Co můžete udělat sami

Pokud žijete v oblasti se zhoršeným ovzduším, nemusíte pouze pasivně dýchat znečištěný vzduch. Vy sami můžete už dnes začít tento stav měnit - počínaje vlastní domácností až po kouřící továrnu nedaleko.

Zajímejte se, jaké záměry se připravují ve Vašem okolí. Chystá se stavba nového průmyslového podniku? Chtějí Vám vést pod okny rušnou silnici? Máte pocit, že sousední závod vypouští dráždivý kouř podezřelé barvy? Získejte informace, seznamte se s kompetencemi jednotlivých úřadů a orgánů a aktivně se zapojte do procesů, ve kterých můžete sami podat připomínky – například hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) nebo proces vydávání integrovaného povolení (IPPC).

Šetřete energii v práci, doma, kdekoliv. Zhasněte světla a vypněte spotřebiče pokud je nepoužíváte. Méně spotřebované energie znamená méně emisí vyprodukovaných při její výrobě.

Využívejte častěji hromadnou dopravu, omezte jízdu autem - i když to uděláte například jen jednou týdně, omezíte dopravní zatížení i znečištění ovzduší. Nebo zkuste auto sdílet - domluvte se s přáteli nebo sousedy na společné cestě do práce nebo na nákup.

Změňte palivo, kterým topíte - přejděte ze spalování černého a hnědého uhlí na zemní plyn nebo na spalování biomasy (dřevo, pelety, štěpka) s využitím nových kotlů s lepší účinností spalování – informujte se o možnostech dotací!

Používejte nátěry a čistící prostředky šetrné k životnímu prostředí kdykoliv je to možné. Dívejte se v obchodech na složení výrobků. Těkavé látky z nátěrů a čističů se uvolňují do ovzduší, při práci s nimi je navíc přímo vdechujete.

Snižte energetickou náročnost domu pomocí zateplení budovy. Nebudete muset tolik vytápět, což znamená i nižší emise. Finance za zateplení se Vám vrátí v podobě menších nákladů na topení. Informujte se o možných dotacích!

Informujte příslušný úřad (odbor životního prostředí) nebo městskou policii o prokazatelných znečišťovatelích ovzduší v okolí, například o pálení odpadů v topeništích (zápach, tmavý kouř z komína) nebo pálení listí (pokud je zakázáno vyhláškou obce).

Nespalujte doma ani v otevřených ohništích:

Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a PET lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při spalování se uvolňují dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.

Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.

Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev , které se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.

Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky.

Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.

Dokonce i tráva, listí a zbytky potravin mohou být zdrojem dioxinů, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu.

Jaký je rozdíl mezi spalováním odpadu ve spalovně a doma ?

Ve spalovně se odpad likviduje při vysokých teplotách, dochází k téměř dokonalému spalování, při kterém je většina odpadních plynných látek zneškodněna. Spalovny musí být navíc vybaveny účinným systémem filtrace spalin. Přesto i zde dochází k malým únikům škodlivých látek, proto je mnohem vhodnější odpad třídit a následně recyklovat. Tím, že odpad využijeme jako surovinu, šetříme původní suroviny i energii.

Vlivem nízké teploty spalování v ohništích i v kamnech dochází ke vzniku jedovatých látek. Tyto látky nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují Vás, Vaši rodinu a sousedy.

Toxické látky v kouři nevidíte a proto Vám možná připadá, že je riziko minimální. Není tomu tak – tyto látky pomalu poškozují Vaše zdraví a za pár let mohou vést například až k rakovinným změnám.

Zeleň příznivě ovlivňují kvalitu ovzduší, zvláště vzrostlé stromy – zachytávají prach a škodliviny, zvlhčují vzduch a produkují kyslík. Zajímejte se o veřejnou zeleň ve Vašem okolí, zda se například nekácí zbytečně zdravé stromy a pokud máte vlastní pozemek, vysaďte na něm co nejvíce zeleně.

Šiřte tyto informace dále mezi své přátele a sousedy – i drobné změny mohou znamenat velký rozdíl ! Jste to Vy, kdo má možnost volby – tak zvolte správnou věc !

Banner-stika

Sledujte nás: