosfátové pesticidy. Málo rozpustný ve vodě, naopak s organickými rozpouštědly se dobře mísí. Chlorfenvinfos je insketicid/akaricid používaný proti škůdcům jak hospodářských, tak domácích zvířat (blechy, vši, klíšťata, všenky apod.). Později nalezl uplatnění i při kontrole škůdců zemědělských plodin (mandelinky, cikády, červci). Byl používán i při plošné redukci komářích larev, nebo jako preventivní postřik v místech hromadění organického odpadu.

  Na světový trh byl uveden začátkem šedesátých let minulého století. V roce 1991 zakázali USA jeho používání. V ČR není tento pesticid jako látka na ochranu rostlin registrován. V EU je jeho použití zakázáno.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Poškozuje nervový systém.

 • Výskyt v životním prostředí


  Do životního prostředí chlorfenvinfos nejčastěji vstupuje s vodou. Je proto často sledován ve tkáních vodních živočichů.

 • Synonyma


  Apachlor , Benzyl alcohol, 2,4-dichloro-.alpha.-(chloromethylene)-, diethyl , Birlane , Birlane 10 G , C 8949 , CFV , CGA 26351 , Chloorfenvinfos , Chlorfenvinfos , Chlorfenvinphos , Chlorfenyinphos , Chlorofenvinphos , Chlorphenvinphos , Clofenvineosum , Clorfenvinfos , Compound 4072 , CVP , Dermaton , Diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl phosphate , Diethyl 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl phosphate , Enolofos , ENT 24969 , GC-4072 , General Chemicals compound GC-4072 , O,O-Diethyl O-(1-(2',4'-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl) phosphate , O,O-Diethyl O-(2-chloro-1-(2',4'-dichlorophenyl)vinyl) phosphate , OMS 1328 , Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl diethyl ester , Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester , SD 7859 , Shell 4072 , Steladone , Supona , Supone , Unitox , Vinylphate
 • Limity pro ovzduší


  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,1 µg/l, NEK-NPK: 0,3  µg/l.

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.


  Podzemní voda:

  8,6 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu


  Limitní hodnoty chlorovaných organických pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech chlorovaných organických pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

   

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 430 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 43 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady


  Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.stanovuje zákaz ukládání biocidů na skládku.

 • Limity pro potraviny


  Potraviny rostlinného původu:

  Vyhl. 381/2007 Sb. stanovuje maximální přípustnou koncentraci reziduí chlorfenvinfosu v řadě rostlinných produktů - zejména v zelenině.
  Např. limit 0,02 mg/kg platí pro 'ostatní potraviny rostlinného původu'

  Potraviny živočišného původu:

  0,01 mg/kg (maso, drůbeží maso, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (mléko, mléčné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (vejce, vaječné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u dalších rostlinných a živočišných produktů.

 • Ostatní limity


  EU prioritní polutant dle směrnice 2000/60/EC (spolu s dalšími 6 pesticidy). Podle Trestního zákona považován za jed podle Nařízení vlády č. 114/1999 Sb.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa


  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 24 - Toxický při styku s kůží, R 28 - Vysoce toxický při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  30  470-90-6  chlorfenvinfos    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Vysvětlivky

   

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « chlordekon chloridy »

Banner-stika

Sledujte nás: