dfa

 1. aMetropolitní plán 

V září 2013 schválili zastupitelé zadání Metropolitního plánu a nyní pracují na přípravě návrhu. To ovšem může trvat ještě několik měsíců. Přesto se můžete vyjadřovat. Právě teď je vhodná doba, protože návrh územního plánu je teprve v zárodku.

Co nyní dělat:

Sepište vše, co vám na stávajícím územním plánu vadí a doplňte to, co navrhujete do Metropolitního plánu.  Vaše podněty pošlete přímo Magistrátu a taky se můžete obrátit na Vaši městskou část. Úkolem městských částí je nejen chránit veřejný zájem, ale taky dbát o vlastní rozvoj a zájmy občanů. Žádejte své zastupitele, aby se vyjádřili k zásadním problémům městské části a aby jednali s Magistrátem.

Odkazy

Více informací o Metropolitním plánu najdete zde http://arnika.org/metropolitni-uzemni-plan

Oficiální stránky http://www.uppraha.cz/clanek/165/metropolitni-plan

 1. Zásady územního rozvoje

Právě nyní jsou pražské Zásady územního rozvoje mimořádně aktuální. Probíhá totiž jejich aktualizace. Je zveřejněný návrh a jeho vyhodnocení vlivů. Veřejné projednání bude probíhat 11. 12. 2013.

Co dělat:

Každý může k návrhu aktualizace podávat připomínky (i městské části), zástupce veřejnosti může uplatnit námitku, o které musí být rozhodnuto. Připomínky a námitky je možné podávat do 18. 12. 2013.

Aktualizace se bude vydávat jako opatření obecné povahy. Dotčení vlastníci nebo městské části proti němu mohou podat žalobu. Zástupce veřejnosti se může žalobou bránit proti rozhodnutí o své námitce.

Odkazy:

Informace o Zásadách územního rozvoje Prahy najdete zde http://arnika.org/zasady-uzemniho-rozvoje

Návod jak podat připomínky a jak zmocnit zástupce veřejnosti najdete zde http://arnika.org/zastupce-verejnosti

Připomínky a námitky, které podala občanská sdružení k prvním zásadám územního rozvoje najdete zde http://arnika.org/podane-namitky

Dokumenty:

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje a jeho vyhodnocení najdete zde http://uppraha.cz/clanek/233/aktualizace-zur

Termíny:

Veřejné projednání se bude konat 11. 12. 2013 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Zastupitelstva HMP v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Stanoviska, námitky a připomínky je nutno podat písemně do 18. 12. 2013 na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1

 1. Změny územního plánu

Změny územního plánu jsou stále aktuální, ačkoli nyní ještě není vyhlášena žádná nová vlna změn.  Na každém zastupitelstvu hlavního města však může dojít k projednávání dřívějších změn.

Co dělat:

Ke změnám je možné se vyjadřovat stejně jako k celému územnímu plánu. Každý může uplatňovat připomínky a vlastníci nemovitostí, kterých by se změna mohla dotknout, nebo zástupce veřejnosti můžou podávat námitky.

Odkazy:

Aktuální informace najdete vždy na www.zmenyprahy.cz a zde http://arnika.org/zmeny-uzemniho-planu

Oficiální informace o změnách najdete na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html

 Nebo http://wgp.urm.cz/

Program a zápisy z jednání Zastupitelstva prahy zde http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html

 1. Strategický plán

Kromě aktualizace zásad územního rozvoje a Metropolitního plánu připravuje Praha ještě aktualizaci Strategického plánu. Do konce roku 2013 by měly být formulovány programy a aktivity Strategického plánu. Po jazykových korekturách by mělo být v únoru 2014 zahájeno posuzování vlivů Strategického plánu na životní prostředí (SEA). Do půlky příštího roku se pak počítá se schválením Strategického plánu.

Co dělat:

Plán pořizuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dříve ÚRM). Praha slíbila rozšířené diskuse s veřejností. K projednání s veřejností by měly probíhat semináře, zatím však nejsou k dispozici přesné informace. Budeme vás informovat o dalších aktualitách.

Dokumenty:

Původní Strategický plán dostupný zde  http://www.uppraha.cz/clanek/83/strategicky-plan

Smysl Strategického plánu dostupný zde http://www.uppraha.cz/clanek/83/strategicky-plan

Odkazy

Více informací najdete zde http://arnika.org/aktualizace-strategickeho-planu-prahy

Oficiální informace: http://www.uppraha.cz/clanek/83/strategicky-plan

Další informace:  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy http://www.urm.cz/cs/uvod

Petice za efektivní a šetrná protipovodňová opatření v Děčíně

Platnost: 9. 3. 2010 - 9. 6. 2010

Adresát: Primátor statutárního města Děčína, zastupitelstvo a rada statutárního města Děčína, Krajský úřad Ústeckého kraje, Povodí Labe, s.p., Parlament ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Evropská komise.

Nedávno se dostaly na veřejnost informace o projektu výstavby protipovodňových opatření v Děčíně, na obou březích Labe. Bez jakékoliv veřejné diskuse byl připraven projekt, který zásadním způsobem ovlivní vzhled našeho města. Podoba i efektivita chystaných opatření přitom vzbuzuje vážné pochyby.

Přestože uváděným cílem protipovodňových opatření má být ochrana životů a majetku obyvatel města, budou za cenu 330 miliónů ochráněna především sportoviště a nákupní centra. V rámci chystaných opatření navíc také vznikne 1,5 km dlouhá, až dva metry vysoká železobetonová zeď, jejíž výstavba přinese zničení unikátní archeologické památky na Mariánské louce, nevratné poškození zámeckého parku i zbytečné kácení stromů a dřevin v obou částech Děčína. Město, které deklaruje podporu turistického ruchu jako jednu ze svých priorit, bude předěleno a uzavřeno za betonovou zdí.

Jsme přesvědčeni, že ochrana obyvatel města před povodní je velmi důležitá, nicméně není možné ji provádět svévolně a finančně neefektivně.

Požadujeme:

Aby chystaná protipovodňová opatření neničila historické památky ani přírodu a zároveň byla v souladu s moderními trendy a názory na účinnou ochranu proti záplavám.

Zastavení veškerých příprav a stavebních prací až do doby, než bude projekt přepracován a přehodnocen tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí i památkám a zároveň chránil obytné části města.

Tato petice vznikla v Děčíně, 8. března 2010

Petiční výbor:

Miloš Vavřička (Iniciativa pro děčínský zámek)

Radek Špáta (Zelená pro planetu)

Jana Vorožcova (Děčínské občanské sdružení)

Kamil Repeš (Arnika Děčín), Hudečkova 1,  405 02 Děčín 1, který je oprávněn jednat jménem petičního výboru

.............................................................................................................................................

Vyplněné podpisové archy zasílejte na adresu:

Arnika Děčín, Hudečkova 1, 405 02 Děčín 1

tel: 412 510 650, e-mail: decin@arnika.org

..............................................................................................................................................

Významní signatáři:
 • Jaroslav Achab Haidler, ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem
 • Tomáš Velímský , doc. PhDr., CSc, archeolog a pedagog FF UJEP

 • Milan Rosenkranc, ředitel Oblastního muzea Děčín

 • Anna Matoušková, malířka a sochařka

 • Valdemar Grešík, zastupitel a člen rady města Děčína

 • Ivan Lejčar, architekt

 • Petr Joza, archivář a spisovatel

 • Hana Slavíčková, historička a archivářka

 • Libor Kunte, ředitel Střední zahradnické a zemědělské školy Libverda

 • Radek Fridrich, básník a pedagog

 • Tomáš Řezníček, básník

 • Karolina Kamberská, hudebnice

 • Dmitrij Pljonkin, malíř

 • Pavel Benda, ředitel Národního parku České Śvýcarsko

 • Vladislav Kopecký, vedoucí Správy CHKO Labské pískovce

 • Přemysl Rabas, zoolog, poslanec PČR

 • Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín

 • Martin Bursík, exministr životního prostředí, poslanec PČR

Na internetu petici podepsalo 432 signatářů.

decin-mesto-pro-zivot Usilujeme o udržitelný rozvoj Děčína a jeho okolí. Naším cílem je oživení města s důrazem na ochranu životního prostředí a uplatnění progresivních urbanistických principů do plánování města.

Od počátku se zaměřujeme převážně na oblast dopravy, která je z hlediska kvality života ve městě a životního prostředí klíčovou. Prosazujeme větší podporu pěší, cyklistické a veřejné dopravě. Usilujeme o vytvoření takových podmínek, které umožní, aby se ekologické druhy dopravy staly rovnocennou alternativou k dopravě automobilové.

Vedle udržitelného směřování dopravy prosazujeme ochranu zelených ploch a míst k relaxaci ve městě, jako jsou parky a lesoparky, pěší zóny, dětská hřiště a další, a zakládání nových takových ploch.

Třetí oblastí, kterou se zabýváme, je odpadové hospodářství města. Podporujeme strategii rozšiřování třídění odpadu na „nové“ komodity (např. bioodpad, železo a další) a jeho další využití.

2008
Vedoucí děčínské pobočky Kamil Repeš diskutuje s Miroslavem Samlerem z ODS o budoucnosti cyklostezek v Děčíně. V rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut jsme promítali  dokument film „Co s ulicí?", který zkoumá prostředí New Yorku od doby před příchodem automobilů až dodnes a nabízí zajímavé srovnání s evropskými metropolemi. Po filmu proběhla diskuze o možnostech a rozvoji cyklistické dopravy v Děčíně, jíž se zúčastnil náměstek primátora Miroslav Samler.
2007
Happening se smrtkou v ulicích Děčína. V září jsme se aktivně zúčastnili Dne bez aut. Společně s dalšími organizacemi jsme uspořádali dopravní soutěže pro děti a happening, při kterém postava smrtky varovala řidiče v děčínských ulicích před bezohlednou jízdou. Během happeningu jsme řidičům a chodcům rozdávali letáky vysvětlující význam Dne bez aut a zásady udržitelného stylu života.
2006
Po skončení demonstrativní jízdy městem byla i příležitost k debatě. V rámci 30 dní pro neziskový sektor jsme v městské knihovně uspořádali Cykloworkshop o budoucnosti cyklistické dopravy ve městě. Jako host se akce zúčastnil zpracovatel cyklistické studie pro Děčín architekt Ivan Lejčar. Zúčastnili jsme se jednání koordinační skupiny „Zdravotně a mentálně postižení", kde jsme předložili návrh harmonogramu realizace cyklotras v Děčíně. Den bez aut jsme oslavili tradiční cyklojízdou, která vzhledem k chystaným komunálním volbám proběhla pod heslem „Volte cyklostezky!".
2005
Martin Zíka z Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu promlouvá k účastníkům cyklojízdy. Vyzvali jsme radnici, aby se v rámci "Synergického efektu 2006" prioritně zaměřila na řešení vnitroměstské cyklistické infrastruktury, a to i v centrálních částech města. Na Den bez aut jsme uspořádali spolu s Děčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravu První děčínský den pro cyklostezky. V rámci dne jsme předali starostovi petici s více než tisícovkou podpisů občanů požadujících výstavbu cyklotras a cyklostezek.
2004
Demonstrace za cyklostezky před městkým úřadem.  V roce 2004 jsme během akcí ke Dni bez aut zahájili petici požadující výstavbu cyklotras podle programu schváleného děčínským zastupitelstvem, protože skutečné práce se ani přes schválení závazného programu od roku 2003 nerozběhly. Arnika ve spolupráci sDěčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravu shromáždila přes tisícovku podpisů a petici v roce 2005 předala starostovi Děčína a zastupitelstvu.
2003
Zakončení cyklokarnevalu v prostoru děčínské tržnice. Během roku jsme společně s Děčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravuuskutečnili veřejnou sbírku, která měla urychlit výstavbu dopravního hřiště. Sbírka probíhala v ulicích města a na několika základních a mateřských školách formou prodeje benefičních samolepek. Po několikaleté kampani schválilo zastupitelstvo v listopadu 2003 Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek v Děčíně. Schválením dokumentu se město zavázalo, že každoročně vyčlení na výstavbu a zřizování cyklostezek přibližně 15 miliónů korun.
2002
Cyklojízda Děčínem - s dominantou zámku za zády. Rok 2002 jsme věnovali rozsáhlé informační kampani o výhodách používání jízdního kola pro cesty po městě. Podnítili jsme vznik Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu, která prosazuje potřeby chodců a cyklistů ve městě. Hlavním výstupem kampaně byla „Studie hlavních cyklistických tras v Děčíně", kterou vypracoval architekt Ivan Lejčar, a která se stala prvním krokem ke zřizování sítě cyklistických stezek v Děčíně.
2001
Děti malovaly svojí cestu do školy. Akce byla zajímá tím, že se odehrávala pod širým nebem na Masarykově náměstí. Naše aktivity směřující ke zlepšení dopravní situace v Děčíně jsme odstartovali v roce 2001. V rámci projektu „Bezpečná cesta do školy"jsme uspořádali anketu mezi žáky základních škol, která zmapovala kritická místa před školami a při cestě dětí do nich. Výsledkem byly dopravním odborníkem vypracované návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí. Studii jsme předali městské radě a zastupitelstvu.
Petici je možné podepsat v Děčíně například na těchto místech:

Kancelář Arniky Děčín, Hudečkova 1, Děčín 1

Čajovna Ve Vlnách, Hudečkova 1, Děčín 1

Vinotéka, prodejna racionální výživy, delikates, bylin a čajů, Březinova 399/2, Děčín 1

Prodejna bylin, čajů, koření, kosmetiky, vína, Zbrojnická 14 (u muzea), Děčín 4

Kancelář sdružení Zelená pro planetu, Teplická 49/59, Děčín 4

Cafe-creperie Na cestě, Zámek Děčín, (hlavní nádvoří), Děčín 1

Banner-stika

Sledujte nás: