Ekosystémové služby říční nivy

Ekosystémové služby říční nivy

RNDr. David Pithart, CSc.
Daphne ČR, Institut aplikované ekologie

 

Cílem konceptu ekosystémových služeb je ekonomické hodnocení funkcí ekosystémů, které přinášejí nějaký užitek. Dosud je totiž ekonomická hodnota převážné části těchto funkcí považována za nulovou, jsou brány jako samozřejmost a začínáme se po nich ptát až v okamžiku, kdy ekosystémy zničíme a musíme funkce nahrazovat uměle. Příkladem může být zadržování vody v krajině.

 • Schopnost ekosystému poskytovat služby závisí na jeho ekologickém stavu, jinými slovy jeho neporušenosti, „zdraví“.
 • Metody ekonomického hodnocení služeb jsou různé.
 • Některé vycházejí z tržních cen (produkce komodit – sena, dřeva, úlovky apod.)
 • Většina služeb není volně směnitelná a nejsou předmětem trhu (produkce kyslíku rostlinami, biodiversita). Takové služby lze odhadovat na základě nákladů, které by byly třeba na jejich realizaci „umělým“ způsobem. Například retenci vody zajistím výstavbou nádrže, biodiversitu revitalizací biotopu, zlapšení kvality vody výstavbou čističky)
 • Jiné služby je třeba odhadovat nepřímo. Například rekreační hodnota se odhaduje kolik jsou lidé ochotni zaplatit za dopravu do lokality, jak se odráží efekt ekosystému na prosperitě turistického podnikání.

Přínosem konceptu ekosystémových služeb je možnost sčítat hodnoty služeb s rozdílným charakterem a dojít tak ke spravedlivějšímu a celkovému ocenění ekosystému.

Ekosystémové služby říční nivy
 • Rostlinná (přírůstek píce, dřeva) a živočišná produkce (včetně ryb, lovné zvěře)
 • Retence vody – tlumení průtokových extrémů, transformace povodňové vlny
 • Retence živin a sedimentů
 • Rekreace
 • Biodiversita, refugium ohrožených druhů
 • Stabilizace nebo sekvestrace uhlíku
 • Ochlazování a zvlhčování klimatu

„Nejvýnosnější“ světové ekosystémy na jednotku plochy jsou delty řek, říční nivy jsou na druhém místě z celkem 15 typů ekosystémů s průměrnou hodnotou 19 tis. USD .ha-1.rok-1. (Constanza et.al, Nature).

Případová studie

Hodnocení vybraných služeb úseku přírodní nivy Lužnice

 

1. Protipovodňová ochrana

  

Objem retence (jaro 2006)

Zaplavená oblast: 478 ha
Objem: 4.9 mil. m³
Celková kapacita nivy: 7 mil.m3
Průměrná hloubka: 1,023 m

 

 

 

Náklady na 1 m3 zadržené vody: cca 400 Kč

Oceněné služby


(Modifikovaná Hessenská metoda, Seják et Dejmal)

Finanční hodnota 1 bodu: průměrné náklady investované při reálném revitalizačním projektu na zvýšení bodové hodnoty o 1 bod – 12 Kč/m2.

Produkce komodit 
 • seno – 20 q/ha/r (1800 Kč/q)
 • dřevo – 5 m3/ha/r (594 Kč/m3)
  (zdroj: místní zemědělské a lesnické subjekty)
 • ryby – přehled druhů odchycených sportovními rybáři v revíru Lužnice 11

 

Druh

Váha (kg)

Cena (Kč/kg)

Cena celkem (Kč)

kapr

2 466

47

115 902

štika

790

180

142 200

cejn

115

25

2 875

ostatní

94

100

9 400

Celkem

3 465

 

270 377

 

Kvantifikace ekosystémových služeb úseku nivy  Lužnice

  

Ecosystémová služba

Hodnota EUR.ha-1.yr-1

 

 

Přírodě blízká

Transformovaná

Protipovodňová o.

6511

2350

Biodiversita

10468

3350

Ukládání uhlíku

139

0

Sportovní rybolov

26

18

Produkce sena

54

0

Produkce dřeva

15

0

Produkce pšenice

0

541

In total

17213

6259

 

Závěry

 • Ekosystémové služby je možné sčítat
 • Je možné posoudit hodnotu různě transformovaných území z hlediska ekosystémových služeb a zlepšit rozhodovací procesy ohledně změn využití (land use)
 • Produkční funkce (služby) přispívají k celkové hodnotě poměrně málo
 • Regulační funkce (služby) přispívají poměrně hodně
 • Tradiční transformace niv (odvodnění, regulace, zahloubení, zarovnání, drenáž…) většinou snižuje celkovou hodnotu území, revitalizace ji naopak zvyšuje
 • Studie nezahrnovala hodnocení dalších služeb jako je samočištění vody, retence splavenin, rekreační hodnota, apod.

Arnika v zahraničí