Články

Encyklopedie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aditiva do potravin

Viz éčka.
Související kapitoly: Potraviny

Zpět na výběr

Agenda 21
Dokument přijatý na Konferenci OSN v Rio de Janeiro v roce 1992, hledající řešení k problémům současného světa, opírající se o principy trvale udržitelného rozvoje. Agenda 21 mimo jiné směřuje k zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí na místní úrovni. Obecní úřady mohou k jejímu uplatnění získat podporu ze státních zdrojů a od nadací. Viz také Místní agenda 21.
Odkazy:
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM

Zpět na výběr

Agroturistika
Příklad šetrné turistiky ve venkovských oblastech. Návštěvníci jsou ubytováni přímo na farmě nebo v malých penzionech, mohou dobrovolně vypomáhat s pracemi v zemědělství a poznat místní zvyky. Agroturistika podporuje místní rozvoj, klade důraz na šetrné využívání přírody a místních zdrojů.
Související kapitoly: Turistika
Odkazy:
http://www.prazdninynavenkove.cz
http://www.eurogites.org

Zpět na výběr

Anorganická hnojiva
Viz hnojiva průmyslová.

Zpět na výběr

Automobily; automobilová doprava
Osobní automobil má nejvyšší ekologickou stopu (největší dopad) ze všech druhů dopravy. Automobilová doprava se významně podílí na spotřebě surovin, znečištění ovzduší či na záborech půdy pro výstavbu silnic. Ze spalovacích motorů se do ovzduší kromě skleníkových plynů dostávají zplodiny jako benzo(a)pyren (pravděpodobně karcinogenní pro člověka), prachové částice (PM10), těkavé organické látky (například benzen) či těžké kovy. Je to právě automobilová doprava, kvůli které jsou překračovány na území mnoha měst v České republice hygienické limity pro prach v ovzduší. I v oblasti automobilového průmyslu však dochází k vývoji. Přibývá automobilů, které jezdí na alternativní paliva, na solární pohon anebo mají alespoň nižší spotřebu benzinu. Stále zde však zůstává velký zábor prostoru v krajině pro výstavbu silnic a řada dalších negativních jevů. Lidé šetrní k životnímu prostředí se proto snaží používat automobilovou dopravu co nejméně.
Související kapitoly: Mobilita, Ekodesign
Odkazy:
http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod5/spip.php?article277
http://www.nazeleno.cz/technologie-1/auta-s-nizkou-spotrebou-top-10.aspx http://cs.wikipedia.org/wiki/Výfukové_plyny
http://move.rmi.org/markets-in-motion/case-studies/automotive/hypercar.html

Zpět na výběr

Aviváž
Aviváž změkčuje a zjemňuje prádlo a odstraňuje nežádoucí projevy statické elektřiny. Životní prostředí zatěžují detergenty, parfémy a barviva, které běžné aviváže obsahují. Doporučujeme jejich použití omezovat, nahradit je mohou aviváže na bázi přírodních produktů anebo sušení prádla na sluníčku.
Související kapitoly: Textil, Chemické látky
Odkazy:
http://www.ekoporadna.cz

Zpět na výběr

Azbest
Materiál užívaný hlavně ve stavebnictví (střešní krytina, odpadní potrubí aj.). Kvůli karcinogenním vlastnostem a dalším zdravotním komplikacím, které vyvolávají azbestová vlákna, se od jeho používání upustilo. Při jeho odstraňování je nutné dodržet bezpečný postup likvidace. Dodnes jsou některé domy pokryty deskami z azbestu (eternitu).
Související kapitoly: Bydlení
Odkazy:
http://www.irz.cz/latky/azbest
http://www.khsbrno.cz/katalog/souodkaz/hok_azbest_hok.doc

Zpět na výběr

B Barvy


Nátěrových hmot existuje široká škála – co do možnosti použití i jejich složení. Jsou to v podstatě směsi pigmentů, plnidel, aditiv a dalších látek v roztoku makromolekulárních látek (často vodním) nebo organických rozpouštědel. K barvám, které obsahují nejméně škodlivých látek, patří vodou ředitelné anebo akrylátové barvy. I ty ovšem mohou obsahovat některé alergenní látky. Doporučujeme si před nákupem barvy přečíst bezpečnostní list, který najdete dnes už u většiny prodejců na internetu. Informace v něm obsažené musíte kombinovat s informacemi o působení látek na lidské zdraví a životní prostředí - to je sice většinou vyjádřeno R-větami v bezpečnostním listu, ale můžete se o nich poučit i na dalších internetových stránkách. Většinou je více informací dostupných v angličtině. Pro domácí prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami.
Související kapitoly: Chemické látky, Bydlení
Odkazy:
, http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

Baterie
Baterie na jedno použití jsou energeticky náročným výrobkem (dodají méně energie, než kolik je třeba k jejich výrobě), po dožití jsou nebezpečným odpadem. Náhradou za ně jsou nabíjecí akumulátory, solární články, síťové adaptéry, akumulační svítilny atd. Pokud musíte baterie používat, dejte přednost těm dobíjecím. Baterie zásadně odevzdávejte na místech pro sběr elektroodpadu.
Související kapitoly: Nové informační technologie
Odkazy:
http://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory

Zpět na výběr

Bavlník, bavlna
Nejčastěji využívaná plodina pro výrobu přírodních vláken. Při pěstování bavlny se používá velké množství průmyslových hnojiv a pesticidů. Alternativou ke konvenčně pěstované bavlně je biobavlna nebo další přírodní vlákna. Biobavlna je produkována bez použití umělých hnojiv a chemických prostředků na ochranu rostlin. Tričko vyrobené z biobavlny poznáte zpravidla podle označení Organic Cotton.
Související kapitoly: Textil
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavlna

Zpět na výběr

Bezpečnostní list
Dokument o přítomnosti nebezpečných látek ve výrobku anebo přípravku a o vlastnostech těchto látek, včetně doporučení, jak předejít poškození zdraví těmito látkami. Bezpečnostní list je povinen vypracovat ten, kdo uvádí zboží na trh (tedy i jeho dovozce). Bezpečnostní listy jsou zveřejňovány na webu, pokud ne, musí být poskytnuty na vyžádání.
Související kapitoly: Chemické látky, Volný čas, Bydlení
Odkazy:
http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/63876/bezpecnostni-listy-o-chemii-v-cestine

Zpět na výběr

Bílá a žlutá kola, kola - pronájem
Na kole můžete jezdit, aniž byste si ho museli opatřit. Například v pražském Karlíně je zavedena služba pronájmu kola na speciální průkazku. S kolem dojedete, kam potřebujete, a na nejbližším parkovacím místě obecní kolo opět zanecháte. Podobně se můžete na kole projet například Národním parkem de Hoge Veluwe v Holandsku. Podobné služby umožňují používání dopravního prostředku, který tolik nezatěžuje životní prostředí a nevyžaduje, abyste kolo vlastnili. V holandském parku mají taková kola bílou, v Karlíně pak žlutou barvu - kvůli snazší identifikaci.
Související kapitoly: Mobilita
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Půjčovna_jízdních_kol

Zpět na výběr

Bioakumulace
Jako bioakumulace se označuje růst koncentrace chemické látky v organismu s přibývajícím věkem. Růstu koncentrace látky s vyšším postavením v potravním řetězci (např. vyšší koncentrace DDT v dravých ptácích) se říká biomagnifikace. Obojí se týká koncentrace látek, jež se špatně odbourávají a v přírodě se rozkládají buď pomalu anebo téměř vůbec. Většinou se vážou na tuky. Jedná se například o perzistentní organické látky jako dioxiny anebo DDT.
Související kapitoly: Chemické látky, Potraviny
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioakumulace

Zpět na výběr

Biocidy
Biocidy jsou v podstatě pesticidní látky přidávané do přípravků a výrobků pro použití v domácnosti anebo například ve zdravotnictví. Tyto látky mají ničit bakterie a plísně. Pokud můžete, takovým přípravkům a výrobkům se vyhněte. Většinou je poznáte podle přívlastku antibakteriální. Chcete-li získat více informací o látkách, které se v nich používají, nezbývá často nic jiného, než pátrat u výrobce po jménu použité účinné látky. Na použití biocidů se nevztahuje nařízení REACH, ale platí pro ně speciální legislativa Evropské unie (Směrnice 98/8/EC). Další informace viz pesticidy.
Související kapitoly: Chemické látky, Bydlení, Textil
Odkazy:
http://pesticidy.arnika.org


Zpět na výběr

Bioethanol (biolíh)
Viz biopaliva.

Zpět na výběr

Bioklub
Biokluby slouží jako prostředníci pro nákup biopotravin z farem. K založení bioklubu potřebujete odpovědnou osobu, místo na skladování a pravidla (kdy objednávat, kdy odebírat, jak zaplatit). Více viz publikace Čerstvé potraviny na dosah, kterou vydalo Hnutí Duha.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:
http://www.hnutiduha.cz/bio/

Zpět na výběr

Biomasa
Biomasa je téměř jakákoli hmota organického původu, v souvislosti s vytápěním jde o kůru, štěpku nebo peletky z dřevního odpadu používané k vytápění.
Související kapitoly: Energie, Bydlení
Odkazy:
http://biom.cz/

Zpět na výběr

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (ze zahrady i kuchyně). Nejlepší způsob, jak s ním nakládat, je kompostování. Abyste založili kvalitní kompost, je třeba dodržovat určité zásady. K těm základním patří, že do bioodpadu nesmíte přidávat zbytky masa a nerozdrcené kosti. Hůře se rozkládají slupky citrusových plodů a v omezeném množství lze i z banánů. Naopak bez obav do něj můžete dávat zbytky z čajů a sedliny z kávy.
Související kapitoly: Volný čas, Životní styl
Odkazy:
http://www.biosance.cz

Zpět na výběr

Biopaliva
Paliva vyráběné z rostlinných materiálů především k lokálnímu využití. Globalizace trhu s biopalivy s sebou nese kácení deštných pralesů a s tím spojené problémy v rozvojových zemích. Výroba některých druhů biopaliv je značně energeticky náročná. Příkladem biopaliva může být i bioethanol, který vzniká alkoholovým kvašením biomasy z rostlin obsahujících škroby a sacharidy, u nás např. kukuřice, obilí a brambory. Vyrobený ethanol je povinně přimícháván do benzínu v podílu 4,5 %. Ethanol se využívá i pro palivo E85, kde podíl 85 % ethanolu a 15 % benzínu Natural zvyšuje výkon motoru a výrazně snižuje emise výfukových plynů. K biopalivům, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, patří za studena lisované čisté rostlinné oleje. Je možno je míchat v libovolném poměru s naftou anebo je využívat ve stoprocentní čisté formě jako náhradu nafty. Pro využití olejů v dieselových motorech je nutné provést jednoduchou úpravu motoru. Viz také MEŘO.
Související kapitoly: Mobilita
Odkazy:
http://www.autonaolej.cz

Zpět na výběr

Bioplast
Materiál vyráběný z bramborového, kukuřičného, pšeničného či žitného škrobu. Z bioplastu se vyrábějí pytle na bioodpad, nádobí na jedno použití atd. Bioplasty lze kompostovat (v kompostárně).
Související kapitoly: Ekodesign, Volný čas
Odkazy:
http://www.bioplast.cz
http://www.ekodomov.cz

Zpět na výběr

Biopotraviny
Potraviny vyrobené z produktů ekologického zemědělství, tedy od sedláků, kteří pěstují rostliny bez pesticidů a umělých hnojiv a  kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek. K produktům ekologického zemědělství patří i biokrmivo. Ekoznačka pro biopotraviny z ekologického zemědělství se nazývá biozebra. Garantuje ji stát. Dnes je již široká nabídka biopotravin, ale pozor, jíst bio ještě nemusí vždy znamenat menší zátěž pro životní prostředí. Je totiž zbytečné dovážet některé biopotraviny přes polovinu Evropy a stejně tak není dobrou známkou jejich balení do plastů, které hodně zatěžují životní prostředí, například PVC. Proto dávejte přednost biopotravinám z České republiky.
Související kapitoly: Potraviny, Ekoznačení
Odkazy:
http://www.biospotrebitel.cz

Zpět na výběr

Biopotraviny - prodej
Jednou z možností nákupu biopotravin je tzv. bedýnkový systém, tedy služba zemědělce pro malou skupinu lidí z města, která mu zaplatí odběr plodin na celou sezónu. Zemědělec je pak celý rok zásobuje podílem z vlastní produkce formou smíšených bedýnek sezonní zeleniny, ovoce a dalších produktů.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:

http://www.probio.cz/

Zpět na výběr

Bioprodukt
Produkt pocházející z ekologického zemědělství (obilí, krmivo, vejce...), který slouží pro výrobu biopotravin.
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

Zpět na výběr

Bisfenol A
Jednou z velmi častých přísad plastových výrobků, jako jsou kojenecké lahve, nádoby na uchování potravin anebo pevné lahve na vodu, je problematická látka bisfenol A. Je také v obalech konzerv. Může se z plastových výrobků anebo konzerv uvolňovat do potravin. Do prostředí bytu se může dostávat i z některých přípravků na bázi epoxidových pryskyřic. Bisfenol A působí negativně především na hormonální systém člověka. Podle některých studií může vyvolávat i určité druhy rakoviny.
Související kapitoly: Chemické látky, Potraviny, Bydlení,
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A

Zpět na výběr

Bromované zpomalovače hoření
Do elektroniky, koberců, záclon a dalších výrobků, které mohou chytnout při požáru, se přidávají zpomalovače hoření. Většina dnes používaných zpomalovačů hoření jsou vyrobeny na bázi bromovaných látek. U některých z nich, jako například u polybromovaných difenyléterů (PBDE), bylo zjištěno, že dlouho setrvávají v životním prostředí a mají schopnost bioakumulace - byly zjištěny také v rybách anebo mateřském mléce. Současně se zjistilo, že mají negativní vliv na naši nervovou soustavu. Některé z bromovaných zpomalovačů hoření již omezují zákony a mezinárodní úmluvy. O jiných toho zatím příliš nevíme. Výrobci by měli uvádět informace o jejich obsahu ve výrobcích dodávaných na trh na základě nařízení REACH.
Související kapitoly: Chemické látky, Nové informační technologie, Bydlení
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

BSK
Biochemická spotřeba kyslíku určuje míru organického znečištění. Udává množství kyslíku, které je třeba k úplné oxidaci biologicky odbouratelných látek obsažených ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější. Jako parametr kvality vody se vyjadřuje BSK5 - mikrobiální spotřeba kyslíku za 5 dní při 20 °C. Eutrofizované vody mají vysoké hodnoty BSK5.
Související kapitoly: Voda, Chemické látky
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/BSK

Zpět na výběr

Bylinky
Léčivé rostliny jsou všeobecně prospěšné, pokud víme, jak s nimi zacházet. Kromě jejich blahodárného působení na lidské zdraví mohou být také důležitým poutem moderního člověka k jeho kořenům v přírodě. Při jejich sběru bychom však měli mít na mysli, že řada druhů bylinek je na pokraji vyhynutí (například prha arnika) a neměli bychom je tedy trhat ve volné přírodě, natož je z ní přesazovat do našich zahrádek. Existují legální cesty, jak si je opatřit.
Související kapitoly: Volný čas
Odkazy:
http://priroda.arnika.org
http://www.ochranaprirody.cz

Zpět na výběr


C Carsharing


Služba umožnující najímání auta, mnohdy jen na velmi krátkou dobu, někdy jen na hodinu nebo dvě. Doplňuje tak nabídku veřejné dopravy a uspokojuje potřebu auta, aniž byste ho museli vlastnit.
Související kapitoly: Mobilita
Odkazy:
http://ekopolitika.cz/images/stories/carsharing/car_sharing.pdf

Zpět na výběr

Celulóza
Celulóza tvoří podstatnou část rostlinné tkáně (dřívější název buničina). Pro výrobu papíru se celulóza získává ze dřeva, lze ji získat ale i z dalších rostlin (bavlna, konopí...). Celulóza slouží jako surovina také pro další výrobky. K bělení celulózy se dříve používal elementární chlor. Při tomto procesu docházelo ke vzniku nebezpečných dioxinů. Ty se v menší míře mohou formovat i při bělení oxidem chloričitým, nikoliv však při bělení zcela bez chloru a jeho sloučenin.
Související kapitoly: Chemické látky, Bydlení
Odkazy:

http://www.dioxin.cz

Zpět na výběr

CITES
Zkratka anglického Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Podle ní je zakázáno bez povolení úřadů chránících přírodu vyvážet ze země živočichy a rostliny zařazené na její seznam. Pozor, často může jít o živočichy a rostliny prodávané v daném státě na trhu. Zákaz se vztahuje i na předměty z nich vyrobené.
Související kapitoly: Turistika, Volný čas
Odkazy:
http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1349
http://www.cites.org

Zpět na výběr

Corporate Social Responsibility (CSR)
Viz společenská odpovědnost firem.

Zpět na výběr

Čisticí prostředky
Při výběru čistících a úklidových prostředků dáváme přednost výrobkům se značkou Ekologicky šetrný výrobek nebo výrobků z přírodních surovin (soda, ocet, kyselina citrónová), které jsou dobře odbouratelné. Doma lze na minimum omezit užití dezinfekce (75 % mikroorganismů odstraníte z podlahy vodou) a prostředků obsahujících chlor, který je velmi agresivní, a deodorantů, které lze nahradit přírodními prostředky.
Související kapitoly: Chemické látky, Voda
Odkazy:


Zpět na výběr

Čištění oděvů
Při chemickém čištění oděvů v čistírnách se často používá tetrachlorethylen (perchlor), tedy těkavá organická látka, pravděpodobně karcinogenní. Většinu skvrn lze z oděvů odstranit osvědčenými metodami našich babiček (skvrny od červeného vína posypat solí, skvrny od ovoce potřít citronovou šťávou atd.) a jejich zbytky následným vypráním. Celou řadu návodů najdete v knize Rosamond Richardsonové "Domov". Když už musíte dát oblečení chemicky vyčistit, nechte ho po vyčištění několik dní větrat, pokud možno venku anebo v místnosti s otevřeným oknem.
Související kapitoly: Textil, Chemické látky
Odkazy:


Zpět na výběr

Čištění odpadních vod
Jako odpadní se označuje veškerá voda, kterou člověk použil (průmysl, zemědělství, domácnosti atd.) a poté ji vypouští do povrchových či podzemních vod. Odpadní vody mohou být znečištěny rozpustnými i nerozpustnými látkami, ale také teplem či radioaktivními látkami. Mnoho nebezpečných látek se do nich dostává i z našich domácností - z pracích prostředků a praného textilu, při mytí nádobí anebo čištění jiných předmětů a podobně. Velkým problémem jsou proto v odpadních vodách kromě těžkých kovů také bromované zpomalovače hoření, stabilní fluorované sloučeniny (např. PFOS z textilu) anebo alkylfenoly.
Související kapitoly: Voda, Chemické látky
Odkazy:
http://www.ebrno.info/docs/Brno/Vypousteni-odpadnich-vod-z-domacnosti/18143/doc.html
Zpět na výběr
D Dětské kočárky

Pokud nový kočárek zapáchá, může být problém v obsahu některých chemických látek buďto v některé části z měkčeného PVC (chlorový zápach) anebo v jeho držadle, kde se mohou vyskytnout polyaromatické uhlovodíky, jak to odhalily testy u dětských kočárků na německém trhu. Podobný zápach jako z držadla kočárku můžete cítit z některých držadel na nářadí (například na kleště). Části z měkčeného PVC mohou obsahovat některý z nebezpečných ftalátů. Před koupí kočárku je vhodné se podívat na seznamy nebezpečných výrobků na trhu - tzv. systém RAPEX.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://www.babyweb.cz/Clanky/a3544-Test-kocarku-v-Nemecku-Katastrofa.aspx

Zpět na výběr

Dioxiny
Pro skupinu celkem 210 látek zahrnující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany se vžil zkrácený název dioxiny. Vznikají jako vedlejší produkty při chemické výrobě anebo spalováním chlorovaných látek. V životním prostředí se většinou zjišťují koncentrace 17 nejvíce toxických dioxinů z celé skupiny. Mají negativní vliv na hormonální systém člověka, ten nejvíce nebezpečný je lidským karcinogenem. K zátěži životního prostředí těmito látkami přispívají mimo jiné nezodpovědní lidé spalující v domácích kamnech anebo na zahradě odpad s PVC anebo dalšími chlorovanými látkami. Dioxiny patří k perzistentním organickým látkám dlouho přetrvávajícím v životním prostředí. Mohou se vyskytovat také jako příměs v pesticidech anebo PCB. Posledním takovým známým případem byla kontaminace guarové gumy, kde původcem kontaminace dioxiny byl nejspíš pentachlorfenol, pesticid použitý v Indii k ošetření guaru. Do lidského těla se dioxiny převážně dostávají s potravou. Informace o jejich přítomnosti v potravinách najdete v systému RASFF.
Související kapitoly: Chemické látky, Potraviny, Nové informační technologie
Odkazy:
http://www.dioxin.cz

Zpět na výběr

E
ECEAT quality label
Značení ECEAT quality label  je udělováno podnikům cestovního ruchu s přínosem pro udržitelný rozvoj, pokud splňují kritéria stanovená Evropskou agenturou pro ekologii a agroturistiku (ECEAT). Mezi hodnocenými kritérii je např. nakládání s odpady, podpora šetrné dopravy, ekologické hospodaření i šetrné nakládání s vodou a energiemi.
Související kapitoly: Turistika
Odkazy:
, http://www.eceat.org

Zpět na výběr

Éčka (přídavné látky v potravinách)
Chemické látky přidávané do potravin. Jedná se o konzervační látky, barviva, zahušťovadla nebo sladidla. Některým je ale dobré se raději vyhnout.
Související kapitoly: PotravinyZpět na výběr

Ekodesign
Spočívá v tom, že výrobek - nebo služba - je vytvářen tak, aby se minimalizovaly jeho dopady na životní prostředí. Ekodesign se uplatňuje ve všech fázích životního cyklu výrobku: při těžbě surovin, výrobě, balení, distribuci, používání, recyklaci i likvidaci odpadu. Ekodesign by měl být jedním z kritérií při nákupu nových věcí - záleží i na tom, jak dlouho vám vydrží a zda výrobce poskytuje možnost výměny poškozených součástek či částí výrobku. Prvním výrobkem v ekodesignovém provedení byla otočná kancelářská židle.
Související kapitoly: Ekodesign
Odkazy:
http://www.wiesner-hager.com/_custom/media/BrochureEcology_cz.pdf

Zpět na výběr

Ekologická daňová reforma
Spočívá ve zvýšení daní a poplatků na životní prostředí (ceny surovin, poplatky za znečištění) za současného snížení daní, které souvisí s lidskou prací (daň z příjmů, sociální pojištění ap.). Celková daňová zátěž se nezmění.
Související kapitoly: Energie
Odkazy:
http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=slozka&id_prace=11&id=23

Zpět na výběr

Ekologická stopa
Různé kategorie lidské spotřeby (energie, potraviny, doprava, bydlení, zboží, služby) je možné přepočíst buď na velikost potřebné produkční plochy (pole, pastviny, lesy, vodní plochy, zastavěné plochy) nebo plochy nutné k asimilaci našich odpadů (například plocha potřebná pro vstřebání oxidu uhličitého). Porovnáním vypočtené plochy se skutečnou jsme schopni určit, zda překračujeme biokapacitu Země (státu). Porovnání ekologické stopy různých výrobků nám dává možnost vybrat si ten, který má menší dopad na životní prostředí.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.hraozemi.cz

Zpět na výběr

Ekologické zemědělství
Způsob zemědělského hospodaření, které bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti v krajině. Biozemědělství využívá alternativní organická hnojiva (zelené hnojení, kompost, atd.) a obejde se bez pesticidů.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:
http://www.probio.cz
http://www.biospotrebitel.cz

Zpět na výběr

Ekologicky šetrná služba
Ekoznačka garantovaná státem. Uděluje se hotelům, kempům, školským zařízením, obchodům či administrativním firmám na základě schválených směrnic. Značka dokládá, že služba je poskytována s ohledem na životní prostředí (úspory energie a vody, třídění odpadu, využívání energie z obnovitelných zdrojů, používání ekologických výrobků).
Související kapitoly: Ekoznačení
Odkazy:
http://www.ekoznacka.cz

Zpět na výběr

Ekologicky šetrný výrobek
Ekoznačka garantovaná státem. Uděluje se výrobkům, který jsou kvalitní a přitom ohleduplné k životnímu prostředí. Výrobce, který ji získá, musí doložit, že naplňuje požadavky směrnic, které se k udělení značky vážou.
Související kapitoly: Ekoznačení
Odkazy:
http://www.ekoznacka.cz

Zpět na výběr

Ekoporadna
V ČR existuje síť ekologických poraden, které provozují nestátní neziskové organizace. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.arnika.org/ekoporadna
http://www.ekoporadna.cz

Zpět na výběr

Ekoturistika
Rychle rostoucí odvětví turistiky, které v některých případech označuje šetrnou, udržitelnou formu turistiky, někdy bývá definována jako odpovědné cestování do přírodních oblastí, které chrání životní prostředí a zlepšuje prosperitu místních lidí. Pod nejednoznačný výklad se tak schovají jak masové zájezdy do zajímavých přírodních oblastí, např. výlety na africké safari, či na Antarktidu, tak citlivě provozovaný rafting na divoké vodě.
Související kapitoly: Turistika


Zpět na výběr

Ekoznačka
Ekoznačky slouží zákazníkovi. Jsou jednoduchým a spolehlivým vodítkem při výběru zboží. Více viz kapitola Ekoznačení.
Související kapitoly: Ekoznačení

Zpět na výběr

Elektroodpad
Výrobci elektrozařízení mají povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností. Pro ostatní uživatele musí být zajištěn jejich oddělený sběr. Pro výrobce tuto činnost v ČR zajišťuje několik firem (kolektivní systémy), jejichž přehled naleznete na webu MŽP ČR. Elektronika obsahuje řadu těžkých kovů a bromované zpomalovače hoření, tedy látky, které se kumulují v životním prostředí a kontaminují potravní řetězce.
Související kapitoly: Nové informační technologie
Odkazy:
http://mzp.cz/cz/kolektivni_systemy_oeez

Zpět na výběr

Energetické úspory
Viz úspory energie.
Související kapitoly: Energie

Zpět na výběr

Energetický štítek
Je povinnou „výbavou“ chladniček, mrazniček a jejich kombinací, praček, sušiček prádla a jejich kombinací, myček nádobí, elektrických akumulačních ohřívačů vody, elektrických trub a zdrojů světla. Podle písmena poznáte, jak je daný spotřebič energeticky náročný.
Související kapitoly: Ekoznačení, Energie
Odkazy:
http://www.uspornespotrebice.cz

Zpět na výběr

Energy Star
Ekoznačka pro kancelářskou a výpočetní techniku, jako jsou počítače, monitory, tiskárny, kopírky, faxy a skenery. Pro tuto oblast převzala Evropská Unie značku Energy Star od americké agentury pro životního prostředí (US EPA), jejím garantem je Evropská Komise.
Související kapitoly: Ekoznačení, Energie
Odkazy:
http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/

Zpět na výběr

Epoxidové pryskyřice, epoxidová lepidla
Epoxidové pryskyřice a lepidla kromě těkavých organických látek někdy obsahují také epichlorhydrin a bisfenol A, tedy látky velice nebezpečné pro lidské zdraví, které se mohou z použitých lepidel uvolňovat. Je proto lépe se jim vyhnout. Jejich přítomnost zjistíte z bezpečnostního listu.
Související kapitoly: Bydlení, Chemické látky

Zpět na výběr

Eternit
Viz azbest.
Související kapitoly: Bydlení

Zpět na výběr

F
Fair Trade
Spravedlivý obchod. Logo pro výrobky z rozvojových zemí. Výrobci respektují práva zaměstnanců, vyloučena je práce dětí, je brán ohled na životní prostředí. Specifickou značkou pro oblečení je Fair Wear Foundation (FWF) udělovaná stejnojmennou organizací. Mezi značky s FWF certifikátem patří na příklad Blackout, Ethletic, O´Neill nebo Young Fashion.
Související kapitoly: Ekoznačení, Textil, Potraviny, Životní styl
Odkazy:
http://www.fairtrade.cz
http://fairwear.org

Zpět na výběr

Formaldehyd
Bezbarvý plyn, dráždivý a karcinogenní (podle hodnocení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny). Využívá se například na výrobu močovino-formaldehydových pryskyřic, které se používají jako lepidla pro překližky a koberce. Z výrobků se může uvolňovat. Ve veterinářství a zdravotnictví se stále ještě využívá k dezinfekci, v medicíně a biologii pak také k uchovávání lidských a živočišných tkání.
Související kapitoly: Bydlení
Odkazy:
http://www.irz.cz/latky/formaldehyd
http://arnika.org/toxickelatky/chemicke-latky

Zpět na výběr

Fosilní paliva - neobnovitelný zdroj
Fosilní paliva - uhlí, ropa a zemní plyn - tvoří téměř 80 % celosvětově využívané energie. Tyto zdroje vznikaly miliony let působením geologických sil. Jejich zásoby jsou předem dané, omezené a jejich těžbou a využitím o ně nenávratně přicházíme, jsou neobnovitelné. Měli bychom s nimi šetřit a současně dbát na to, aby při jejich využívání pokud možno nedocházelo k poškozování životního prostředí. Šetřit energii z fosilních paliv pomůžete mimo jiné úspornými opatřeními při vytápění domů (viz úspory energie), správným tříděním odpadů (většina plastů je vyrobena z ropy), snížením spotřeby elektřiny (značná část se jí v České republice vyrábí spalováním uhlí).
Související kapitoly: Energie, Bydlení
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropný_vrchol

Zpět na výběr

Fotovoltaický kolektor
Zařízení, které umožňuje získávat energii ze slunečního záření a využívat ji.
Související kapitoly: Bydlení
Odkazy:
http://www.solarni-energie.info/fotovoltaicke-solarni-panely-kolektory.php

Zpět na výběr

Freony
Uhlovodíky obsahující chlor a fluor. Dříve se používaly pro chladírenské účely, do rozprašovačů, jako nadouvadla anebo čisticí prostředky. Poškozují ozónovou vrstvu Země. Mohou být přítomny ve starších chladicích zařízeních, a proto by lidé neměli být lhostejní ke způsobu jejich likvidace. Jedna molekula tvrdých freonů může rozložit až statisíce molekul ozónu v ochranném obalu Země proti tvrdému UV záření - ozonosféře.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://www.ovzdusi.arnika.org/ozonosfera

Zpět na výběr

FSC
Forest Stewardship Council. Lesní certifikace FSC je určena firmám, které hospodaří v lesích v souladu se zásadami šetrného, ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodářství. Používá se i ke značení dřevěných výrobků z takto obhospodařovaných lesů.
Související kapitoly: Ekoznačení
Odkazy:
http://www.czechfsc.cz

Zpět na výběr

Ftaláty
Estery kyseliny ftalové, neboli ftaláty, jsou skupinou 40 chemických látek. Používají se hlavně ke změkčování PVC, ale nalezly se také v kosmetice či barvách. Některé jsou neškodné, ale část z nich působí negativně na zdraví (hormonální, reprodukční a imunitní systém). Proto bylo v EU zakázáno je používat v kosmetice, hračkách a výrobcích pro děti (konkrétně DEHP, DBP, BBP, DiNP, DnOP, DiDP).
Související kapitoly: Chemické látky, Volný čas, Bydlení
Odkazy:
http://pvc.arnika.org

Zpět na výběr

Fungicidy
Látky používané k ochraně rostlin proti škodlivým plísním, snětím, rzím a jiným houbám. Viz též pesticidy.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://arnika.org/toxickelatky/pesticidy

Zpět na výběr

G
Geneticky modifikované plodiny
Rostliny, u kterých byl pozměněn genetický materiál pomocí speciálních technologií, které upravují jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. V České republice je možné pěstovat tzv. Bt kukuřici typu MON810, odolnou vůči zavíječi kukuřičnému. Různé oleje, škrob nebo sojový lecitin jsou příklady přísad, které mohou pocházet z těchto plodin. Potraviny s obsahem geneticky modifikovaných organizmů vyšších než 0,9% musí být označovány, to ovšem neplatí pro zvířata, která byla krmena takto modifikovaným krmivem.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:
http://www.mzp.cz/www/gmo.nsf/main?OpenFrameSet

Zpět na výběr

Green marketing
Souhrnný název pro marketingovou strategii, která využívá environmentální vlastnosti propagovaného zboží, služby či firmy.
Související kapitoly: Reklama a komunikace
Odkazy:
http://www.greenmarketing.cz/

Zpět na výběr

Greenwashing
Zavádějící nebo klamavé informace firem, které při marketingu svých produktů neoprávněně poukazují na jejich šetrnost k životnímu prostředí.
Související kapitoly: Reklama a komunikace
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Greenwashing

Zpět na výběr

Greenways
Viz zelené stezky.

Zpět na výběr

Guarová guma
Jedna z přídavných látek do potravin vyráběná z guaru, který se do Evropy většinou dováží z Indie. V roce 2007 vyvolalo skandál zjištění, že část této suroviny byla kontaminovaná dioxiny a pesticidem pentachlorfenolem.
Související kapitoly: Potraviny, Chemické látky
Odkazy:
http://www.dioxin.cz

Zpět na výběr

H
Herbicidy
Herbicidy jsou pesticidy užívané k likvidaci "nežádoucích rostlin", např. plevelů, invazních rostlin ap. Viz též pesticidy.
Odkazy:
http://pesticidy.arnika.org/

Zpět na výběr

Hliníkové obaly
Hliník je po oceli druhý nejpoužívanější kov, ovšem jeho výroba velmi zatěžuje životní prostředí. Ložiska bauxitu leží často v rovníkových oblastech, kde dochází k devastaci tropických pralesů. Výroba hliníku je energeticky velmi náročná a zatěžuje své okolí řadou škodlivin. Doporučujeme vyhýbat se obalům z hliníku a pokud to nejde, tak ho třídit a recyklovat. Ušetří se tak až 95 % vložené energie potřebné k jeho výrobě.
Odkazy:
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/ceska-stopa.pdf

Zpět na výběr

Hnojiva průmyslová (anorganická)
Průmyslově vyráběná hnojiva. Jejich výroba je energeticky náročná, čerpá suroviny z neobnovitelných zdrojů. Průmyslové zemědělství, které tyto hnojiva ve velkém využívá, je sice vysoce produktivní a efektivní ve využití lidské práce, ale současně je spojeno s mnoha problémy: ztrátou biodiverzity, znečištěním agrochemikáliemi, vylidňováním venkova, nadvládou velkého agrobyznysu nad farmářskou produkcí, degradací půdy a znečištěním vodních toků.


Zpět na výběr

Chemické látky - informace
O přítomnosti chemických látek v životním prostředí se lze dozvědět z různých pramenů. O jejich únicích z průmyslových provozů v našem okolí se lze informovat například v IRZ (viz Integrovaný registr znečišťování). Informace o přítomnosti chemických látek ve výrobcích a přípravcích obsahuje bezpečnostní list dostupný na internetu anebo u prodejce a před jejich nadlimitním množstvím varuje systém rychlého varování RAPEX anebo stránky nevládních organizací. Před látkami v potravinách varuje evropský systém RASFF.
Související kapitoly: Chemické látky, Potraviny, Bydlení,
Odkazy:
http://toxickelatky.arnika.org
http://www.irz.cz

Zpět na výběr

I
Insekticidy
Insekticidy jsou pesticidy užívané k likvidaci "nežádoucího hmyzu", např. mandelinky bramborové anebo komárů ap. Viz též pesticidy.
Odkazy:
http://pesticidy.arnika.org/

Zpět na výběr

Integrovaný registr znečišťování - IRZ
Integrovaný registr znečišťování (IRZ) je veřejně přístupná databáze na internetu. Umožňuje zjistit, kolik který podnik vypustil do životního prostředí znečišťujících látek i jaké látky předal v odpadech a odpadních vodách mimo svůj provoz. Může sloužit jako vstupní informace o potenciální zátěži určité lokality nebezpečnými látkami.
Související kapitoly: Voda, Chemické látky
Odkazy:
http://www.irz.cz


Zpět na výběr

Invazní (invazivní) druhy
Rostliny nebo živočichové, které nejsou na daném území původní. Byly sem zavlečeny člověkem, nekontrolovaně se šíří a vytlačují druhy původní, poškozují místní ekosystém. Jako příklad pro Českou republiku lze uvést z rostlinných zástupců bolševník velkolepý a křídlatku. Oba druhy byly k nám původně dovezeny jako rostliny okrasné. Ze zvířat je to například norek americký nebo ryba střevlička východní.
Související kapitoly: Volný čas
Odkazy:
http://www.jarojaromer.cz/invaze/

Zpět na výběr

J
Jednorázové pleny
Jsou složené z několika vrstev, jednou z nich je i nepropustný polyethylen, který chrání oblečení, dále propustný polypropylen (obě tyto fólie patří mezi plasty) a nasákavé jádro (buničina s gelovým absorbérem). V případě tzv. kompostovatelných plen se jedná o biologicky odbouratelné materiály. Mezi hlavní nevýhody jednorázových plen patří jejich cena, velká spotřeba surovin a energie na jejich výrobu a také vysoká produkce odpadů.
Související kapitoly: Životný styl
Odkazy:
http://www.veronica.cz/?id=216

Zpět na výběr

K
Kal (rybniční, čistírenský)
Pokud uvažujete o hnojení zahrádky rybničním anebo čistírenským kalem, ověřte si nejdříve, jaké obsahuje chemické látky. Nebezpečnými složkami některých kalů mohou být těžké kovy a perzistentní organické látky (dioxiny, PCB anebo PBDE).
Související kapitoly: Volný čas, Voda

Zpět na výběr

Kapková závlaha
Závlaha založená na úsporném dávkování vody pro každou rostlinu. Nedochází ke zbytečnému vypařování vody a naopak se uspoří až dvě třetiny vody oproti klasické zálivce.
Související kapitoly: Voda
Odkazy:
http://exterier.hyperbydleni.cz/zahradni-technika/55-kapkove-zavlazovani/

Zpět na výběr

Karcinogen
Jakákoliv látka, která způsobuje či napomáhá rakovinnému bujení. Různé instituce vyhodnocují karcinogenitu látek různě. Mezinárodně uznávané je hodnocení Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny, případně Agenturou USA pro ochranu životního prostředí (US EPA). Klasifikace látek Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) je následující: 1 - lidský karcinogen; 2A - pravděpodobně karcinogenní pro lidi; 2B - možná karcinogenní pro lidi; 3 - neklasifikovatelná jako karcinogenní pro lidi a 4 - pravděpodobně není karcinogenní pro lidi.
Související kapitoly: Chemické látky, Potraviny, Bydlení
Odkazy:
http://www.iarc.fr/
http://www.epa.gov/IRIS/
http://en.wikipedia.org/wiki/Carcinogen
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

Koberce
Při výběru koberců je dobré se vyvarovat takových materiálů, které mohou obsahovat nebezpečné chemické látky, jež by se z koberce mohly uvolňovat do prostředí ve vašem bytu anebo kanceláři. Ty bývají přítomny v podkladových materiálech koberců, které mohou být například z PVC (a obsahovat ftaláty) anebo z recyklátu nazývaného rebond (a obsahovat PBDE).
Související kapitoly: Bydlení, Chemické látky
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koberec
http://chemickydum.arnika.org/

Zpět na výběr

Kojenecké lahve
Přestože kojenecké lahve patří k nejpřísněji sledovaným výrobkům z hlediska přítomnosti nebezpečných látek, i v nich se můžeme setkat s chemickými látkami již omezovanými (některé ftaláty) anebo zatím neregulovanými (bisfenol A). Spotřebiteli nezbývá než sledovat informace na internetu, například o nebezpečných výrobcích.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://toxik.arnika.org

Zpět na výběr

Kompost, kompostování
Substrát vhodný ke zlepšení půdních vlastností, kvalitní přírodní hnojivo. Kompost lze využít na zahrádku, k pěstování pokojových rostlin anebo pro pěstování zemědělských plodin. Vzniká biologickým rozkladem zbytků z domácnosti (slupky, kávová sedlina, zbytky zeleniny apod.), zahrady (posečená tráva, piliny, trus hospodářských zvířat). Kompostování, na kterém se podílí skupina lidí nebo komunita, se říká komunitní kompostování. V České republice fungují projekty komunitního kompostování například v Chrudimi anebo v Praze, kde obyvatelé několika bytových domů vyprodukovaný bioodpad dávají do společných kompostérů.
Související kapitoly: Volný čas
Odkazy:
http://www.biosance.cz
http://www.ekodomov.cz

Zpět na výběr

Komunální odpad
Mezi hlavní složky komunálního odpadu patří domovní odpad, tříděný sběr (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, bioodpad, nebezpečné složky odpadu jako jsou léky, barvy...), odpad z údržby zeleně, uliční smetky a objemný odpad. Z hlediska životního prostředí je nejlépe odpad nevytvářet, na druhém místě je recyklace (tedy opětovné materiálové použití původní suroviny - nikoliv downcycling) - více k tomu viz odpadová pyramida.  Viz další hesla odpady, odpady - třídění, vratné lahve.
Související kapitoly: Životní styl, Textil
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad

Zpět na výběr

Konopí
Tradiční česká rostlina v minulosti pěstovaná pro výrobu textilního vlákna a provazů. Konopné vlákno má dobré technické vlastnosti (pevnost v tahu, savost nebo odolnost vůči teplu či chladu), ale také velmi dobré účinky na zdraví (vhodné pro alergiky, zadržuje UV záření, má antiseptické a antistatické vlastnosti a příznivě působí na popáleniny).
Související kapitoly: Textil, Volný čas
Odkazy:
http://www.konopa.cz

Zpět na výběr

Kořenová čistírna
Přírodní čistírna, která využívá přirozené biochemické procesy probíhající ve vodním a mokřadním prostředí k odstraňování znečišťujících látek z vody. Jde o umělý mokřad, který napodobuje přirozené mokřady a využívá samočistící pochody, které probíhají v porézním půdním prostředí za spoluúčasti rostlin.
Související kapitoly: Voda
Odkazy:
http://www.ekozahrady.com/korenova_cistirna.htm

Zpět na výběr

Kosmetika
Řada kosmetických produktů obsahuje látky, které lze považovat za problematické. Mezi ně patří např. akrylamid, ftaláty, formaldehyd, parabeny, toluen atd. Nejjednodušší cestou, jak se těmto látkám vyhnout, je kupovat certifikovanou přírodní kosmetiku. Na internetových stránkách Environmental Working Group najdete databázi kosmetiky s informacemi o obsahu nebezpečných látek.
Související kapitoly:Ekoznačení.
Odkazy:
http://www.cosmeticsdatabase.com

Zpět na výběr

Květníkové pěstování zeleniny
Alternativa pro pěstitele, kteří nevlastní zahradu. Část pěstované zeleniny vyžaduje slunné místo chráněné před silnými větry – balkón panelového domu orientované na jižní, jihovýchodní, případně jihozápadní stranu, může vytvořit takové stanoviště. Rajčata, okurky, dýně nebo cukety lze pěstovat ve fóliových pytlích, „třešňová rajčata“ zas v závěsných koších nebo truhlících na okně.
Související kapitoly: Potraviny

Zpět na výběr

L
Laky
Viz barvy.

Latex
Přírodní latex je mléčná šťáva získávaná z kaučukovníku. Obsahuje až 240 polypeptidů, z nichž až 50 může působit jako alergeny. Latexové barvy jsou synteticky vyrobené z polyvinylalkoholu. Obecně jde o barvy zařaditelné do skupiny méně problematických z hlediska jejich působení na lidské zdraví a životní prostředí. Přesto před jejich použitím důkladně čtěte bezpečnostní listy.
Související kapitoly: Chemické látky, Bydlení

Zpět na výběr

Látkové pleny
Viz pleny.

Zpět na výběr

Len
Tradiční plodina podhorských oblastí Čech. S jeho pěstováním byl spojen rozmach textilního průmyslu v pohraničních oblastech. V současnosti se zde pěstuje pouze len olejný za účelem produkce semínka a vysychavého oleje.
Související kapitoly: Textil

Zpět na výběr

Lepidla
Lepidla na bázi organických rozpouštědel (dvousložková, sekundová, speciální) obsahují většinou zdraví škodlivé látky jako toluen, xylen, cyklohexan. Některá epoxidová lepidla pak také epichlorhydrin a bisfenol A. Zbytky těchto lepidel patří do nebezpečného odpadu. Bezpečná jsou lepidla ředitelná vodou (např. Herkules, Bílá lepící pasta a další).
Související kapitoly: Chemické látky, Bydlení
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

Letecká doprava
Nejpohodlnější způsob přepravy na dlouhé vzdálenosti je současně také největším znečišťovatelem ovzduší v dopravě. Let z Londýna do New Yorku a zpět způsobí přibližně stejné množství emisí jako průměrný obyvatel EU tím, že si doma během celého roku topí. Navíc je palivo pro tryskové motory u mezinárodních letů osvobozeno od daní. Přeprava letadlem na malé vzdálenosti, například z Prahy do Bratislavy, v podstatě postrádá smysl, protože letiště jsou daleko od městských center, a připočtete-li dobu čekání na letišti, zjistíte, že na mnohá místa v Evropě se stejně rychle a pohodlněji dostanete vlakem.
Související kapitoly: Mobilita
Odkazy:
http://www.czp.cuni.cz/wiki/Dopad_letecké_dopravy_na_životní_prostředí
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_transport_and_the_environment_%28United_Kingdom%29

Zpět na výběr

Lindan
Je jedním z pesticidů, které dlouhou dobu setrvávají v životním prostředí, a proto se ocitl na seznamu látek zakázaných Stockholmskou úmluvou. V České republice ho vyráběla Spolana Neratovice, jejíž areál byl touto látkou silně kontaminován. Používal se mimo jiné jako biocid do přípravků na hubení vší. Dodnes se s ním můžete setkat v přípravcích pro domácí zvířata pod komerčními názvy Jacutin a Skabicid.
Související kapitoly: Chemické látky, Volný čas
Odkazy:
http://pesticidy.arnika.org

Zpět na výběr

Living Planet Report
Zpráva, kterou vydává Světový fond na ochranu přírody (WWF) a která obsahuje aktuální údaje o ekologické stopě jednotlivých států a jejím vývoji.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

Zpět na výběr

M
Měkká turistika/šetrné formy turistiky
Masová turistika spotřebou neobnovitelných surovin, produkcí skleníkových plynů a odpadů, zabíráním půdy a výstavbou infrastruktury přispívá k ekologické devastaci navštěvovaných míst. Šetrná forma turistiky naopak propaguje odpovědné cestování s vědomím všech následků a dopadů na životní prostředí včetně dopadů na místní komunitu. Mezi formy šetrné neboli měkké turistiky patří např. agroturistika.
Související kapitoly: Turistika
Odkazy:
Kolářová H. (2004): Co je a kde se vzala šetrná turistika. Bedrník (2004 2/3),

Zpět na výběr

MEŘO
Metylester řepkového oleje je v současnosti povinně přimíchávaný do nafty v poměru 6,3%. V zahraničí se MEŘO označuje pojmem bionafta. U nás se tímto pojmem někdy označuje nafta s příměsí 30% MEŘO. Viz také biopaliva.
Související kapitoly: Mobilita

Zpět na výběr

Městská hromadná doprava
Viz veřejná doprava.

Zpět na výběr

Místní agenda 21
Je strategický a akční plán rozvoje určitého místa (obec, region), který obsahuje principy udržitelného rozvoje, s nímž souhlasily státy na Konferenci v Rio. Měl by zohlednit sociální, ekonomické, ekologické a kulturní podmínky daného místa včetně životní úrovně lidí. Je to dobrovolný nástroj.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.ma21.cz/

Zpět na výběr

Modrá vlajka
Dobrovolné mezinárodní značení Modrá vlajka (Blue Flag) je udělována Nadací pro environmentální vzdělávání (Foundation for Environmental Education, FEE) městům, přístavům a plážím za vynikající výsledky ve všeobecném environmentálním managementu v ochraně mořského pobřeží. Při posuzování žádostí o tuto ekoznačku se používá několik kritérií: kvalita vody, environmentální výchova a informování, environmentální management, bezpečnost a služby.
Související kapitoly: Turistika
Odkazy:
http://www.blueflag.org/
http://www.ckweb.cz/blue-flag-modra-vlajka-urci-cistotu-plaze/

Zpět na výběr

Mokřad
Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů je definuje jako: “území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů”. Určitým typem mokřadního společenstva jsou i kořenové čističky odpadních vod.
Související kapitoly: Voda, Turistika
Odkazy:
http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3258

Zpět na výběr

Mulčování
Metoda používaná v zahradnictví, zemědělství. Jedná se o obsypání rostliny organickým materiálem, který zabraňuje růstu plevelu, vysychání půdy, zabraňuje erozi a chrání kořeny. Na zahrádkách se jako mulč využívá kůra stromů, listí, pokosená tráva, sláma.
Související kapitoly: Volný čas
Odkazy:
http://www.zahradaproradost.cz/perma/mulcovani.htm

Zpět na výběr

Mytí nádobí
K tématu mytí nádobí se dozvíte více v kapitole Chemické látky.
Související kapitoly: Chemické látky


Zpět na výběr

N
Nábytek
Z dřevotřískových desek používaných pro výrobu nábytku se může uvolňovat rakovinotvorný formaldehyd. Nábytkářský průmysl by měl míru jeho úniků před dodáním nábytku na trh měřit a zjistit, zda vyhovuje normám. Přesto je lépe sáhnout po nábytku z přírodního dřeva napuštěném přírodními vosky či oleji. Snažte se však vyhnout nábytku z tropického dřeva, pomůžete tak chránit tropické pralesy. Další informace viz také hesla barvy a lepidla.
Související kapitoly: Volný čas, Chemické látky

Zpět na výběr

Nebezpečné výrobky
Evropská unie má zavedený systém jednotného informování o nebezpečných výrobcích zjištěných na trhu - RAPEX. Jedná se jednak o výrobky obsahující nebezpečné látky v množství přesahujícím evropské normy anebo neodpovídající dalším hlediskům (například nebezpečí udušení u hraček pro děti apod.). Další informace najdete také na stránkách nevládních organizací - například Arniky, Sdružení ochrany spotřebitelů anebo Evropského sdružení ochrany spotřebitelů (BEUC).
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/nebezpecne-vyrobky
http://www.beuc.eu/Content/Default.asp?PageID=2142

Zpět na výběr

Nízkoenergetický dům
Dům, jehož roční tepelné ztráty nepřekračují 50 kWh/m2, což je zhruba poloviční až třetinová hodnota oproti spotřebě běžných staveb.
Související kapitoly: Bydlení, Energie
Odkazy:
http://www.ekowatt.cz/cz/sluzby/nizkoenergeticka-vystavba

Zpět na výběr

O
Obaly - značení
Označování obalů upravuje ČSN 77 0052. Ze značky lze poznat materiál obalu. Značení obalů je dobrovolné, ač to dříve bylo povinné. U řady plastů tak dnes nezjistíte, zda je můžete bez černého svědomí vyhodit do kontejneru na plasty či nikoliv. Nepatří do něj totiž plasty obsahující chlor - především PVC (označené "3") anebo PVDC (skrývající se někdy pod značkou "7"). Viz také tabulku u hesla odpady - třídění.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.veronica.cz/?id=88

Zpět na výběr

Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Jako obnovitelný zdroj energie lze označit takový, který se přirozeně obnovuje přírodními cykly a jehož využívání je trvale udržitelné. Energie vyrobená z OZE bývá nazývána zelená energie. Obnovitelné zdroje energie můžete využít i pro zásobování vlastního domu - instalací solárních kolektorů (k ohřevu vody) anebo fotovoltaických článků (k výrobě elektřiny) na střechu, využitím tepelného čerpadla k vytápění domu anebo prostě využitím přirozeného přísunu sluneční energie stavbou tzv. pasivního domu.
Související kapitoly: Energie
Odkazy:
http://www.calla.cz/atlas/

Zpět na výběr

Odpad
Odpad je každá movitá věc, které se zbavujete. Odpadům je nejlepší předcházet, pokud už odpad vznikne, potom je nejlepší cestou vytřídit použitý materiál a recyklovat ho. Odpad, který nelze vytřídit, je nutné spálit či skládkovat. To ale vede ke ztrátě surovin i energie (při energetickém využití odpadů se nám vrací jen malá část energie, potřebná ke vzniku výrobku - např. pro papír je to dle US EPA necelých 10 %).
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.odpady.arnika.org/

Zpět na výběr

Odpadová pyramida
Hierarchie nakládání s odpady. Na prvním místě je prevence, na druhém znovuvyužití, dále recyklace. Následuje energetické využití odpadu a na posledním místě je skládkování. Odpadová pyramida je závazná, odchýlit se lze z technických a ekonomických důvodů.
Související kapitoly: Životní styl

Zpět na výběr

Odpady - recyklace
Viz recyklace.
Související kapitoly: Životní styl

Zpět na výběr

Odpady - třídění
Suroviny z odpadu získáme, pokud ho roztřídíme podle jednotlivých typů materiálu. Směsný odpad lze třídit obtížně. Suroviny získané ze separovaného sběru (papír, plasty, sklo...) se dále dotřiďují (odstranění nečistot, požadavky odběratelů). Návod, jak lépe rozpoznat, který materiál patří do kterého kontejneru, poskytuje následující tabulka - jedná se hlavně o plasty. V prvním sloupečku je uvedeno stejné číslo jako na tříděném materiálu v tzv. recyklačním trojúhelníčku. Stejně tak v něm anebo pod ním může být zkratka pro daný materiál, rovněž uvedená v tabulce.

Číslo

Zkratka

Materiál

Kam patří?

1 PET Polyethylentereftalát mezi plasty
2 HDPE
nebo
PEHD
polyethylen s vysokou hustotou (high-density) mezi plasty
3 PVC Polvinylchlorid mezi plasty nepatří, odložte do směsného odpadu nebo odevzdejte ve sběrném dvoře
4 LDPE
nebo
PELD
polyethylen s nízkou hustotou (low-density) mezi plasty
5 PP Polypropylen mezi plasty
6 PS Polystyren mezi plasty
7 O ostatní plasty (other) mezi plasty, pokud neobsahuje chlorovaný plast – například PVDC
9 ABS Akrylonitrilbutadienstyren mezi plasty nepatří, elektroniku likvidujte v rámci odděleného sběru
20 PAP vlnitá lepenka mezi papír
21 PAP hladká lepenka mezi papír
22 PAP Papír mezi papír
81 C/PAP kombinovaný obal, převládá papír, č. 81 má jednu vrstvu papíru a tři vrstvy polyethylenu (polyethylen–polyethylen–papír–polyethylen) mezi nápojové kartony
84 C/PAP kombinovaný obal, převládá papír, č. 84 má jednu vrstvu papíru, čtyři vrstvy polyethylenu a jednu hliníkovou fólii (polyethylen–polyethylen–hliník–polyethylen–papír–polyethylen) mezi nápojové kartony

Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.trideniodpadu.cz

Zpět na výběr

Odtok vody z krajiny
Voda na Zemi koluje v uzavřených cyklech. Odpařenou vodu z půdy, vodních toků a nádrží a vodu, která odteče do moří a oceánů, doplňuje déšť. Člověk tento cyklus narušuje. Odlesňování území, vysušená pole a mokřady zachytí mnohem méně vláhy, než nezasažená krajina. Jiným příkladem je odvod dešťové vody ze zpevněných ploch měst a obcí kanalizací do řek. Tato voda potom v krajině chybí.
Související kapitoly: Voda, Bydlení
Odkazy:
http://www.mokrady.cz/

Zpět na výběr

Organická rozpouštědla
Rozpouštědla na uhlovodíkové bázi jsou známá pod označením organická rozpouštědla. Vzhledem k tomu, že mají sklon vypařovat se při pokojové teplotě, je mnoho organických rozpouštědel známo coby těkavé organické látky (VOC). Je to poměrně pestrá a široká skupina látek zahrnující například aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen, styren, fenol), alifatické uhlovodíky (hexan, oktan) anebo chlorované deriváty (trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1,1-trichlorethan, dichlormethan, chloroform). Složitou směsí organických rozpouštědel je například také benzin. Lidé mohou být vystaveni účinkům rozpouštědel, pokud pracují ve výrobě elektroniky, ve zdravotnictví, čistírnách oděvů, autoopravnách, laboratořích, jako lakýrníci a v mnohých dalších profesích. Expozice rozpouštědlům v domácnosti může vzejít z barev, odstraňovačů starých nátěrů, lepidel, značkovačů, kosmetických přípravků, korekčních roztoků a některých čisticích prostředků. Některá organická rozpouštědla se řadí k látkám karcinogenním, mutagenním anebo reprotoxickým. Rozpouštědla obecně v životním prostředí ani v lidském těle dlouho nepřetrvávají, nejvýše několik dnů. Na druhou stranu může ale k expozicím docházet denně.
Související kapitoly: Chemické látky, Volný čas, Mobilita
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

Oxidy dusíku
Hlavní zdrojem oxidů dusíku je doprava (z 55 % v roce 2003), dále spalování plynu, ropy, biomasy a některé chemické procesy. Emise oxidů dusíku se podílí na vzniku kyselých dešťů, přízemního ozónu, podílí se na eutrofizaci vodních toků (vodní květ). Oxid dusíku je také jedním ze skleníkových plynů.
Související kapitoly: Mobilita, Energie
Odkazy:
http://www.irz.cz/latky/oxidy_dusiku

Zpět na výběr

Ozón (přízemní)
Přízemní ozón vzniká reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Podílí se na vzniku tzv. letního fotochemického smogu. Zvýšené koncentrace přízemního ozónu mohou negativně ohrozit zdraví i zeleň. Nejvíce můžeme pomoci tím, že omezíme jízdy autem.
Související kapitoly: Mobilita
Odkazy:
http://vitejtenazemi.cenia.cz/video/znecisteni_ozon.html

Zpět na výběr

Ozónová vrstva; ozón stratosférický
Kolem planety Země je ozónová vrstva, která Zemi chrání před UV zářením a tvrdým kosmickým zářením. Ozónová díra je oblast, kde byla tato vrstva zeslabena lidskou činností (nejvíce nad jižním a severním pólem a Austrálií).
Související kapitoly: Chemické látky

Zpět na výběr

P
Papír; recyklace papíru
Projekt Arniky zaměřený na spotřebu papíru a jeho recyklaci. K cílům projektu patří i omezení množství reklamních letáků, které končí v našich schránkách. Jejich množství vzrostlo mezi roky 2001 až 2006 na dvojnásobek.
Související kapitoly: Reklama a komunikace
Odkazy:
http://www.arnika.org/papir

Zpět na výběr
<strongsouvisející>

<strongsouvisející>Pasivní dům
Stavba, jejíž tepelné ztráty jsou tak nízké, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Teplo ze slunce, od lidí a spotřebičů Vám pohodlně vytopí dům po většinu roku. Úspora energie je dána mimo jiné velmi dobrou tepelnou izolací budovy a nuceným větráním s rekuperací energie.
Související kapitoly: Bydlení
Odkazy:
http://www.pasivnidomy.cz/

Zpět na výběr

PCB (polychlorované bifenyly)
Dnes již zakázaná skupina látek. Některá zařízení s oleji obsahujícími PCB jsou ponechána na dožití. Česká republika patří k zemím s nejvíce zatíženým životním prostředím PCB v Evropě.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
Odkazy:
http://www.dioxin.cz

Zpět na výběr

Péče o děti
Při výběru předmětů pro péči o děti, jako jsou přebalovací pulty, ohrádky, kočárky, ale i třeba odsávačka hlenů, často narazíme na výrobky z měkčeného PVC. Je lépe se jim vyhnout, protože mnohdy obsahují nebezpečné ftaláty. Méně je již známo, že je mohou obsahovat také tapety z PVC se vzory pro dětský pokoj, ale i podlahová krytina anebo koberec. Při výběru kosmetiky je dobré se vyhnout přítomnosti parabenů, z nichž některé jsou alergenní. Nádobí pro kojence dovážené z Číny může přesahovat povolené koncentrace melamin anebo formaldehyd. Před nákupem je vhodně se podívat do systému RAPEX. Jistou záruku poskytují různé ekoznačky (viz kapitolu Ekoznačení). Více viz hesla kojenecké lahve, pleny, jednorázové pleny a dětské kočárky.
Odkazy:
http://www.babyweb.cz

Zpět na výběr

Perchlorethylen, perchlor
Viz tetrachlorethylen.

Zpět na výběr

Permakultura
Koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně, která jde až nad principy trvale udržitelnosti. Smyslem permakulturních zahrad je zajistit co největší úrodu pro člověka při respektování ostatních lidí, zvířat i rostlin a přírodních zákonitostí mezi nimi. Při jejich budování a údržbě se nespoléháme na komplikované technické postupy a chemické ochranné či podpůrné prostředky, nýbrž na pozorování přírody na daném místě.
Související kapitoly: Volný čas
Odkazy:
http://www.ekozahrady.com/
http://permakultura.cz/
http://www.permalot.org/

Zpět na výběr

Pesticidy
Jedovaté chemikálie používané pro likvidaci škůdců (hmyzu, plevelu i nemocí). Jejich plošná aplikace může způsobit vedle přímých otrav lidí, kteří pesticidy aplikují, zvýšenou akumulaci nebezpečných zbytků chemikálií v plodinách. Nejvíce bývají pesticidy znečištěny citrusové plody, a proto je vhodné je před použitím omýt anebo je koupit v bio- kvalitě, ty by měly být pěstovány bez použití pesticidů. Chcete-li mít čerstvé informace o potravinách, u kterých bylo na evropském trhu zjištěno překročení limitů pro přítomnost reziduí pesticidů, sledujte hlášení v systému RASFF. Pesticidy mohou být příčinou poruchy fungování nervového systému, poškození reprodukčních orgánů, hormonálního nebo imunitního systému. Viz také hesla biocidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy a lindan.
Související kapitoly: Potraviny, Chemické látky
Odkazy:
http://pesticidy.arnika.org

Zpět na výběr

PET
Polyethylentetraftalát (PET) známe především jako obal na různé druhy nápojů (stolní a minerální vody atd.). Je dobře recyklovatelný, o vytříděný PET je na trhu značný zájem. K nevýhodám patří velký objem produkovaných odpadů, což souvisí například s rostoucí spotřebou takto balených nápojů.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.petrecycling.cz

Zpět na výběr

PFOS a perfluorované sloučeniny
PFOS je zkratkou pro perfluoroktansulfonát. Spolu s dalšími perfluorovanými sloučeninami patří k perzistentním organickým látkám, má silnou schopnost hromadit se v organismu a byl nalezen v tělech ryb, ptáků, savců i lidí. Může poškodit játra, narušit rozmnožování nebo způsobit poruchu vývoje plodu. Perfluorované sloučeniny  jsou používány jako pomocná činidla při výrobě přípravků k ošetření povrchů různých předmětů (například speciálních kartonových obalů), při výrobě polovodičů až po aditiva do hasicích pěn. Mezi nejsledovanější zástupce perfluorovaných sloučenin patří perfluorooktansulfonát a jeho soli (PFOS), kyselina perfluorooktanová (PFOA) a perfluorooktansulfonamid (FOSA). PFOA se také používá jako pomocné činidlo při výrobě polytetrafluorethylenu známého spíše pod názvy Teflon, Gore-Tex nebo Scotchgard.
Související kapitoly: Chemické látky, Textil
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

Plasty
Výhodou plastů je jejich nízká hmotnost, snadná zpracovatelnost, možnost kombinace s dalšími materiály, cenová dostupnost. Jejich nevýhodou je velký objem odpadů spojený s jejich užitím. Výroba, užití a likvidace některých plastů je spojena se vznikem či únikem nebezpečných látek. Viz také hesla PVC a polystyren. Symboly pro označení jednotlivých typů plastů jsou uvedené v tabulce u hesla odpady - třídění.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www-g.eng.cam.ac.uk/impee/?section=topics&topic=RecyclePlastics&page=materials

Zpět na výběr

Pleny
Moderní látkové pleny jsou vícevrstvé, tvarované (ne čtvercové), i v podobě kalhotek. Mezi hlavní výhody látkových plen patří nižší náklady, 10x až 50x nižší spotřeba surovin, 2x až 3x nižší spotřeba energie (i při započtení energie potřebné na praní) proti jednorázovým plenám a nízká produkce odpadů. Viz také jednorázové pleny.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.veronica.cz/?id=216

Zpět na výběr

Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH)
Skupina látek, do které patří více než 100 sloučenin. Jsou tvořené uhlíkem a vodíkem, dvěma a více benzenovými jádry. Pro svou schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a závažnost vlivů na lidské zdraví (projevují toxické, karcinogenní a mutagenní účinky) jsou považovány za typické představitele perzistentních organických látek. Mají výraznou schopnost vázat se na pevné částice (prach) i v živých organismech (schopnost bioakumulace). Mezi nejznámější patří anthracen, fluoranten anebo benzo(a)pyren. Do této skupiny patří rovněž naftalen (přípravku na jeho bázi se také říká naftalín), látka podezřelá z karcinogenních účinků. Původ PAU je především ze spalování fosilních paliv, do prostředí se dostávají zejména při výrobě energie, spalování odpadů, ze silniční dopravy, při krakování ropy, z metalurgických procesů atd. Ve všech případech, kdy pozorujeme vznik sazí a tmavého kouře, vznikají velká množství těchto látek. Mohou být přítomny v některých výrobcích vyrobených ze sazí - například v pneumatikách, černé gumě na držadlech pracovních nástrojů anebo madlech kočárků. Pro jejich obsah ve výrobcích jsou stanoveny limity. V životním prostředí se nejčastěji sleduje koncentrace benzo(a)pyrenu. Pokud potravou přijímáme denně 50-290 ng a ze vzduchu 20 ng této nebezpečné látky, pak při vykouření 20 cigaret denně zvýšíme tento příjem o dalších 210 ng.
Související kapitoly: Životní styl, Chemické látky
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky
http://www.irz.cz/latky/polycyklicke_aromati

Zpět na výběr

Polybromované difenylétery (PBDE)
Představují jednu z podskupin bromovaných zpomalovačů hoření (BFRs). Svým charakterem jsou podobné PCB, které nahradily. PBDE velmi dlouhou dobu přetrvávající v životním prostředí či v živých organismech. Ovlivňují funkci hormonů (například štítnou žlázu) a narušují vývoj mozku. Některé z nich je v EU od roku 2006 zakázáno používat v elektronice a jsou také již regulovány mezinárodní Stockholmskou úmluvou. Výrobci by měli uvádět přítomnost těchto látek v informacích o výrobcích dodávaných na trh.
Související kapitoly: Chemické látky, Nové informační technologie, Bydlení
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

Polystyren (PS)
Tento velice rozšířený termoplast vzniká polymerací styrenu. Používá se jako pěnový anebo krystalový polystyren  - čirý plast, z něhož se vyrábějí například různé obaly na potraviny. Do desek, které se používají masově při zateplování domů, se kvůli vysoké hořlavosti materiálů přidávají bromované zpomalovače hoření, především hexabromcyklododekan. Už při teplotě 70 oC se polystyren deformuje a při jeho spalování uniká do ovzduší nebezpečný styren. Ten také může migrovat do potravin především z tzv. termojídlonosičů. Vyvarujte se ohřívání jídla a nápojů v polystyrenových obalech v mikrovlnné troubě. Polystyren můžete vhazovat do recyklačních nádob na plasty. Nikdy odpady z polystyrenu nespalujte.
Související kapitoly: Životní styl, Chemické látky, Bydlení
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polystyren
http://www.khskv.cz/Aktualne/Nebezpecne_vyrobky/2006/Termojidlonosice/Termojidlonosice.pdf

Zpět na výběr

Potravinová banka
Malý sklad, do kterého se ukládají trvanlivé (bio)potraviny, nakoupené od místních zemědělců nebo výrobců. Zájemci docházejí dle potřeby do potravinové banky a odebírají (zpravidla do vlastních nádob) žádané zboží za ceny odpovídající pouze nákladům.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/cerstve_potraviny_nadosah.pdf

Zpět na výběr

Prací prášky
Ekologicky šetrné prací prášky neobsahují fosfor ani další problematické látky a jsou dobře biologicky odbouratelné. To zaručuje certifikát Ekologicky šetrný výrobek. V současnosti je na našem trhu i řada výrobců zohledňující ještě přísnější etická kritéria jako je zákaz testování na zvířatech, zákaz užití geneticky modifikovaných organismů ap.
Související kapitoly: Textil, Chemické látky


Zpět na výběr

ProcureITfair
Kampaň za sociálně a ekologicky odpovědné nakupování počítačů, jehož cílem je zlepšit sociální, zdravotní a pracovní podmínky zaměstnanců u výrobců výpočetní techniky v rozvojových zemích.
Související kapitoly: Nové informační technologie


Zpět na výběr

Přírodní vlákna
Nejvíce využívaným přírodní materiálem pro výrobu textilu a oblečení je bavlna, vlna a hedvábí. Dále se používá len, konopí, juta nebo bambus.K největším kladům přírodních vláken patří nízká energetická náročnost jejich výroby, oproti vláknům umělým, obnovitelný původ a tradice pěstování v českých zemích.
Související kapitoly: Textil
Odkazy:
http://www.ekomoda.cz
http://www.ecovoice.cz

Zpět na výběr

PVC
Plast, kterému je dobré se vyhýbat, je-li to možné. Výroba, užití i likvidace PVC je spojena s únikem řady toxických látek, jako jsou dioxiny, ftaláty a těžké kovy. PVC nepatří do kontejnerů na vytříděné plasty, protože pro své vlastnosti (kvůli přítomnosti chloru) znemožňuje jejich recyklaci. Pokud dojde k požáru v objektu, kde je PVC, unikají do ovzduší jedovaté chlorované látky. PVC rovněž není rozhodně vhodné pálit v domácích topeništích anebo na otevřeném ohni. Hořením PVC vznikají například dioxiny. Z PVC se vyrábí řada věcí do bytů a domácností - od podlahových krytin, přes koberce, tapety a okna až po hračky pro děti anebo odsávačky.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://pvc.arnika.org

Zpět na výběr

R
Rada pro reklamu
Samoregulační orgán českého reklamního průmyslu. Zveřejňuje svůj kodex reklamy. U tohoto úřadu lze podávat stížnosti.
Související kapitoly: Reklama a komunikace
Odkazy:
http://www.rpr.cz

Zpět na výběr

Radon
Radioaktivní plyn vyskytující se v přírodě. Koncentrace jsou většinou velice nízké. Na některých místech v kombinaci se špatně provedenou základovou deskou domu však může docházet k nasávání radonu do budovy a ohrožovat tak zdraví jejích obyvatel.
Související kapitoly: Bydlení


Zpět na výběr

Ramsarská úmluva
Mezinárodní úmluva o ochraně mokřadů. Úmluva ukládá členským zemím na svém území vyhlásit minimálně jeden mokřad mezinárodního významu a zajistit mu náležitou ochranu. Na území ČR bylo zatím vyhlášeno 12 lokalit.
Související kapitoly: Voda, Turistika
Odkazy:
http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3258

Zpět na výběr

RAPEX
Rapid Alert System for non-food consumer Products je databází, ve které najdete varování před výrobky na trhu překračujícími povolené limity pro obsah chemických látek, ale také jinak rizikové výrobky (například hračky hrozící rizikem zadušení malými částmi apod.).
Související kapitoly: Chemické látky, Životní styl, Bydlení, Textil
Odkazy:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
http://toxickelatky.arnika.org/nebezpecne-vyrobky

Zpět na výběr

RASFF
Rapid Alert System for Food and Feed je varovný systém evropských států, ve kterém jsou s týdenní pravidelností zveřejňovány nálezy závad potraivn potravinářskými a zemědělskými inspekcemi v EU, Švýcarsku a Norsku. Většinou se jedná o překročení povolených limitů pro přítomnost chemických látek (například pesticidů, těžkých kovů a dalších) v potravinách.
Související kapitoly: Potraviny, Chemické látky
Odkazy:
http://www.bezpecnostpotravin.cz

Zpět na výběr

REACH
Zkratka pro novou evropskou chemickou politiku. REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vstoupilo v platnost 1. června 2007.
Související kapitoly: Chemické látky, Bydlení
Odkazy:
http://arnika.org/toxickelatky/reach

Zpět na výběr

Recyklace
Recyklace šetří suroviny a energii. Pouze 16 % surovin, které využívá náš průmysl, pochází z obnovitelných zdrojů. Recyklaci můžete pomoci jak tříděním, tak nákupem recyklovaných výrobků (toaletní papír, školní sešity...).
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace
http://odpady.arnika.org

Zpět na výběr

Regionální značky
Hlavním cílem regionálního značení výrobků je zviditelnit tradiční regiony (známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi) a využít jejich socio-ekonomických výhod. Regionální značení propojuje ochranu místního přírodního bohatství, místní tradice a kulturu s šetrným hospodařením člověka a ekonomickou prosperitou regionu.
Související kapitoly: Životní styl, Potraviny
Odkazy:
http://www.domaci-vyrobky.cz/
http://www.arz.cz
http://www.regionalni-znacky.cz

Zpět na výběr

Reprotoxické látky
Látky narušující reprodukční schopnosti. Patří k nim některá organická rozpouštědla, těžké kovy (například rtuť anebo kadmium), pesticidy anebo ftaláty.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://toxickelatky.arnika.org

Zpět na výběr

Retence vody v krajině
Viz odtok vody z krajiny.

Zpět na výběr

Rtuť
Rtuť patří mezi těžké kovy a známe ji většinou v tekuté formě z teploměrů. Rtuť působí negativně především na nervovou soustavu, je také reprotoxická. Methylrtuť a její sloučeniny jsou považovány za možné karcinogeny, zatímco elementární a anorganická rtuť nikoliv. Největší spotřebu rtuti má celosvětově výroba chloru a PVC, dále těžba zlata v malých dolech a na třetím místě zdravotnický sektor pro měřicí přístroje a do plomb. Ze všech těchto odvětví do určité míry rtuť uniká do životního prostředí anebo minimálně končí v odpadech. K ochraně životního prostředí přispějete, když se výrobkům se rtutí vyhnete. Viz také těžké kovy.
Související kapitoly: Chemické látky, Nové informační technologie
Odkazy:
http://toxickelatky.arnika.org

Zpět na výběr

Rtuťové teploměry
Pokud máte doma rtuťový teploměr, rozhodně jej nevyhazujte po jeho dosloužení jinam, než do nebezpečného odpadu. Když se rozbije, jednotlivé kapky rtuti pochytejte nejlépe běžným kapátkem a dejte do zavařovací sklenice. V žádném případě se je nesnažte vysát – horký vzduch rtuť pouze rozvíří a urychlí její vypařování. Drobné kapičky, které nejdou nasát, odstraňte navlhčeným savým papírem. Věci, kterých se rtuť dotkla, uzavřete neprodyšně do igelitového pytle i se sklenicí, ve které jsou zbytky rtuti a se střepy z teploměru. Igelitový pytel co nejdříve dopravte do lékárny. Od června 2009 je v EU zakázáno rtuťové teploměry prodávat.
Související kapitoly: Chemické látky

Zpět na výběr

R-věty
Specifikují rizika zacházení s příslušnou chemickou látkou. Jejich přiřazení jednotlivým látkám stanovuje chemická legislativa. Podle nich se řídí značení látek výstražnými symboly.
Související kapitoly: Chemické látky


Zpět na výběr

Ředidla
Nejméně nebezpečným ředidlem je voda. Na druhém místě za ní je líh. Více viz organická rozpouštědla.
Související kapitoly: Chemické látky, Volný čas

Zpět na výběr

S
Sběrný dvůr
Pro usnadnění tříděného sběru některých odpadů zakládají obce a odpadové firmy tzv. sběrné dvory. Lze v nich odevzdat odpad ze zahrad, větší elektrospotřebiče či nebezpečné odpady. Jaké odpady vybírá sběrný dvůr nejblíže k vašemu bydlišti je dobré si ověřit přímo u jeho provozovatele, případně na internetových stránkách obce.
Související kapitoly: Životní styl

Zpět na výběr

Skleníkové plyny
Skleníkové plyny jsou schopny absorbovat tepelné záření a toto teplo zpětně vyzářit. Díky tomuto jevu, kterému se říká skleníkový efekt, dochází k ohřevu atmosféry a zemského povrchu. Skleníkové plyny jsou přirozenou součástí atmosféry a díky nim je na Zemi teplota, při které jsou organismy schopny žít. Problémem je však nadměrná produkce těchto plynů lidskou činností vedoucí ke globální změně klimatu. Mezi tyto plyny patří CO2, CH4, freony, N20 a přízemní ozon.
Související kapitoly: Mobilita, Energie
Odkazy:
http://vitejtenazemi.cenia.cz/vzduch/index.php?article=133

Zpět na výběr

Slow food
K cílům hnutí Slow Food je vážit si kultury stolu, chránit a vychutnávat místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor mezinárodní standardizace potravinářských výrobků a rychle se rozvíjející “kultury” Fast Food. Členové hnutí prosazují místní produkty, domácí odrůdy plodin a upozorňují na dávno zapomenuté recepty.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:
http://www.slowfood.cz/

Zpět na výběr

Spalování odpadů
Spalování odpadů v domácích topeništích je zakázáno. Při spalování odpadů vzniká totiž řada toxických látek, které lze z kouřových plynů odstranit pouze užitím drahých technologií. Pálením odpadů škodíte nejen svým sousedům, ale hlavně sobě. Největší koncentrace škodlivin byly totiž naměřeny právě v okolí topeniště.

Zpět na výběr

Společenská odpovědnost firem
Společenská odpovědnost znamená, že firma bere v úvahu pří řízení podniku i sociální a ekologické podmínky. Děje se tak na základě dobrovolnosti a spolupráce se zájmovými skupinami.
Související kapitoly: Reklama a komunikace
Odkazy:
http://www.csr-online.cz

Zpět na výběr

Spolujízda
Viz carsharing.

Zpět na výběr

Spotřeba energie
Čím méně spotřebujete, tím méně zaplatíte a současně tím snižujete poptávku po fosilních palivech, na kterých závisí současná ekonomika a výroba spotřebního zboží. Spotřeba energie se pak odráží jak v přímé spotřebě (elektřina, teplo), tak i v rámci spotřeby nepřímé (energie obsažená např. v dopravě zboží).
Související kapitoly: Energie
Odkazy:
http://www.tzb-info.cz/

Zpět na výběr

Stand-by
Elektrický spotřebič v pohotovostním režimu (např. televize neodpojená ze sítě). Odhaduje se, že stand-by režim se podílí asi 10 % na spotřebě domácností.
Související kapitoly: Ekodesign


Zpět na výběr

Suburbanizace
Rozšiřování měst do okolní krajiny probíhá výstavbou rezidenčních i komerčních objektů, a to nejen na zelené louce, ale může pohlcovat již existující obce v zázemí měst. Expanze bydlení působí současně značné nároky na dopravu.
Související kapitoly: Mobilita
Odkazy:
http://www.suburbanizace.cz/

Zpět na výběr

Světelné znečištění krajiny
Každá forma osvětlení umělým světlem, které je rozptýleno mimo oblasti, pro kterou je určeno. Obtěžovat nás může veřejné osvětlení stejně jako reklamní billboardy.
Související kapitoly: Reklama a komunikace
Odkazy:
http://www.astro.cz/znecisteni/

Zpět na výběr

S-věty
Upřesňují, jak se bránit potenciálním rizikům vyplývajícím ze zacházení s chemickými látkami. Jejich přiřazení jednotlivým látkám stanovuje chemická legislativa.
Související kapitoly: Chemické látky
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky/bezpecnostni-vety

Zpět na výběr

Syndrom nemocné budovy
Zvýšený výskyt podráždění kůže, sliznic a dalších obtíží, spojených s prací v administrativních budovách, kde se vyskytuje množství syntetických materiálů (podlahové krytiny, závěsy atd.) a dalšími faktory způsobující "nezdravé prostředí". Mezi nejvýznamnější kontaminující látky patří těkavé organické sloučeniny.
Související kapitoly: Bydlení
Odkazy:
http://zeleneuradovani.cz/content/File/sbs.pdf

Zpět na výběr

Škodliviny v potravinách
V potravinách se vyskytují různé škodliviny, ať už to jsou těžké kovy, pesticidy, plísně, zbytky antibiotik, některá éčka atd. Mezi základní doporučení patří jíst pestře a omezit spotřebu tuků a masa.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Zpět na výběr

T
Taška - nákupní
Látková nákupní taška vydrží rok i déle. Za jeden rok může nahradit 150 až 300 tašek na jedno použití. Na tolik je totiž odhadována jejich spotřeba na jednoho obyvatele v ČR.
Související kapitoly: Životní styl

Zpět na výběr

TCOdevelopment
Švédská ekoznačka pro kancelářskou a výpočetní techniku. Obdoba značky Energy Star.
Související kapitoly: Ekoznačení
Odkazy:
http://www.tcodevelopment.com/

Zpět na výběr

Těkavé organické látky (VOC)
Látky, které se mohou uvolňovat z výrobků obsahujících rozpouštědla, tedy některých barev, laků, lepidel. VOC mají negativní dopad na zdraví. Mohou způsobovat podráždění, alergie, astma, rakovinu. Mezi VOC patří například formaldehyd anebo dnes již částečně zakázané organické rozpouštědlo dichlormethan, se kterým se můžet setkat v barvách či lepidlech.
Související kapitoly: Volný čas, Bydlení, Chemické látky
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky
http://www.piskac.cz/ETD/

Zpět na výběr

Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen nebo také perchlorethylen (PER) patří mezi těkavé uhlovodíky obsahující chlor. Dráždí sliznici, poškozuje mimo jiné játra a existuje podezření, že přispívá ke vzniku nádorových onemocnění. V České republice je několik míst, kde lidé nemohou používat vodu ze studen anebo místního vodovodu kvůli kontaminaci touto látkou. Někdy ji může způsobit i jednotlivec třeba tím, že použije tetrachlorethylen k neodbornému ošetření ve svém domě.
Související kapitoly: Chemické látky, Textil, Bydlení
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky

Zpět na výběr

Tetrapack
Tetrapack se používá jako obal na nesycené nápoje (mléko, ovocné šťávy). Jeho výhodou je nízká hmotnost, dobře se s ním nakládá. Protože je to vícevrstvý obal (papír, plast, hliník), jeho hlavní nevýhodou je špatná recyklovatelnost.

Zpět na výběr

Těžké kovy
Mezi nejznámější z těžkých kovů patří rtuť, olovo, kadmium či arsen, které jsou také nejvíce problematickými z hlediska jejich působení na lidské zdraví. Jejich organické formy a sloučeniny jsou většinou více nebezpečné pro lidské zdraví než elementární kovy a současně se kumulují v životním prostředí podobně jako jiné organické látky. Například organocínové sloučeniny, vyrábí záměrně člověk, část organických sloučenin těžkých kovů však vzniká v důsledku činnosti mikroorganismů v přírodě. Některé těžké kovy a jejich sloučeniny jsou karcinogenní anebo reprotoxické, jiné, jako například kadmium, poškozují ledviny a játra. Vysoké koncentrace kadmia můžeme nalézt v těle kuřáků. Olovo i kadmium mohou být součástí barev a uvolňovat se z nich. Poprask vyvolala nadlimitní množství těžkých kovů zjištěná v hračkách v létě roku 2007. Těžké kovy obsahuje také elektronika. Od roku 2006 je v EU zakázáno v elektronice používat rtuť a olovo.
Související kapitoly: Chemické látky, Volný čas, Nové informační technologie
Odkazy:
http://toxik.arnika.org/chemicke-latky
http://en.wikipedia.org/wiki/Mattel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Těžký_kov

Zpět na výběr

Třídění odpadu
Viz odpady - třídění.

Zpět na výběr

U
Udržitelná architektura
Snaží se minimalizovat negativní následky budov zvyšováním jejich efektivnosti a moderací v použití materiálů, energie, a prostoru. Klade důraz na umístění budov, jejich orientaci vůči slunci, použití obnovitelných materiálů atd.
Související kapitoly: Bydlení
Odkazy:
http://www.substance.cz/

Zpět na výběr

Udržitelná turistika
Viz měkká turistika, agroturistika.

Zpět na výběr

Uhlíková stopa
Vychází z ekologické stopy. Věnuje se ale pouze těm oblastem, které mají vliv na změny klimatu, tedy emisím skleníkových plynů.
Související kapitoly: Životní styl
Odkazy:
http://www.carbonfootprint.com

Zpět na výběr

Umělá vlákna
Vlákna vyráběná z ropných derivátů, tedy neobnovitelných zdrojů. Jedná se například o polyester, elastan nebo lycru. Výroba těchto vláken je značně energeticky náročná, je spojena s emisemi znečišťujících látek do prostředí a s obtížnou recyklaci a likvidaci. Nylon se rozloží za 30 až 40 let.
Související kapitoly: Textil

Zpět na výběr

Úspory energie
Nejlevnější energie je ta ušetřená, kterou není vůbec třeba vyrobit. Existuje mnoho nenáročných rad, jak snížit spotřebu energie, počínaje používáním úsporných žárovek a spotřebičů (viz energetický štítek), přes ohřev vody solárními kolektory až po zateplení budov. K úsporám energie přispějete i tím, že snížíte osobní spotřebu materiálů náročných na energii při jejich výrobě jako například hliník anebo PVC.
Související kapitoly: Energie, Ekodesign
Odkazy:
http://www.nazeleno.cz/
http://www.rmi.org

Zpět na výběr

V
Velkochovy
Chov zvířat v systému intenzivního industrializovaného zemědělství. Zvířata jsou ve velkochovech natěsnána na malém prostoru, což jim dává minimální příležitost k průchodu přirozeného chování. Slepice se nemohou protáhnout, natož popelit nebo hrabat, prasnice si nemohou vytvářet porodní místa, což jim způsobuje dlouhodobý stres vedoucí k zvyšování agresivity a kanibalizmu. Alternativou k masitým produktům industrializovaného zemědělství jsou bio-výrobky, další cestou může být snížení spotřeby masa nebo vegetariánství.
Související kapitoly: Potraviny
Odkazy:
http://www.spolecnostprozvirata.cz/jezmemenemasa
http://www.svobodazvirat.cz
http://www.eatlessmeat.org

Zpět na výběr

Vermikompost
Vzniká za pomoci žížal, které přeměňují rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo. Vermikompostér se žížalami je jednou z variant, jak zpracovávat biologický odpad z domácností i ve městě. Lze jej umístit na balkóně, v garáži nebo v kanceláři.
Související kapitoly: Volný čas
Odkazy:
http://www.ekodomov.cz

Zpět na výběr

Veřejná doprava
Využíváním veřejné dopravy snižujete negativní dopady dopravy jako takové na životní prostředí, neboť auto, které zůstalo v garáži, neprodukuje emise. MHD jezdí tak jako tak. Veřejná doprava vás navíc většinou vyjde levněji než přeprava autem. Po dobu cesty hromadnou dopravou si můžete číst, spát. To za volantem nejde. Stále více ucpanými městy trvá cesta autem i pomaleji než třeba metrem.
Související kapitoly: Mobilita
Odkazy:
http://www.spvd.cz/

Zpět na výběr

Vizuální znečištění krajiny
Billboardy, poutače, vývěsní cedule ve městech, u silnic a cest. Václav Cílek to nazývá privatizací veřejného prostoru.
Související kapitoly: Reklama a komunikace

Zpět na výběr

Voda (pitná, užitková)
Na pitnou vodu jsou kladeny vyšší nároky než na vodu užitkovou. Normy pro kvalitu pitné vody najdete ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. upravené později vydanou vyhláškou č. 187/2005 Sb. Pro balené vody je zvláštní předpis. Pokud bydlíte v rodinném domku, můžete oddělit rozvod užitkové a pitné vody. Užitkovou vodu jímanou jako dešťovou vodu můžete použít například na splachování záchodu, úklid, zálivku zahrady a podobně.
Související kapitoly: Voda, Bydlení, Volný čas
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitná_voda

Zpět na výběr

Voda podpovrchová (podzemní) - zásoby
Voda pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin.Tvoří okolo 20 % světových zásob sladké vody. Její zásoby můžeme ohrozit neuváženými činy anebo nezodpovědným provozem průmyslových provozů. Například vylitím tetrachlorethylenu na místě, kde snadno pronikne do podpovrchových vod, anebo kontaminací alifatickými uhlovodíky pod zastaralými chemickými provozy. Sanace takto zasažených podpovrchových vod bývá velice nákladná. O podpovrchové vody jako zdroje pitné vody můžeme přijít také narušením jejich zvodně - stažením vod do větší hloubky. Takto v důsledku povrchové těžby hnědého uhlí zmizel dokonce i lázeňský pramen v Teplicích.
Související kapitoly: Voda
Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podzemní_voda

Zpět na výběr

Voda v krajině
Viz odtok vody z krajiny.

Zpět na výběr

Vodní stopa
Vychází z ekologické stopy. Na rozdíl od ní je zaměřena pouze na spotřebu vody.
Související kapitoly: životní styl
Odkazy:
http://www.waterfootprint.org

Zpět na výběr

Vodou ředitelné barvy
Výhodou vodou ředitelných barev je, že omezují emise těkavých organických látek z ředidel, které mohou negativně působit na naše zdraví i na životní prostředí. I v nich však dávejte pozor na přídavné látky. Některé z nich mohou dráždit kůži anebo oči. Vodou ředitelné barvy české provenience patří k nejšetrnějším. Pro domácí prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami.
Související kapitoly: Chemické látky, Volný čas, Bydlení

Zpět na výběr

Vratné lahve
Jsou ideálními obaly pro nápoje. Jsou šetrné k životnímu prostředí (jak z hlediska emisí škodlivin, tak z hlediska produkce odpadů), opakovaně použité láhve jsou levnější a zodpovědnost za jejich užití nese výrobce.
Související kapitoly: Životní styl

Zpět na výběr

Workcampy
Workcampy, neboli krátkodobé dobrovolnické projekty, jsou založeny na účasti dobrovolníků ve veřejně prospěšných projektech v zahraničí a umožňují tak netradiční formou poznat cizí zemi. Zájemce vybírá konkrétní projekt, má nárok na ubytování a stravu, za práci však nedostává finanční odměnu. Zaměření workcampů je poměrně široké od organizace volnočasových aktivit pro děti, pomoc s pořádáním festivalu, ekologickými projekty (např. kosení luk) či opravu historického objektu
Související kapitoly: Turistika
Odkazy:
http://www.inexsda.cz/cs/dobrovolnictvi/workcampy/
http://www.trochujinak.cz/cz/workcampy/co-je-to-workcamp/

Zpět na výběr

W
Wwoofing
World Wide Opportunities on Organic farm (WWOOF) je síť zaměřená na výpomoc dobrovolníků na ekologických farmách. Za svou práci získají dobrovolníci ubytování a stravu, nedostávají však peníze. Délka pobytu na farmě záleží na domluvě, odvíjí se i od ročního období a momentálních potřeb prací na farmě (sušení sena, pletí, sklizeň, stavba ohrad).
Související kapitoly: Turistika
Odkazy:
http://www.wwoof.cz/
http://www.wwoof.org/

Zpět na výběr


Z Zelené nakupování
Nakupovat zeleně znamená zohlednit při svých nákupech dopad zboží či služby na životní prostředí. Vybírat si produkty, jejichž dopad je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně.
Související kapitoly: Životní styl


Zpět na výběr

Zelené stezky (Greenways)
Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství, který podporuje udržitelný rozvoj podél stezek. Označují se takto trasy nebo komunikace či přírodní koridory, které jsou využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Příkladem Zelených stezek jsou např. Moravské vinařské cyklotrasy či dálková trasa Praha-Vídeň. Součástí programu je také vydávání certifikátu turistických služeb přátelských cyklistům „Cyklisté vítáni“.
Související kapitoly: Turistika
Odkazy:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/greenways

Zpět na výběr

Zelené úřadování
Projekt Sítě ekologických poraden STEP, který se zaměřuje na ochranu životního prostředí u veřejných institucí a v menších firmách. Šetrný může být nákup kancelářských potřeb, techniky a nábytku, ale i úklid, osvětlení, doprava. Zlepšit lze také nakládání s odpady.
Související kapitoly: Nové informační technologie
Odkazy:
http://zeleneuradovani.cz

Zpět na výběr

Změna klimatu
Vlivem lidské činnosti (především spalováním fosilních paliv) roste produkce skleníkových plynů. Předpokládá se, že vyšší obsah CO2 v ovzduší mění podnebí a důsledkem toho jsou extrémní výkyvy počasí, tání ledovců, zvyšování hladin oceánů a ztráta biodiverzity. Chcete-li přispět ke zmírnění změn klimatu, snižte svůj osobní podíl na emisích skleníkových plynů. Viz také hesla skleníkové plyny, uhlíková stopa, automobily, anebo úspory energie.
Související kapitoly: Energie
Odkazy:
http://www.zmenaklimatu.cz

Zpět na výběr

Životní cyklus výrobku
Analytický nástroj k posuzování životního cyklu (LCA = Life Cycle Assessment). U zkoumaných výrobků se sledují vstupy (např. materiály, zdroje, energie) a výstupy (např. emise do ovzduší a vody, odpady) v každé fázi jejich životního cyklu. Poté se kvantifikují jejich vlivy na životní prostředí.
Související kapitoly: Ekodesign


Zpět na výběr

udrzitelna spotreba

Banner-stika

Sledujte nás: