cypermethrin

Skupina

Insekticidy
 • CAS

  52315-07-8
 • Vzorec

  C22H19Cl2NO3

 • Stručná charakteristika

  Cypermethrin je v roce 1974 poprvé syntetizovaný insekticid patřící mezi pyretroidy. Jde o v domácnostech i v zemědělské produkci hojně používaný, širokospektrální insekticid s rychle nastupujícím neurotoxickým účinkem. Cypermethrin je obsažen v mnoha domácích přípravcích k hubení mravenců a švábů, např. v přípravku Raid. V půdě i rostlinách se sice snadno odbourává, ale při aplikaci na vnitřní inertní povrchy je účinný po řadu týdnů. Expozice slunečnímu záření, vodě a kyslíku urychluje jeho rozklad. Díky jeho širokému účinku vůči hmyzu, je jeho plošné použití problémové. Cypermethrin je vysoce toxický pro vodní organizmy. Při manipulaci s tímto pesticidem se u lidí někdy objevuje brnění, svědění a závratě.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Zvířata

  Mozkové buňky švábů byly vystaveny velmi malým dávkám (do až 0,02 mikrogramů na gram hmotnosti mozku nebo CG / g) cypermethrinu. Nervový systém vyvolal odpověď, která u hmyzu vyvolala neklid, nekoordinovanost a ochrnutí.U myší vystaveným malým dávkám (0,3 až 4,3 CG / g) cypermethrinu dochází ke svíjení, křečím, slinění.Krysy vystavené cypermethrinu měly podobné symptomy, včetně třesu, křeče, svíjení, a slinění. Novorozenci krys byli citlivější na cypermethrin než dospělí potkani, neboť jaterní enzymy, které štěpí cypermethrin v těle, nejsou zcela vyvinuty u novorozených potkanů. U myší, které byly krmené vysokými dávkami (až 1600 mg / kg) se rakovina (zhoubné nádory) neobjevila. Nicméně u některých myších samic se objevily benigní (nezhoubné) nádory plic.

  Cypermethrin je vysoce toxický pro ryby, včely a vodní hmyz.

  Lidé

  U lidí se při manipulaci nebo práci s pyrethrinem a pyrethroidy (včetně cypermethrinu) objevuje brnění, pálení, závratě a svědění. Podle některých studií se cypermethrin u lidí rychle vylučuje z těla. Tyto studie spolu se studiemi na zvířatech naznačují, že cypermethrin se pravděpodobně v těle zvířat neakumuluje. To ovšem nesnižuje jeho rizikovost v jiných směrech.

  US EPA klasifikuje cypermethrin jako možný lidský karcinogen (skupina C). Zatím neexistují data související s prací s pesticidem, náhodnou otravou nebo epidemiologickou studií, která naznačují, zda cypermethrin může způsobit rakovinu u lidí.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Obvyklá doba odbourání pesticidu v půdě je 30 dní, i když se může pohybovat mezi dvěma až devíti týdny. Rychlému odbourání napomáhají mikroorganismy v půdě. Cypermethrin se pevně váže na půdní částice, proto není v půdě příliš mobilní. Poločas rozkladu na listech rostlin je obvykle 5 dní.

 • Synonyma

  alfa-kyano-phenoxybenzyl, -dichlorovinyl ,dimethylcyclopropane, karboxylát (IUPAC chemický název) kyano-(-phenoxyphenyl) methyl,dichloroethenyldimethylcyclopropane, karboxylát (CAS chemický název)
 • Limity pro vodu

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 8x10-5 µg/l, NEK-NPK: 6x10-4 µg/l.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 37 - Dráždí dýchací orgány, R 20/21 - Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 24 - Zamezte styku s kůží, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Odkazy

  http://npic.orst.edu/factsheets/cypermethrin.pdf

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Cypermethrin

  http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim163.htm#SectionTitle:1.3%20%20Synonyms

  http://www.mpo.cz/hledani.html

  http://cs.wikipedia.org/wiki/S-v%C4%9Bty

  http://www.inovace.cz/for-life/zivotni-prostredi/clanek/-2/

  http://www.futurchem.cz/photo/download/BEZPECNOSTNI_LIST_REACH_Cyper_10_EM.pdf

  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/

 • Autor

  Ing. Petr Válek


Banner-stika

Sledujte nás: