Dárek ke Dni vody: zákon, který ji má ohrozit

21.3.2011 - PRAHA | Tiskové zprávy
Zítřek, 22. březen, je Světovým dnem vody (1). Čeští poslanci však právě v tento den budou mít na stolech nový zákon, který - pokud bude schválen - umožní ještě více zhoršit přirozený vodní režim v naší krajině. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury má za cíl zjednodušit také povolování staveb ve vodních tocích (2). Zkrácení přípravného posuzovaní takových staveb může ale v praxi znamenat namísto očekávaných úspor velké škody pro celou společnost. 

„Světový den vody byl vyhlášen právě proto, aby se lidé naučili zodpovědně hospodařit se zbytkem vodního bohatství. Takové kroky, jako je právě navrhovaná novela, míří přesně na opačnou stranu," varuje Ing. Jana Vitnerová z Arniky. Stavba v korytě nebo jiný nevhodný zásah může představovat poškození vodního režimu v okolní krajině. Dojde tím například ke snížení zásob podzemní vody, zhoršení samočisticí schopnosti vod a tedy menší dostupnosti zdrojů kvalitní pitné vody.

Zjednodušené povolování staveb vodní infrastruktury znamená další ignorování odborných názorů biologů. „Odborným názorům techniků málokdo oponuje. Řekne-li statik, že most nebo budova musí splnit ty a ty požadavky, jinak spadne, nikdo neodporuje. Názory biologa, který říká v podstatě totéž o přírodní rovnováze v nějakém území, bývají zlehčovány a označovány jako extremistické," uvedla Ing. Jana Vitnerová z Arniky, vedoucí kampaně Člověk a voda.

Již vloni byly novelou tzv. vodního zákona umožněny zemní práce v korytě a v jeho blízkosti bez povolení, pouze na tzv. oznámení (3). Negativní dopady se již projevují. Příkladem může být Librantický potok na Královéhradecku, kdy nedostatečné posouzení při přípravě zásahu mělo za důsledek nenapravitelnou škodu: likvidaci mimořádné lokality celoevropského významu (4).

Návrh novely zákona představuje hrozbu pro ochranu životního prostředí ještě v dalším bodě: jestliže příslušný úřad nevydá stanovisko k záměru v zákonné lhůtě, má se za to, že stanovisko EIA je kladné (2). „Tento návrh zcela odporuje smyslu procesu EIA, jehož cílem je posoudit celkový vliv záměru a vybrat takovou variantu, která nejméně poškodí kvalitu života v dotčeném území. Příroda ani veřejnost, která má právo vyjádřit se k plánům dotýkajícím se životního prostředí, nemohou být takto trestány za chybu úředníků,," říká Mgr. Lukáš Matějka, právník sdružení Arnika.

Arnika dlouhodobě upozorňuje na nutnost důslednější ochrany vodních toků a mokřadů. Za uplynulá desetiletí došlo k poškození přirozené přírodní podoby vodních toků v české krajině. Zastavěné plochy znemožňující přirozené vsakování srážek, betonová koryta, jimiž se povodňová vlna žene pryč z krajiny, odvodňování zemědělských ploch – to vše je spolu s chemickým znečištěním vážným rizikem pro budoucí zdroje pitné vody. Ačkoliv mnohé se podařilo v minulých letech zlepšit, v posledních měsících se setkáváme s dalšími konkrétními příklady či plány poškozování vodních toků. „Povodně posledních let by pro nás měly být především varováním, že náš způsob zacházení s vodou není správný," dodala Jana Vitnerová z Arniky.

 

Poznámky a další informace:

(1) O Světovém dnu vody: www.worldwaterday.org

(2) Jedná se o novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Senát navrhuje doplnit tento zákon také o energetické a vodní stavby. Novela předpokládá pro stavby ke zlepšení splavnosti a k ochraně před povodněmi spojit územní a stavební řízení a zároveň k nim přidat ještě posuzování vlivu záměru na životní prostředí:

U stavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury stavební úřad na žádost stavebníka spojí územní a stavební řízení. Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle jiného zákona, toto posouzení probíhá na žádost stavebníka v rámci spojeného územního a stavebního řízení, popřípadě v rámci územního řízení. Jestliže příslušný úřad nevydá stanovisko k záměru ve lhůtách podle jiného zákona, má se za to, že stanovisko je kladné.

Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.

Návrh zákona na webu PSP ČR

(3) Podrobnosti k loňské novele vodního zákona viz zpráva Arniky k výzvě občanských sdružení, aby návrh zákona poslanci neschvalovali: 

(4) O Librantickém potoku viz například tato stránka

Fotografie betonových úprav Librantického potoka:

Fotografie potoka před úpravami: Fotografie potoka po úpravách:
LibrantickyPotok LibrantickyPotok2
  (Pozn.: Fotografie ve větším rozlišení zašleme na vyžádání.)

O cílech kampaně Člověk a voda a stejnojmenné petice za lepší zacházení s vodou:

www.arnika.org/petice-clovek-a-voda

 

logo_clovekavoda

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu