Emise ze spaloven odpadů jsou vyšší, než se myslelo

3.9.2020 - NIZOZEMSKO | Novinky
Spalovna odpadů v Byker (Velká Británie)
Foto: Public Interest Consultants (UK)
Dlouhodobá studie, provedená na moderní spalovně v Nizozemí, upozorňuje na nedostatky v měření plynných emisí vypouštěných ze spaloven odpadu do ovzduší. Dvouleté měření ukázalo, že krátkodobé a nárazové testování, jaké se pro spalovny v současné době používá ve většině evropských zemí včetně České republiky, je nepřesné a značně podceňuje skutečné hodnoty nebezpečných látek unikajících do ovzduší. Na tuto skutečnost upozorňuje nizozemský odborník Abel Arkenbout z organizace ToxicoWatch, který shrnul v několika studiích výsledky měření z let 2015 až 2017, z nichž poslední publikoval na vědecké konferenci Dioxin 2019. Výsledky ukazují značný rozpor mezihodnotami měřenými běžnými metodami a skutečností.

Při spalování odpadu ve spalovnách vzniká odpadní plyn, který je vypouštěn do ovzduší. Ten obsahuje mix různých chemických látek, podle toho, co je vstupním materiálem pro spalování. Mnohé z vypouštěných škodlivin jsou zdraví a životnímu prostředí škodlivé látky jako jsou dioxiny, furany a další perzistentní organické látky. Ty pak obyvatelé z okolí spaloven dýchají, nebo dostávají do svého těla skrz potravní řetězec, například z vajec nebo mléka vyprodukovaných v sousedství spalovny odpadů. I když se emise ze spaloven kontrolují pravidelným měřením, nizozemská studie dokazuje, že to nestačí pro zachycení reálných emisí těch nejvíce škodlivých látek.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

V roce 2013 provedla organizace ToxicoWatch studii, jejíž výsledky ukazují překročení limitů koncentrace dioxinů a furanů ve vejcích slepic pocházejících z okolí spalovny v Harlingen, nebo také závodu na energetické využití odpadů (ZEVO), jak se dnes spalovny označují. V reakci na zjištění ToxicoWatch se místní úřady rozhodly uskutečnit dlouhodobé měření plynných emisí. Nejmladší spalovna odpadů v Nizozemí z roku 2011, Reststoffen Energie Centrale, je tzv. kogenerační zařízení ve městě Harlingen na severu Holandska. To využívá k výrobě elektřiny a tepla komunální a průmyslový odpad, ale i kaly z čistíren odpadních vod a odpadní materiál z bioplynových stanic.

V současné době se emise dioxinů a těžkých kovů odcházející ze spaloven do ovzduší měří krátkodobým neboli jednorázovým měřením. Krátkodobé testování spočívá v měření emisí 6 až 8 hodin, nejméně dvakrát za rok, avšak s odstupem nejméně tří měsíců. V případě nizozemské spalovny bylo porovnáno krátkodobé měření, prováděné jednou za půl roku, s dlouhodobým měřením za dobu dvou let. Výsledky ukázaly, že jednorázové měření má velké nedostatky a značně podceňuje skutečnou hodnotu množství emisí dioxinů. Nejvyšší překročení limitů emisí se ukázalo při počáteční fázi spouštění spalovacího procesu, které se ale podle Abela Arkenbouta z ToxicoWatch při krátkodobém měření vůbec netestuje. Ze zákona jsou spalovny v České Republice také povinny provádět pouze krátkodobé testování jejich emisí a tak se lze domnívat, že i u našich spaloven by dlouhodobé sledování dioxinů zjistilo nepřesnosti a podhodnocení jejich emisí.

GRAF arkenbout

 Výsledky dlouhodobého měření dioxinů za 30 měsíců. Žlutá linie je emisní limit pro dioxiny. Všechny modré a červené sloupce ukazují překročení emisního limitu.

Zdroj: Arkenbout, A., et.al. Emission regimes of POPs of a Dutch incinerator: regulated, measured and hidden issues. Organohalogen Compounds, 2018.

Studie také poukazuje na nutnost změny v zákonech stanovující způsob měření emisí takovým způsobem, který umožní efektivněji a s vyšší přesností měřit skutečné hodnoty emisí dioxinů, ale i jiných škodlivých látek. M.Sc. Markéta Kadeřávková z Arniky dodává: „V ideálním případě by se provozovatelé spaloven sami měli zasadit o co nejpřesnější a transparentní měření jejich emisí, díky němuž by lépe mohli přijmout patřičná opatření na zlepšení technologií při zachycování nebezpečných látek. To by lépe chránilo obyvatele a přírodu v bezprostřední blízkosti spaloven a vytvořilo i otevřenější dialog a zlepšilo vztah mezi občany a spalovnami.“ Pokud to neučiní sami, nařídí jim to v dohledné době změny integrovaných povolení. Nová pravidla v EU totiž zavedení dlouhodobého sledování dioxinů v emisích ze spalování odpadů vyžadují.

I přesto, že v současné době vznikají nejrůznější technologie na lepší zachycování toxických látek, při spalování stále vzniká další toxický odpad, jako je popílek, struska a v neposlední řadě také oxid uhličitý, který velmi negativně přispívá ke klimatickým změnám. Proto nejlepší odpad je stále ten, který ani nevznikne.


Nespaluj, recykluj! S odvahou.

logo ACF-partners

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Banner-stika

Sledujte nás: