driny (aldrin, dieldrin, eldrin)

 • Stručná charakteristika

  Driny je souhrnný název pro skupinu chlorovaných insekticidů, které jsou v současnosti zakázány Stockholmskou úmluvou. Mezi driny patří insekticidy aldrin, dieldrin a endrin, v minulosti vyráběné společností Bayer AG. Všechny drins patří mezi perzistentní organické polutanty (POPs) schopné bioakumulace v rámci potravních řetězců. Driny způsobují mutace a jsou zařazeny mezi možné lidské karcinogeny.

 • Podrobná charakteristika


  Drins je souhrnný název pro skupinu chlorovaných insekticidů, které jsou v současnosti zakázány Stockholmskou úmluvou. Mezi Drins patří insekticidy aldrin, dieldrin a endrin. Všechny byly v minulosti vyráběny společností Bayer AG.

  Aldrin je organochlorový insekticid, který oxiduje na neurotoxický dieldrin. Dříve se používal zejména k hubení termitů a sarančat, při ošetřování polí, na nichž se pěstuje například obilí nebo brambory. Je velmi stabilní, proto se řadí mezi tzv. persistentní organické látky (persistent organic pollutnat - POP). Kvůli zdravotní nebezpečnosti související s jeho přeměnou v dieldrin se již nepoužívá. Samotný aldrin je karcinogenní a mutagenní.

  Dieldrin je chlorovaný uhlovodík, který se rovněž používal jako insekticid. Jeho molekula je odvozena od struktury naftalenu. Jak už bylo uvedeno, je příbuzný aldrinu, který se proměňuje v dieldrin oxidací v organismu zasaženého hmyzu (aldrin sám o sobě není toxický pro hmyz). Dieldirin byl vyvinut již ve 40. letech minulého století jako alternativa k DDT. Kvůli své vysoké účinnosti byl hojně používán zejména od 50. do 70. let 20. století. Jedná se o persistentní organickou látku, která má schopnost akumulace v rámci potravního řetězce. Kvůli své vysoké toxicitě nejen pro hmyzí škůdce, ale i další druhy živočichů a člověka bylo jeho používání zakázáno.

  Eldrin je stereoizomer dieldrinu. Podobně jako příbuzný aldrin a dieldrin se používal jako insekticid, v některých případech i jako avicid (hubící ptactvo) a rodenticid (hubící hlodavce). Jeho toxicita je srovnatelná s ostatními Drins. Má schopnost bioakumulace a je persistentní (poločas rozpadu v půdním prostředí se odhaduje na 10 let).

  Více informací o jednotlivých Drins lze nalézt pod následujícími odkazy: Aldrin, Dieldrin, Endrin.

 • Limity pro vodu

  Povrchová voda:
   
  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  Suma drinů (aldrin, eldrin, dieldrin, isodrin) NEK-RP: 0,01 µg/l, NEK-NPK: nepoužije se.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
   
  Odpadní voda:
   
  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).

   Aldrin2), dieldrin3), endrin4) a isodrin5) (driny)
  1. Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě6)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l 
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l 8)
  2. Zpracování těchto látek mimo místo výroby7)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l 
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l
   
  Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
   
  V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
   
  mg/l:  u těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).
   
  1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
  2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.
  7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní.
  8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty. 
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování: 1 kg/rok.
 • Odkazy


  1) Drins - profil jednotlivých Drins v encyklopedii Wikipedia.

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « diuron endosulfan »

Banner-stika

Sledujte nás: