Kácení náletových dřevin na hrázích vodních děl

Zcela zvláštní režim pro určité dřeviny stanovil zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Vlastník vodního díla je podle vodního zákona (§ 59 odst. 1 písm. j) povinen odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi, ke vzdouvání vody nebo k akumulaci vody. Před jejich odstraněním, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, je vlastník vodního díla povinen oznámit svůj záměr orgánu ochrany přírody.

Orgánem ochrany přírody příslušným k přijetí oznámení a ke stanovení zákazu tohoto kácení (zde podle § 66 zákona o ochraně přírody) je obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. stupně) nebo na území NP, CHKO a jejich ochranného pásma příslušná správa. Náležitosti, forma ani lhůta pro oznámení nejsou právním řádem stanoveny (což potvrzuje určitou nesystematičnost takovéto zvláštní úpravy), ale mělo by jít o dostatečně jasný a srozumitelný úkon oznamovatele, tudíž lze opět doporučit písemný formulář s obdobnými náležitostmi jaké má oznámení podle zákona o ochraně přírody.