Kácení dřevin ve zvláště chráněných územích a na území Natura 2000

 Obvykle jen na území národních parků (a v maloplošnýchchráněných územích a na územích soustavy Natura 2000 ležících uvnitř NP) budou orgány, které sledují ochranu těchto území a naplňování plánu péče o ně, povolovat zároveň kácení mimolesních dřevin. Proto je nutné, aby se, v případech kácení na dalších zvláště chráněných územích a na územích Natura 2000, obecní úřady povolující kácení nebo přijímající oznámení vždy obracely na příslušné orgány ochrany přírody.

Pokud kácení může významně ovlivnit území Natura 2000 (ptačí území a evropsky významné lokality), pak se vyžaduje stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody. V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území (§ 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody) a při vymezení ptačích oblastí (§ 45e odst. 2) je také možné vázat kácení dřevin na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Příslušnými orgány jsou nejčastěji správy NP/CHKO a krajské úřady, případně MŽP.