Člověk, voda a toxické látky

Ve světě je komerčně využíváno asi 100 tisíc chemických látek. Jejich roční produkce se odhaduje na 400 milionů tun. Přestože jsou některé chemické látky zakázány nebo je regulována jejich výroba a použití, stále s sebou nesou rizika jak pro přírodu, tak i člověka. Jedná se například o perzistentní organické látky, které jsou dodnes obsaženy v některém spotřebním zboží. Mohou se uvolňovat při používání a recyklaci výrobků nebo unikat ze skládek a spaloven odpadů. Perzistentní organické látky jsou jen velmi těžko rozložitelné. Stávají se součástí těl rostlin i živočichů. Hromadí se v říčních sedimentech a rybách. 
Sledujte nás: