dimethylfumarát (DMF)

Skupina

Biocidy
 • CAS

  624-49-7
 • Vzorec

  C6H8O4

 • Stručná charakteristika

  Dimethylfumarát (DMF) je organická látka, ester kyseliny fumarové, v minulosti používaná především jako biocid na ochranu spotřebního zboží (nábytek, obuv apod.) před moly během přepravy a skladování. V medicíně nachází DMF uplatnění jako látka ovlivňující imunitní reakci pacienta. Je aplikován na řadu kožních onemocnění (psoriáza, nekrotické změny), je indikován i při léčbě roztroušené sklerózy. Používání DMF při výrobě je na území EU zakázáno Směrnicí o biocidních přípravcích z r 1998. Od 1. 5. 09 je zakázán i dovoz výrobků s obsahem vyšším než 0,1 mg/kg. V atmosféře se rychle rozkládá vlivem světla i reakcí s hydroxylovými radikály. V půdě je velmi mobilní, díky dobré rozpustnosti snadno proniká do povrchové vody, kde v závislosti na kyselosti podléhá relativně rychlému rozkladu hydrolýzou. Schopnost bioakumulace DMF je velmi nízká. Člověk může být DMF vystaven především kožním kontaktem, popřípadě vdechováním. DMF vyvolává i při malé koncentraci silné kožní alergické reakce, při vdechování může dojít i k podráždění horních cest dýchacích. DMF je v EU regulován nařízením REACH.

 • Podrobná charakteristika

  Dimethylfumarát (DMF), neboli dimethyl ester kyseliny fumarové, je bílá krystalická látka dobře rozpustný ve vodě. DMF se dobře rozpouští také v acetonu a chloroformu. Bod varu DMF je 193 °C, bod tání pak 103, 5 °C.

  V minulosti byl DMF používán především jako biocidní přípravek na ochranu spotřebního zboží (nábytek, obuv apod.) před moly během přepravy a skladování. Často byl v podobě sáčku s granulemi přibalen do krabice, či přilepen na povrch samotného výrobku. Používání DMF při výrobě je na území EU zakázáno Směrnicí o biocidních přípravcích z r 1998. Od 1. 5. 09 je zakázán i dovoz výrobků s obsahem vyšším než 0,1 mg/kg výrobku. K zákazu došlo poté co se ve Finsku a Velké Británii objevily vážné zdravotní komplikace u lidí, kteří přišli do kontaktu s výrobky ošetřenými DMF. Jednalo se o pohovky dovezené z Číny. V ČR byl zaznamenám případ intoxikace DMF z touto látkou impregnované obuvy

  V současnosti nachází DMF uplatnění také v medicíně, kde se jako látka vhodně ovlivňující imunitní reakci pacienta používá na řadu kožních onemocnění (psoriáza, nekrotické změny), je taktéž indikován při léčbě roztroušené sklerózy.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Dimethylfumarát vyvolává v již malých koncentracích 1 ppm silné alergické reakce. Z impregnovaných výrobků se přenáší na kůži uživatelů a způsobuje bolestivé a obtížně léčitelné dermatitidy (zarudnutí, svědění, popáleniny), v některých případech i akutní dýchací potíže.

  Jiné využití našel dimethyl fumarát ve zdravotnictví, kde se používá pro léčbu lupénky.

 • Synonyma

  dimethyl-(E)-butendioát
 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Směrnice 98/8/ES o biocidních přípravcích Rozhodnutí Evropské komise 2009/251/ES zákaz uvádění výrobků s obsahem dimethylfumarátu na trh

 • Výstražné symboly

  Drazdivelatky

 • R věty

  R 21 - Zdraví škodlivý při styku s kůží, R 38 - Dráždí kůži, R 41 - Nebezpečí vážného poškození očí, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 36/38 - Dráždí oči a kůži
 • S věty

  S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 36 - Používejte vhodný ochranný oděv, S 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice, S 39 - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
 • Odkazy

  http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_fumarate

  http://www.ekolist.cz/clanek.shtml?x=2187045

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~acXQP8:1

 • Autor

  Ing. Petr Válek


Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí