Články

Komplexní řešení - EMS

Logo EmasKomplexně lze problematiku toxických látek a odpadů ve zdravotnickém zařízení řešit zavedením dobrovolných nástrojů systému environmentálního řízení organizace (EMS), jejichž účelem je snižování dopadů na životní prostředí. Zavedením systému environmentálního řízení organizace deklaruje snahu sdílet odpovědnost za stav životního prostředí a projevuje úsilí přispívat k jeho zlepšování a k udržitelnému rozvoji.

 

V zásadě existují dvě možnosti environmentálního řízení organizace – Norma ISO 14001 a EMAS. Rozdíly mezi oběma systémy spočívají především v tom, že ISO lze implementovat i jen na část organizace, např. oddělení či úsek, kdežto EMAS se zavádí na celou organizaci. EMAS je navíc v podstatě rozšíření normy ISO 14001 o další povinnosti, jako např. povinnost zveřejňovat environmentální prohlášení a vést dialog s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami. EMAS je však důslednější a také prestižnější.

Tabulka nabízí širší srovnání normy ISO a systému EMAS.

ISO/EN ISO 14001

EMAS

Normy ISO stanovuje Mezinárodní organizace pro normalizaci. Certifikace ISO není zakotvena v legislativě států.


Certifikace EMAS je zakotvena v legislativě Evropského parlamentu (EC) No 1221/2009.

Certifikace se neváže na geografické ani politické hranice.

Certifikovaný subjekt by neměl přesahovat hranice některého z členských států Evropské unie.

Možno zavést pouze v části certifikovaného subjektu.

Zavádí se plošně v celém subjektu certifikace.

Přezkoumání vlivů na životní prostředí je doporučováno, není však povinné.

Je nutné zpracovat environmentální přezkoumání (podrobné přezkoumání vlivů na životní prostředí).

Je vyžadován pouze postup identifikace vlivů na ŽP.

Vyžaduje se identifikace a hodnocení přímých i nepřímých vlivů na ŽP a stanovení kritérií pro posuzování vlivů na ŽP.

Vypracovává se postup identifikace a přístupu k příslušným právním požadavkům. Organizace musí zajistit, aby k těmto požadavkům bylo přihlédnuto.

Požadovaná plná shoda s platnými právními předpisy. Vypracovává se audit souladu s legislativou.

Není možná přímá kontrola ze strany veřejnosti.  Nutná pouze komunikace s externími subjekty spolupracujícími s certifikovaným subjektem.

Otevřená komunikace s veřejností. Vydání veřejného „environmentálního prohlášení“

Vyžadováno zlepšování negativního vlivu na ŽP po etapách, doba mezi jednotlivými kroky ke zlepšení není definovaná.

Požadavek na každoroční aktualizaci environmentálního prohlášení. Kontrola zlepšování negativního vlivu na životní prostředí probíhá s intervalem 1 rok.

Vedení podniku přezkoumá vliv řízení na životní prostředí. Nezpracovává se však audit.

Vedení podniku provádí širší přezkoumání vlivu řízení na životní prostředí. Zpracovává se audit.

Relevantní kroky se projednávají s dodavateli a spolupracujícími organizacemi.

Přímý vliv certifikace na dodavatele a spolupracující organizace je vyžadován.

Zaměstnanci jsou o procesu certifikace informováni, aktivně se do něj však nezapojují.

Aktivní zapojení zaměstnanců, jejich zástupců se vyžaduje.

Nezávislost auditora je doporučena.

Nezávislost auditora se vyžaduje.

Probíhá kontrola aktualizací environmentální politiky. Není však výslovně vyžadována pravidelně.

Ověřovatel schvaluje jednou ročně aktualizace environmentálního prohlášení. Vždy jednou za 3 roky znovu schvaluje všechny prvky environmentální politiky tzv. velké environmentální prohlášení.

Ověření environmentální politiky externí organizací není vyžadováno.

Ověření environmentálního prohlášení provádí certifikovaná externí organizace.

Certifikováno prostřednictvím kódů EAC.

Certifikováno prostřednictvím kódu NACE.

Není povinnost registrace ani informování orgánů státní správy.

Po dosažení certifikace EMAS je vyžadovaná registrace v databázi Ministerstva životního prostředí ČR.

Bez nároku na používání loga certifikace.

Právo používat logo EMAS.

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: