FAQ EIA
FAQ EIA

FAQ EIA (5)

Proces EIA má tyto fáze: Oznámení Ten, kdo hodlá provést záměr (zpravidla Investor) předkládá oznámení záměru příslušnému úřadu – krajskému úřadu či Ministerstvu životního prostředí (dle rozsahu záměru). Úřad je povinen toto zveřejnit na své úřední desce, kde se postupně vyvěšují i další dokumenty související s procesem EIA. Oznámení se také objeví v informačním systému EIA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr Zjišťovací řízení Úřad posuzuje, zda záměr bude dále podléhat procesu EIA či nikoliv. V kladném případě následují další fáze. Dokumentace Investor si nechává zpracovat autorizovanou osobou dokumentaci, ve kterých jsou hodnoceny vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí v daném místě. Posudek Úřad nechává zpracovat nezávislou autorizovanou osobu posudek dodané dokumentace a všech podaných připomínek k dokumentaci. Posudek stejně jako informace o veřejném projednání musí být zveřejněna na úřední desce a to nejméně 5 dní před jeho konáním. Veřejné projednání Závazné stanovisko Závazné stanovisko vydává příslušný úřad, je podkladem pro navazující řízení (zpravidla stavební či územní). Podrobněji se procesu EIA věnuje organizace Frank Bold Frank Bold.  
Jednotlivé fáze k procesu jsou oznamovány na úřední desce krajského úřadu a také na stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
V zákonem daných lhůtách může každý zasílat svá vyjádření v jednotlivých fázích procesu EIA. Tato vyjádření mohou ovlivnit závazné stanovisko. Své vyjádření k oznámení, dokumentaci či posudku může podat jednotlivec nebo spolek v zákonem stanovených lhůtách. (do 20ti dnů od vydání oznámení, do 30 ti dnů od zveřejnění dokumentace či posudku. Tyto lhůty vycházejí ze zákona 100/2001 Sb.., jsou platné k 1. 3. 2017. ). Vyjádření je potřeba podat písemně či elektronicky na odbor životního příslušného krajského úřadu. Stanovisko EIA lze napadnout v tzv. navazujících řízeních. Pro více informací navštivte stránky organiza Frank Bold, která se těmto procesům věnuje podrobněji.
Proces EIA je v ČR upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí – zákon 100/2001 Sb.. V příloze tohoto zákona (Kategorie I) jsou definovány záměry, které vždy musí projít tímto procesem. Patří sem například trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše nad 25 ha, přehrady, letiště, dálnice, doly. V Kategorii II téhož zákona jsou pak vyjmenovány záměry, které musí absolvovat tzv. zjišťovací řízení, v rámci kterého se rozhoduje, zda následně bude záměr posuzován dle procesu EIA či nikoliv. Najdeme zde například trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku na ploše od 5 do 25 ha, různé průmyslové provozy, golfová hřiště nad 1 ha. Proces EIA je v ČR upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí – zákon 100/2001 Sb.. Tento zákon prochází úpravami a aktualizacemi, kdy se mění například lhůty pro podání připomínek k jednotlivým fázím procesu. Doporučujeme se proto seznámit s aktuální verzi zákona. Podrobněji se problematice procesu EIA věnuje organizace Frank Bold.
EIA – Environmental Impact Assesment je proces, v rámci kterého se posuzuje vliv záměru (stavby, technologie či činnosti) na zdraví a životní prostředí. EIA je předstupeň pro udělení stavebního povolení u projektů, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí. Proces EIA vede Krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí. Proces EIA je v ČR upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí – zákon 100/2001 Sb.. Tento zákon prochází úpravami a aktualizacemi, kdy se mění například lhůty pro podání připomínek k jednotlivým fázím procesu. Doporučujeme se proto seznámit s aktuální verzi zákona. Podrobněji se problematice procesu EIA věnuje organizace Frank Bold.

Košík

 x 
košík je prázdný

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu