ethylazinfos

 • CAS

  2642-71-9
 • Vzorec

  C12H16N3O3PS2

 • Stručná charakteristika

  Ethylazinfos, nebo častěji azinfos-ethyl je organofosfátový insekticid a akaricid (proti roztočům) s širokým spektrem účinku. Ethylazinfos působí na principu přerušení nervových spojů. V minulosti byl tento pesticid registrován v mnoha zemích především na ošetřování ovocných sadů, obilnin, brambor aj., v současnosti je ale až na výjimky jeho použití v rozvinutých zemích (včetně EU) zakázáno. V atmosféře ethylazinfos relativně rychle vlivem gravitace sedimentuje, nebo podléhá rozkladu reakcí s hydroxylovými radikály. Jako ve vodě nerozpustný, je ethylazinfos v tomto živlu vázán na pevné částice a pomalu sedimentuje. V půdě je taktéž silně vázán, podléhá hydrolýze i biodegradaci. U tohoto pesticidu nebyla prokázána bioakumulativní schopnost. Pro savce je Ethylazinfos vysoce toxickou látkou; do organizmu se snadno dostává vdechnutím, vstřebáním v trávicí soustavě i kožním kontaktem. Dle hodnocení WHO se jedná o vysoce toxickou látku kategorie 1B. účinek tohoto pesticidu je u člověka obdobný jako u hmyzích škůdců, narušení centrální nervové soustavy. Intoxikace se může v závislosti na dávce projevovat zvýšeným sliněním, nevolností, dušností, křečemi a může končit až kómatem.

 • Podrobná charakteristika

  Ethylazinfos je nesystémový, nekumulativní, širokospektrální insekticid/akaricid s dobrou kontaktní i požerovou účinnosti, dobře působící i na vajíčka cílových organizmů. V čisté formě má podobu bezbarvých krystalů. Je jen velmi málo rozpustný ve vodě, zato se velmi dobře rozpouští ve většině organických rozpouštědel. Teplotě se jedná o stabilní látku podléhající hydrolýze v alkalických médiích. Ethylazinfos se používá zejména při hubení mšic, housenek, mandelinek bramborových, květopasa bavlníkového, molic, třásněnek a dalších druhů kousavého a savého hmyzu. V současnosti je ethylazinfos ve většině zemí (včetně EU, USA) zakázán. Jako pesticid byl používán především při ošetřování ovocných sadů, polí se zeleninou, bavlnou, kávou, obilninami, bramborami, rýží, citrusy a dalšími plodinami.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Etylazinfos se může do organismu dostat prostřednictví zažívacího traktu, kontaktem s pokožkou (i neporušenou) nebo vdechnutím aerosolu s aktivní látkou. Produkty jeho metabolismu inhibují (potlačují) enzym acetylcholinesterázu a tím narušují přenos nervového signálu.

  Mezi průvodní jevy intoxikace etylazinfosem patří nadměrné pocení a slinění, bolesti hlavy, slabost, dušnost, zvedání žaludku, průjem a zvracení, rozostření vidění a svalové záškuby. Silnější intoxickace může vést až k selhání dýchání, silným křečem a upadnutí do komatu. Etylazinfos je silně toxický pro savce a dle klasifikace WHO patří do skupiny 1B – vysoce nebezpečný. Toxicita etylazinfosu byla testována v rámci celé řady laboratorních experimentů, jejiž přehled je uveden pod následujícím odkazem: http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest72_e.htm.

  Na základě dosud provedených studií nebyly prokázány karcinogenní, mutagenní, teratogenní ani neurotoxické účinky tohoto pesticidu.

  Pokud jde o toxické působení na člověka, nebyla zatím stanovena přesná hodnota nebezpečné dávky. Ethylazinfos nemá sklony ke kumulaci v živých tkáních.

 • Výskyt v životním prostředí


  Ethylazinfos se silně váže na půdní částice. Následně je rozkládán prostřednictvím hydrolýzy a pravděpodobně také podléhá biodegradaci. Hydrolýza se uplatňuje především na vlhkých a zásaditých půdách. Bohužel neexistují studie, které by se více zabývaly persistencí (dobou setrvání) tohoto pesticidu v půdě.

  Ve vodním prostředí se ethylazinfos ukládá v sedimentech a na tuhých částečkách ve vodním sloupci. Pravděpodobně podléhá hydrolýze a to zejména v zásaditých vodách. Pravděpodobně je také biodegradován. Studie provedená na rýžových polích v deltě španělské řeky Ebro naznačuje, že ethylazinfos v takovém prostředí nesetrvává déle než 2 měsíce a nedochází k jeho biokoncentraci v tělech ryb.

  Ve vzduchu se ethylazinfos vyskytuje ve formě aerosolu a poměrně rychle se vlivem gravitace ukládá při zemském povrchu. Ethylazinfos ve formě páry má poločas rozpadu 2,2 hodiny, přičemž je odstraňován reakcemi s hydroxylovými radikály, které vznikají fotochemickými reakcemi.

 • Synonyma


  azinfos-ethyl; S-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ylmethyl O,O-diethyl phosphorodithioate; O,O-diethyl S-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl] phosphorodithioate; triazothion;
  Athyl-Gusathion; azinfosethyl; Azinos; Azinophos-aethyl; Azinphos-etile; Bay 16255; Bayer 16259; Benzotriazine derivative of ethyl dithiophosphate; Cotnion-ethyl; Crysthion; ENT 22,014; Ethyl-azinophos;
  Ethyl-Gusathion; Ethyl-Guthion; Gusation; Gusathion; Guthion (ethyl); R1513; triazotion.
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.) 0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  0,1 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky) 

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 24 - Toxický při styku s kůží, R 28 - Vysoce toxický při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy


  1) http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest72_e.htm (Profil etylazinfosu na IPCS Inchem)

  2) http://www.speclab.com/compound/c2642719.htm (Profil etylazinfosu na SPECTRUM Chemical Fact Sheet)

  3) http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest72_e.htm

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « epichlorhydrin ethylbenzen »

Banner-stika

Sledujte nás: