ethylenoxid

 • CAS

  75-21-8
 • Vzorec

  C2H4O

 • Stručná charakteristika

  Ethylenoxid je vysoce reaktivní látka chemickému průmyslu dobře sloužící jako výchozí surovina řady dalších syntéz (polyester, PET aj). Do prostředí uniká především při průmyslové výrobě. U ethylenoxidu není známá bioakumulace v potravních řetězcích. Ethylenoxid je vysoce toxický pro rostliny, hmyz, a savce. Člověk bývá ethylenoxidu nejčastěji vystaven vdechnutím. Při akutním zasažení dochází k podráždění kůže, očí a sliznic; při dlouhodobé expozici pak k poruchám nervové soustavy a k rozvoji rakoviny – 1. kategorie IARC (leukémie, slinvka, žaludek aj.). Jedná se o mutagenní látku. Ethylenoxid spadá v EU pod REACH autorizaci a jako prostředek na ochranu rostlin je zakázán.

  Bylo opuštěno od používání ethyloxidu v domácích podmínkám, v průmyslu však tato látka nachází bohaté uplatnění především při výrobě ethylenglygolů (75% produkce), které dále slouží k produkci nemrznoucích směsí, polyester, PET aj. S ethylenoxidem se můžeme setkat i při výrobě lepidel, lubrikantů, změkčovadel, nebo ředidel. Čistý ehylenoxid je používán jako dezinfekční činidlo v sterilizačním procesu na teplotu citlivých materiálů, kde nahrazuje páru a fungicid. Ethylenoxid je organická těkavá látka (VOC). V atmosféře dochází vlivem vlhkosti a slunečního záření k jeho rozkladu v řádech dnů. Během několika dnů dochází k degradaci ethylenoxidu taktéž ve vodním a půdním prostředí.

 • Podrobná charakteristika

  Ethylenoxid (1,2-epoxyethan, taktéž známý jako ETO, nebo oxiran) je vysoce reaktivní těkavou látkou hojně používanou v chemickém průmyslu jako základní surovina řady dalších produktů. Za normálních podmínek se jedná o bezbarvý, vysoce hořlavý plyn charakteristického sladkého zápachu. Při 0°C má podobu tekutiny. Ethylenoxid je rozpustný ve vodě i v řadě organických rozpouštědlech. Jeho reaktivita předurčuje ethylenoxid k řadě průmyslových aplikací. Setkáme se s ním v produkci lepidel a rozpouštědel. Je základní surovinou pro výrobu ethylenglykolů, na jejichž výrobu spadá přibližně 75% světové produkce ethyloxidu. Nejběžnější ethylenglykol je používán k výrobě nemrznoucích směsí, polyesteru i PET pro výrobu plastových nápojových obalů. Polyethylenglokol jsou dále používány v kosmetice, farmacii, jako změkčovadla i rozpouštědla. Své uplatnění nalezel ethylenoxid i jako fungicid a dezinfekční činidlo. Ethylenoxid nahrazuje páru v sterilizačních zařízeních pro na teplotu citlivé materiály. Jako organická těkavá látka (VOC) neulpívá po aplikaci na povrchu sterilovaného předmětu a nezanechává rezidua. Své uplatnění nachází také ve výbušninách. Z hlediska geografie je světová produkce Eethylenoxid soustředěna především v oblasti jihovýchodní Asie. Globální trh s ETO stále roste, v roce 2013 se jeho hodnota odhadovala na 29 miliard USD s výhledem na další meziroční růst v okolo 6%.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Ethylenoxid je toxický pro savce, hmyz i pro rostliny. Pokud dojde k velkým únikům této látky do životního prostředí, způsobují výrazné škody v postiženém okolí. Dá se předpokládat, že větší úniky do vody mohou způsobit významné škody na místní rybí populaci.

  Tato látka může způsobovat rakovinu a genetické poruchy. Nadměrné vystavení působení ethylenoxidu může ovlivnit mozek, oči, játra, plíce, periferní nervy, pokožku a hrdlo.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

  Ethylenoxid se do ovzduší dostává hlavně během jeho chemické výroby a dalších průmyslových výrob. Také jeho používání je zdrojem úniků ethylenoxidu do životního prostředí.

  Nepředpokládá se jeho bioakumulace v životním prostředí. Jeho odstraňování z ovzduší a z povrchové vody je poměrně pomalé a pomalá je i jeho aerobní biodegradace.

  Jako těkavá organická látka se podílí na reakcích s ostatními znečišťujícími látkami v ovzduší a přispívá tak ke vzniku přízemního ozonu, který může způsobit škody na plodinách a materiálech stejně jako může potenciálně ohrozit lidské zdraví.

 • Synonyma

  dimethylenoxid, oxiran, 1,2-epoxyethan, epoxyethan, ethenoxid, oxacyklopropan, oxan, oxidoethan, amprolen, anprolin
 • Limity pro ovzduší

  Obecný emisní limit pro ethylenoxid společně s 1,2-dibromethanem, 1,3-butadienem, akrylonitrylem (vinylkyanid), benzenem, epichlorhydrinem (1-chlor-2,3 epoxy propan), hydrazinem, propylenoxidem (2-methyloxiran) a vinylchloridem (vyjádřené jako celkový organický uhlík, viz Příloha č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.):

  Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.) 0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Protokol o těkavých organických látkách (VOC) k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP). Více viz: http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.htm.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpextremne-horlavy

 • R věty

  R 12 - Extrémně hořlavý, R 23 - Toxický při vdechování, R 45 - Může vyvolat rakovinu, R 46 - Může vyvolat poškození dědičných vlastností, R 36/38 - Dráždí oči a kůži
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   66  75-21-8  ethylenoxid  1000  10  10   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_oxide (Profil na anglické verzi Wikipedie.)

  http://www.processingmagazine.com/articles/126001-prospects-look-good-for-global-ethylene-oxide-ethylene-glycol-markets

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « ethylbenzen fenitrotion »

Banner-stika

Sledujte nás: