Člověk a voda

logo_clovekavoda


Chceme čistou vodu ve zdravém prostředí

Kampaň Člověk a voda byla zahájena v létě 2010. Spojuje aktivity Arniky zaměřené na ochranu vody v naší krajině, zachování vodního prostředí a druhové rozmanitosti a na dodržování českých zákonů a evropských dohod - tedy aktivity, jimž se dlouhodobě věnujeme a u nichž vidíme potřebu aktuálního řešení.

  • Obnova a zachování přírodní podoby vodních toků

  • Omezení chemického znečištění vod

  • Zachování kaňonu Labe

  • Ochrana biotopů a biodiverzity

  • Ekovýchovné soutěže pro školy i veřejnost

Čistá voda - k životu ji potřebují nejen lidé, ale i živočichové a rostliny. Život na Zemi by bez vody nebyl možný, proto je nezávadná voda strategickou surovinou, již je nutno chránit.


Člověk vodu nejen využívá, ale také svou činností ovlivňuje její kvalitu, množství a chování v krajině. Při pohledu na potoky, řeky, vodní plochy a s nimi spojené ekosystémy je třeba vnímat provázanost mezi lidskou činností a jednotlivými prvky životního prostředí.

Mění-li člověk podobu vodních toků, ovlivňuje tak její chování v krajině - zvláště v poslední době se setkáváme například s neschopností půdy a vodních koryt vyrovnat se s povodněmi. Také chemické látky, které se v důsledku lidské činnosti dostanou do vody, dále ovlivňují nejen organismy ve vodě žijící, ale prostřednictvím pitné vody či konzumace ryb následně také lidské zdraví.

Přírodní podoba vodních toků je jednou z podmínek zachování biologické rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů a životního prostředí jako celku, tedy biodiverzity. A budoucí život lidského druhu na Zemi ovlivní právě bohatost našeho životního prostředí.

Ochrana vod je od počátků jedním z témat, kterým se v Arnice věnujeme, ať jde o zachování přírodní podoby vodních toků a s nimi souvisejících ekosystémů, nebo eliminaci znečištění vod chemickými látkami.