cyprodinil

Skupina

Fungicidy
 • CAS

  121552-61-2
 • Vzorec

   

  C14H15N3

   

 • Stručná charakteristika

  Cyprodinil je anilinopyridinový fungicid relativně běžně používaný na ochranu obilovin, ovoce a révy vinné před různými houbovými onemocněními. Cyprodinil je aplikován ve formě vodného roztoku přímo na listy rostlin. V ČR bylo v roce použito bezmála 8 tun této látky. Do prostředí se cyprodinil kromě samotné aplikace, může dostávat i při nevhodné manipulaci, popřípadě likvidaci. V atmosféře do několika hodin reaguje s hydroxylovými radikály, nebo navázán na pevné částice dopadá zpět na zemský povrch. Nepodléhá rozkladu vlivem slunečního záření, z půdy nedochází k jeho odparu, je jen omezeně mobilní, rychlost rozkladu závisí na kontkrétních půdních podmínkách. Ve vodě sedimentuje navázán především na organické částice. Potenciál bioakumulace cyprodinilu je u vodních organizmů relativně vysoký. Člověk může být této látce vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. Při kontaktu dochází k podráždění kůže, sliznice očí a horních dýchacích cest. Z pokusů na zvířatech víme, že při nadměrné expozici dochází u testovaných jedinců k změnám na ledvinové a jaterní tkáni, byl zaznamenán negativní vliv na růst a vývoj kostí. Cyprodinil není považován za lidský karcinogen (3. kategorie IARC).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Přípravky obsahující cyprodinil mohou vyvolat alergické reakce. Je dráždivý pro pokožku, dýchací cesty a oči.

  Toxický pro vodní organismy, pro bezobratlé. Pro ptáky, drobné savce, žížaly a včely je prakticky netoxický. Středně toxický je pro ryby. Cyprodinil není mutagenní ani teratogenní.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Cyprodinil není bioakumulativní, jeho mobilita v půdě je nízká. Cyprodinil není perzistentní ve vodě, může být perzistentní v půdě při extrémně kyselých půdách.

 • Synonyma

  4-CYCLOPROPYL-6-METHYL-N-PHENYLPYRIMIDIN-2-AMINE;CYPRODINIL;CYPRODYNIL;CYPRODINIL PESTANAL, 250 MG;2-Pyrimidinamine, 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenyl-;chorus;4-Cyclopropyl-6-methyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine;Cyprodinil Standard;Hsdb 7019
 • Výstražné symboly

  DrazdivelatkyLatkynebezpecneprožp

 • R věty

  R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 24 - Zamezte styku s kůží, S 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

  http://www.syngenta-crop.co.uk/pdfs/products/Switch_uk_safety_data.pdf http://www.syngenta-crop.co.uk/bontima-safety-data.aspx http://www.epa.gov/opprd001/factsheets/cyprodinil.pdf www.capl.sci.eg/ActiveIngredient/Cyprodinil.html http://www.pronachem.cz/s/stereo-%20312,5ec.pdf http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2337832.htm http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/Reports/199.htm

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+7019

  http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC35774

 • Autor

  Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « bitertanol propineb »

Banner-stika

Sledujte nás: