Co do kamen nepatří

Co rozhodně doma nespalovat

 

Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.

Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren.

Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více než při použití palivového dříví) a formaldehyd.
Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.

Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.

Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tiskařských barvách často velké množství těžkých kovů (např. olovo, kadmium), které se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.

Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.

Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu. Uvažujete o kompostování? Informace najdete například na stránkách Ekodomova.

Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru ve Vaší obci, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně k likvidaci.

Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého, dusíme-li palivo v kamnech či máme špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu vzniká také množství pevných prachových částic.

Spaliny z poly(ethylen-tereftalátu) - PET - článek v Ekolistu (2003)

 

Studie

 pdfEmise ze spalování plastů v krbech kamnech a kotlích v domácnosti se zvláštním zřetelem na perzistentní organické látky.pdf

Co je přípustná tmavost kouře a jak se měří?

Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická vlastnost kouře vyvolaná pohlcováním světla v kouřové vlečce vystupující z komína.

Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou stupnicí a změřená hodnota opacity nesmí být větší než 40 %.

Měření tmavosti kouře se provádí metodou podle Ringelmanna nebo Bacharacha.  Metoda podle Ringelmana je založena na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice lidským zrakem. Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Měření tmavosti kouře podle této metody provádí pozorovatel ze vzdálenosti 150 až 400 m od pozorovaného komína.

Objednejte si svou stupnici na měření tmavosti kouře zdarma v našem e-shopu!

Pomůcka obsahuje bílý karton s výseky pro pozorování dýmu a s poli obsahujícími Ringelmannovy stupně šedi.

ringelmannova_stupnice

 

Arnika v zahraničí