en ru

Povinnosti a komunikace v pražském vodním hospodářství

S cílem získat objektivní pohled na nejasně definované povinnosti ministerstva zemědělství by bylo vhodné prozkoumat přesné odpovědnosti pěti výše uvedených ministerstev podílejících se na vodním hospodářství a odhalit případy, kdy činnost MZe sice odpovídá jeho kompetencím, avšak blokuje snahu MŽP o zlepšení vodního hospodářství na národní úrovni. Výsledkem by mohlo být posílení vlivu MŽP na podniky správy povodí, které nyní spadají pod MZe.

Nevládní organizace působící v Praze by měly více spolupracovat s odborníky a podpořit svoje argumenty jak daty a výzkumem, tak i osobní autoritou odborných kapacit. Je důležité, aby se různá občanská sdružení věnovala vodnímu hospodářství v jednotlivých částech Prahy, jejichž problémy se od sebe značně liší. Občané by se měli mimo jiné účastnit zasedání obecních zastupitelstev a sledovat koncepce připravované na úrovni magistrátu.

Městské části by měly lépe využívat manévrovací prostor, který mají, a ovlivňovat územní plán Prahy v souladu s potřebami místních lidí a s potřebou udržitelného vodního hospodářství. Spolu s nevládními organizacemi mohou městské části požadovat po magistrátu lepší monitorování kvality vody.

Příklad dobré praxe z Francie ukazuje, že při vhodném zapojení veřejnosti do rozhodování se může podařit ovlivnit dokonce státní politiku a významně tak přispět k dobrému stavu životního prostředí.

Vodohospodářská infrastruktura

Ačkoli má Praha k dispozici dostatečně kapacitní zdroje pitné vody k uspokojení poptávky v současné době i v budoucnu, je vhodné zkoumat možné využití alternativních zdrojů vody, jako je dešťové voda nebo opětovné využití přívalové vody, zejména v územích, kde dochází k nové výstavbě a kde jsou pro to příznivé místní podmínky. Nevládní organizace mohou tomuto procesu napomoci zahájením věcné debaty mezi místními občany, úřady a developery.

Existují obavy z možných vlivů znečišťujících látek přítomných ve vodě ve stopovém množství, jako jsou hormony a léčiva, na lidské zdraví. Doporučujeme, aby tyto látky byly zkoumány a následně přijata nezbytná opatření. Řešení problému vyžaduje spolupráci českých výzkumných ústavů a univerzit.

Ve čtvrtích Prahy, kde má probíhat nová výstavba, a které nejsou napojeny na stávající kanalizaci, lze využít decentralizovaný systém nakládání s odpadní vodou. Jelikož se v praxi automaticky počítá s napojením nových čtvrtí na centrální systém, bylo by vhodné uskutečnit pilotní ověřovací projekty decentralizovaných systémů. Na tom mohou spolupracovat nevládní organizace s úřady a developery.

Decentralizované čištění odpadních vod vede k lepšímu zadržování vody v krajině. Doporučujeme zachovat současných 21 místních čistíren odpadních vod a monitorovat kvalitu vody, již vypouštějí, aby vyhovovala normám.

Doporučujeme zavést systém hospodaření s přívalovou vodou, který zahrnuje zadržování, vsakování a opětovné využití dešťové vody. To pomůže minimalizovat hydraulické zatížení v době špičky a nebezpečí povodní, omezit množství vypouštěných znečišťujících látek a snížit objem odpadních vod, které má čistit ústřední čistírna. Vznikne tak zdroj vody pro zavlažování zelených ploch. Při výběru různých konkrétních opatření či technologií je třeba brát v úvahu místní podmínky.

Pro zajištění lepší ochrany Prahy před povodněmi lze doporučit zachování současných zelených ploch a podporovat vytváření nových zelených ploch ve čtvrtích, kde probíhá nová výstavba.Problematika přítomnosti stopových zbytků hormonů a léčiv v pitné vodě si zaslouží podrobnější zkoumání. Mělo by dojít k posunu od protipovodňové ochrany k protipovodňové prevenci. Metody protipovodňové prevence (zelené plochy, zadržování vody atd.) uplatňované v povodí řeky výše proti proudu mohou mimo jiné snížit dopady povodně v oblastech ležících níže po proudu, jako je třeba Praha 7.

Pokud jde o hospodaření s přívalovou vodou, magistrát by měl celou problematiku zahrnout do územního plánu. Ve spolupráci s městskými částmi, odborníky i nevládními organizacemi je třeba uplatnit konkrétní opatření vhodná pro jednotlivé městské čtvrti. Do procesu je nutné zapojit rovněž firmy, které dodávají technologie pro hospodaření s přívalovou vodou a pro ochranu proti povodním, aby se propojilo územní plánování s praktickými možnostmi a zkušenostmi.

Sdružení Arnika má potenciál hrát vedoucí roli při veřejných kampaních a osvětových programech s cílem ukázat veřejnosti, jaké přínosy má využití nových technologií ve vodním hospodářství pro občany a pro životní prostředí, aby se zvýšila motivace zavádět tato opatření také v Praze.

Změny využití území

V současné době probíhá příprava nového územního plánu Prahy. Je nepochybné, že tento dokument bude mít zásadní vliv také na vodní hospodářství. Občanská sdružení mohou prostřednictvím dotazníkových šetření ověřovat požadavky a očekávání občanů, pokud jde o změny využití území v jednotlivých městských částech. Lze k tomu využít dotazník podobný tomu, jaký jsme použili v rámci tohoto výzkumu (viz příloha IX). Takto získaný přehled pomůže podpořit vznášené argumenty a formulovat občanským sdružením stanoviska.

Občanská sdružení by se měla pokusit navázat kontakty s developery. Na jedné straně byl nedávno zveřejněn koncept nového územního plánu, na druhé straně developeři již koupili část pozemků, kde jsou navrhovány změny. V případě projektů, které nejsou v souladu s potřebami občanů, je možné pokusit se jednat s developery o dílčích nebo i zásadních změnách.

Pomocí územního plánu je nezbytné ukotvit povinné zachování otevřeného prostoru mezi budovami, jelikož tato místa jsou přirozenými zelenými plochami, které mohou regulovat infiltraci vody, zasakování vody do půdy, erozi a teplotu ve městě. Malá území pro zachycování vody mohou být v suchých obdobích využita jako rekreační plochy.

Území, kde se plánuje nová výstavba, by měla být prozkoumána s cílem zjistit jejich potenciální ekologickou hodnotu. Občanská sdružení i městské části by měly dbát na to, aby přidělením pouze jediné funkce danému území nebyly zničeny všechny ekosystémové funkce. To lze uskutečnit pomocí geologického a hydrologického výzkumu. Stávající ekosystémové služby musí být zachovány, aby občanům poskytovaly podporu jejich sociokulturních aktivit. Kombinováním všech modrých ploch, zelených ploch a zastavěných území ve městech lze získat více ekosystémových služeb.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha